Hòa Bình: Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã đạt được những kết quả tích cực

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 35-CT/TU; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 

Ngày 05/7/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/BTGTU kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành lập tổ kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại 3 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy: Đảng bộ huyện Yên Thủy, Tân Lạc và Đà Bắc. 

Nhằm đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU,  đồng thời tiếp tục có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong thời gian tới, ngày 03/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU; thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU tại các địa phương, đơn vị: Đảng bộ huyện Cao Phong, huyện Lạc Sơn, đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các chi, đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã có bước chuyển biến rõ nét cả về số lượng, chất lượng và từng bước đi vào nền nếp. Trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế và theo số liệu thống kê của Bưu điện tỉnh, tính đến Quý II/2017, toàn tỉnh có 2.514/3.944 chi bộ đặt mua báo Hòa Bình, đạt  63,7% ; 1.423/3944 chi bộ đặt mua báo Nhân dân, đạt 36% và có 310/654 tổ chức cơ sở đảng đặt mua Tạp chí Cộng sản, đạt 47,4%. 

Ngoài thành phần đặt mua báo Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TU, từ tháng 3/2012 đến nay, hằng năm Ban Dân tộc tỉnh thực hiện đặt mua Báo Hòa Bình để cấp trực tiếp cho trên 1.600 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số bằng nguồn kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Nguồn kinh phí chi cho việc mua báo, tạp chí của Đảng được thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn một số điểm quy định cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước. Khi tiến hành lập dự toán kinh phí hàng năm, đa số các địa phương, cơ sở lập dự toán kinh phí chi cho việc mua báo, tạp chí của Đảng. Trên cơ sở nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động công tác Đảng, các đảng bộ cơ sở đã bố trí trích nguồn kinh phí để mua báo, tạp chí của Đảng cho các chi bộ trực thuộc.

Về công tác phát hành báo, tạp chí: Bưu điện tỉnh là đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát hành báo, tạp chí đến tay độc giả trong toàn tỉnh. Đến nay, Bưu điện tỉnh đã có mạng lưới các điểm bưu điện ở khắp các huyện, thành phố với 189 điểm bưu điện văn hoá xã. Công tác phát hành ngày càng được nâng cao; đảm bảo 98% số xã trên địa bàn tỉnh có báo đọc trong ngày.

Ngành Bưu điện đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đặt mua báo, tạp chí của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo vận chuyển nhanh chóng, chính xác đến các tổ chức, cá nhân đặt mua; thường xuyên tuyên truyền, vận động các cơ quan, cá nhân trên địa bàn mua báo, tạp chí của Đảng. Hệ thống bưu điện còn tạo điều kiện thuận lợi để cho khách hàng đăng ký mua báo tại các trạm, bưu cục gần nhất với hình thức đặt báo trực tiếp, qua điện thoại, thanh toán một lần hoặc nhiều lần trong quý…Với cách làm đó, việc phát hành báo chí nói chung và báo đảng nói riêng từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo được nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

Phạm Quang Hưng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất