Quảng Trị: Hoàn thành việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của tỉnh ủy
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nội dung học tập quán triệt tập trung chủ yếu vào Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị “về phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2021, định hướng đến năm 2025”; Nghị quyết số 04- NQ/TU, ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị “về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”; Kết luận số 60-KL/TU, ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/8/2012 của Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XV về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU, ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị “về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát  triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Nhìn chung, cấp ủy Đảng các cấp nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải thực hiện nên đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, phân công báo cáo viên phụ trách lĩnh vực cụ thể báo cáo và tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt kịp thời. Đa số cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), nên đã tham gia học tập, quán triệt với tâm thế chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác cao.

Tuy nhiên ở một số cấp ủy cơ sở vẫn còn chưa nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) nên việc xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, quán triệt còn chậm so với kế hoạch của tỉnh, huyện đề ra. Ở một số đơn vị, việc kiểm tra, nắm tình hình nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết thiếu chặt chẽ, báo cáo kết quả cấp trên chưa kịp thời, cụ thể; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra./.

Châu Minh 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất