Tiền Giang: Nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản

Tiền Giang không có nhà xuất bản, tất cả các ấn phẩm xuất bản của tỉnh được thực hiện thông qua Nhà xuất bản Chính trị quốc gia- Sự thật và các nhà xuất bản khác. Ở địa phương, chỉ xuất bản những ấn phẩm không kinh doanh như: các bản tin, đặc san chuyên ngành; lịch sử đảng bộ cấp huyện, xã; tài liệu tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; tờ thông tin tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ trên các lĩnh vực... nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo, tra cứu, nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Việc cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh được thực hiện chặt chẽ, đúng thủ tục, kịp thời, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch xuất bản tài liệu không kinh doanh trên cơ sở đăng ký của các cơ quan, đơn vị, địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Căn cứ theo kế hoạch đăng ký, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành cấp phép theo từng số phát hành; các ấn bản xin cấp giấy phép đột xuất đều có ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước khi cấp phép. Trên địa bàn tỉnh có 30 cơ quan, đơn vị đăng ký xuất bản hàng năm, phần lớn là các bản tin, tài liệu tuyên truyền, thông tin khoa học, kỷ yếu, lịch sử Đảng bộ địa phương. 

Sở Thông tin và Truyền thông cấp 1.743 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và thực hiện tốt công tác lưu chiểu báo chí, xuất bản phẩm; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị xin phép xuất bản nộp lưu chiểu đúng quy định của Luật Xuất bản. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xin phép xuất bản đều có thành lập ban biên tập, có người chịu trách nhiệm xuất bản theo quy định của pháp luật. Công tác quản lý, cấp phép xuất bản đảm bảo đúng trình tự quy định, chưa có trường hợp nào vi phạm pháp luật về xuất bản. 

Toàn tỉnh hiện có 20 tờ tin lưu hành nội bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể xuất bản định kỳ và không định kỳ. Hoạt động xuất bản bám sát nhiệm vụ chính trị, phục vụ kịp thời, đầy đủ những sự kiện thời sự chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người đọc. Các ấn phẩm lớn của tỉnh được xuất bản thông qua Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân như: Địa chí Tiền Giang tập 1, 2; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tập 1, 2, 3; Chân dung bà mẹ Việt Nam anh hùng tập 1, 2; Quá trình hình thành và phát triển vùng giải phóng 20/7;… 

Ngoài ra, các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh xuất bản 53 tài liệu nghiên cứu, lịch sử đảng bộ như: Lịch sử đảng bộ thành phố Mỹ Tho giai đoạn 1927 - 2005, Đặc san thành phố Mỹ Tho trên đường phát triển; Kỷ yếu Ban Chấp hành đảng bộ cấp huyện qua các thời kỳ; Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của đảng bộ và nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 1930 - 2005,… Một số đơn vị, trường học liên kết với các nhà xuất bản ngoài tỉnh xuất bản các tài liệu nghiên cứu, tài liệu phục vụ giảng dạy.  

Nhìn chung, các ấn phẩm xuất bản đảm bảo tính tư tưởng, khoa học, giáo dục, văn hóa và sự đa dạng, hấp dẫn với nhiều thể loại, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng người đọc khác nhau; trong đó chú trọng mảng đề tài về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kỷ yếu hội thảo khoa học; lịch sử đảng bộ các cấp; tài liệu học tập nghị quyết của Đảng; tài liệu khoa học - kỹ thuật và công nghệ... 

Công tác triển khai, quán triệt Kết luận 122-TB/TW ngày 20/12/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm. Hoạt động xuất bản có những chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất, năng lực xuất bản được tăng cường; hoạt động xuất bản từng bước thích ứng với cơ chế thị trường; chất lượng xuất bản phẩm được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về xuất bản phẩm của xã hội, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của đảng bộ địa phương. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về xuất bản được tăng cường và phát huy hiệu quả, đảm bảo định hướng chính trị, tư tưởng; kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những sai sót trong xuất bản. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai thường xuyên, góp phần hạn chế những ấn phẩm độc hại lưu hành trên thị trường. 

Để thực hiện tốt công tác xuất bản trong thời gian tới, các cấp ủy cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt Thông báo Kết luận 122-TB/TW ngày 20/12/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò, vị trí của hoạt động xuất bản, nhằm thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản trong tình hình hiện nay.  

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, nâng cao chất lượng toàn diện các xuất bản phẩm ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; làm tốt việc định hướng nội dung thông tin trong các ấn phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc sách của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ ba, kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động của thanh tra văn hóa; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cá nhân, đơn vị vi phạm qui định của pháp luật về xuất bản; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng ''thương mại hóa'', xuất bản sách trái phép, vi phạm bản quyền tác giả, xuất bản sách có chất lượng thấp, có quan điểm sai trái, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.

Thứ tư, nâng cao chất lượng biên tập của Ban biên tập các tờ tin, bản tin nội bộ nhằm đảm bảo nội dung, phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghiệp vụ chuyên môn của ngành./. 

Tấn Quân 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất