• Ban Tuyên huấn khu 5 với sứ mệnh lịch sử

  Ban Tuyên huấn khu 5 với sứ mệnh lịch sử

  (TG)- “Hoạt động của các đồng chí tuyên huấn đã góp phần quan trọng của mình vào việc xây dựng Đảng, củng cố lòng tin, cổ vũ tinh thần chiến đấu ngoan cường của nhân dân Khu 5 quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Nhiều đồng chí đã bám sát cơ sở, bám sát quần chúng và đã hy sinh anh dũng trong lúc làm nhiệm vụ. Ban Tuyên huấn đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Công lao của các đồng chí thật vẻ vang, sự cống hiến của đồng chí thật quý báu, sự hy sinh của các đồng chí, nhân dân còn nhớ mãi”. 

 • Nắm vững tính quy luật của sự hình thành, chủ động xây dựng môi trường và điều kiện để thực thi trong thực tiễn hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

  Nắm vững tính quy luật của sự hình thành, chủ động xây dựng môi trường và điều kiện để thực thi trong thực tiễn hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

  Tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, nhận thức lý luận của Đảng ta trong lĩnh vực văn hóa tiếp tục có bước phát triển đột phá khi xác định gắn xây dựng văn hóa với xây dựng con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước với quan điểm phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp.

 • Vài suy nghĩ về đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

  Vài suy nghĩ về đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

  (TG) - Thời gian qua, công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW, cũng như về Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm thực hiện ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương trên cả nước và đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, thuyết phục.

 • Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay

  Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay

  Tại Đại hội XII, nội dung xây dựng Đảng được hình dung một cách toàn diện, không chỉ là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn đặc biệt nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức, nói rộng hơn là xây dựng Đảng về văn hóa, đưa văn hóa vào trong Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, để thúc đẩy xã hội phát triển bền vững, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh cầm quyền của Đảng, không ngừng bồi đắp mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, củng cố và phát huy niềm tin của nhân dân với Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

 • Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay

  Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay

  Vấn đề đạo đức trong văn học, nghệ thuật hiện nay không hoàn toàn mới nhưng lại là vấn đề bức xúc được thực tiễn đặt ra và có ý nghĩa lâu dài trong xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 • Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, vững bước đi lên CNXH

  Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, vững bước đi lên CNXH

  (TG) - Qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hình thành được một hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. 

 • Xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình: Ý Đảng – Lòng dân

  Xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình: Ý Đảng – Lòng dân

  (TG)-Việt Nam là quốc gia nằm trong nền văn minh lúa nước. Từ thuở xưa, cha ông ta luôn khẳng định “phi nông bất ổn”. Trong sự nghiệp cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 • Vận dụng những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

  Vận dụng những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

  Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968 là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống của dân tộc, về những ngày tháng hào hùng của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước; đồng thời, nhận thức sâu sắc hơn về những bài học kinh nghiệm đã làm nên thắng lợi của chiến dịch để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào quá trình xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 • Vận dụng những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

  Vận dụng những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

  Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trên mỗi chặng đường chiến đấu và chiến thắng, quân và dân ta đã tổ chức những trận đánh với quy mô thích hợp, nhằm tạo bước ngoặt, tăng thế và lực cho ta, đồng thời đẩy địch vào thế bị động đối phó và từng bước đi đến thất bại hoàn toàn.

 • Suy nghĩ về định hướng xây dựng và phát triển con người Việt Nam

  Suy nghĩ về định hướng xây dựng và phát triển con người Việt Nam

  (TG) - Một xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi ở mỗi con người, dù là người lao động hay người quản lý phải có tư duy khoa học, tác phong công nghiệp, dám nghĩ, dám làm, luôn tìm tòi sáng tạo, tầm nhìn rộng lớn, vượt qua những định kiến xã hội hẹp hòi để học tập những kinh nghiệm sáng kiến và thành tựu của người khác, của các quốc gia khác.

 • Đổi mới xuất bản sách lý luận chính trị gắn với yêu cầu thực tiễn

  Đổi mới xuất bản sách lý luận chính trị gắn với yêu cầu thực tiễn

  (TG) - Những năm qua, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị đã có bước chuyển biến tích cực. Nội dung, hình thức, cơ cấu, thể loại của sách lý luận chính trị ngày càng phong phú và đa dạng.

 • Quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Một tất yếu lịch sử

  (TG) - Lịch sử vận động và phát triển của cách mạng Việt Nam, thực tiễn phát triển của thế giới suốt thế kỷ XX, cũng như thập niên đầu thế kỷ XXI đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc, đồng thời chứng minh rằng, nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là một tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế vận động tiến bộ của thời đại và điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam.

 • Đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, tăng cường minh bạch hoá thông tin

  Đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, tăng cường minh bạch hoá thông tin

  (TG) -Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán khẳng định: công tác tư tưởng có vai trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Là một trong ba bộ phận cấu thành của công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền luôn được coi là công tác cách mạng của Đảng nhằm truyền bá hệ tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng đến với quần chúng nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng và củng cố niềm tin, tập hợp, cổ vũ, khích lệ, động viên quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 • Xã hội hóa hoạt động bảo tồn di sản văn hóa ở nước ta hiện nay

  Xã hội hóa hoạt động bảo tồn di sản văn hóa ở nước ta hiện nay

  Di sản văn hóa Việt Nam được kết tinh từ đời sống tinh thần phong phú và sức sáng tạo vô tận của các thế hệ người Việt Nam, là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại. Kho tàng di sản văn hóa đồ sộ đó không chỉ góp phần tạo nên một nền văn hóa Việt Nam đặc sắc mà còn đem lại những giá trị phát triển về mặt kinh tế - xã hội, cần được toàn thể chính quyền và nhân dân chung tay bảo tồn, gìn giữ cho các thế hệ mai sau.

 • Không nên tích hợp các môn Mác - Lênin

  Không nên tích hợp các môn Mác - Lênin

  (TG) - Nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế nếu được thực hiện đồng thời sẽ nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên và bảo đảm nguyên tắc: thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động giảng dạy tại hệ thống các trường chính trị hiện nay

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất