Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(TG) - Tác phẩm “Đạo đức cách mạng”(1) của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bút danh Trần Lực) đăng trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) tháng 12-1958 là một trong hơn 60 bài viết của Người có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

 • Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế - Những vấn đề triết học cần nghiên cứu

  Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế - Những vấn đề triết học cần nghiên cứu

  Sau hơn 30 năm đổi mới, nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, hướng tới phát triển bền vững và hiện đại hóa.

 • Quan hệ nước nhỏ - nước lớn trong thế giới hiện nay

  Quan hệ nước nhỏ - nước lớn trong thế giới hiện nay

  Lịch sử thế giới cho thấy, các nước lớn và sự tương tác giữa họ luôn đóng vai trò chi phối, thậm chí mang tính quyết định đến xu thế phát triển của chính trị thế giới và sự định hình trật tự quốc tế. Đối với các nước nhỏ, quan hệ với nước lớn và xử lý những vấn đề liên quan luôn là vấn đề hệ trọng. Ngày nay, quan hệ nước lớn - nước nhỏ đã khác trước về tính chất, điều kiện và bối cảnh quy định. Bài viết này tập trung phân tích: 1) tiêu chí nhận diện một nước lớn trong thế giới hiện nay; 2) tính chất của mối quan hệ nước lớn - nước nhỏ; 3) kinh nghiệm của Việt Nam trong ứng xử với các nước lớn.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay - quan niệm, đặc điểm và những mâu thuẫn cần giải quyết

  Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay - quan niệm, đặc điểm và những mâu thuẫn cần giải quyết

  Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác cán bộ của Đảng. Vì vậy, chăm lo xây dựng cán bộ cấp chiến lược phải được xem là trọng tâm trong công tác cán bộ. Muốn vậy, cần phải nhận diện được các đặc điểm, phát hiện các mâu thuẫn và đề xuất phương thức giải quyết mâu thuẫn, tìm động lực cho cán bộ cấp chiến lược phát triển, xứng đáng với vị thế, trách nhiệm trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới. 

 • Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

  Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

  Trong suốt 70 năm hoạt động cách mạng, trải qua các thời kỳ và cương vị công tác khác nhau, qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn giữ vững phẩm chất, khí tiết, đạo đức, tư cách của người cộng sản, một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Cuộc đời, công lao, sự nghiệp của đồng chí mãi là tấm gương sáng ngời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.

 • Nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo quốc tế về lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với một số chính đảng trên thế giới

  Nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo quốc tế về lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với một số chính đảng trên thế giới

  Hội đồng Lý luận Trung ương đã chủ động và tích cực phối hợp với một số cơ quan, đơn vị và địa phương trong cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, “Giữ vững mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới”.Một trong những phương thức thực hiện nhiệm vụ đó là tổ chức các hội thảo khoa học. Tuy đạt được nhiều kết quả nhưng những hội thảo này còn nhiều hạn chế cần khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

 • Triết lý nhân sinh trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

  Triết lý nhân sinh trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

  (TG) - Trong văn hóa thờ cúng tổ tiên, thờ cúng Vua Hùng không chỉ thể hiện ứng xử của hiện tại với quá khứ mà còn là một tín ngưỡng, lễ hội, bao hàm nhiều triết lý nhân sinh sâu sắc của một dân tộc nhận thức rõ về nguồn gốc của mình và mong muốn truyền lại cho các thế hệ sau.

 • Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ và bài học kinh nghiệm

  Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ và bài học kinh nghiệm

  (TG) - Với Mĩ, Việt Nam có vị trí địa chính trị cực kì quan trọng chiến lược chống chủ nghĩa cộng sản tại Đông Nam Á. Vì vậy, sau Hiệp định Giơnevơ Mĩ đã bỏ ra hơn 620 triệu đôla trang bị các lực lượng thường trực của quân Ngụy, gồm 150.000 quân chính quy, 25.000 bảo an và 5 vạn dân vệ, chiếm 80% ngân sách quân sự của chế độ Ngô Đình Diệm. 

 • Làm gì để giảng dạy lý luận chính trị hiệu quả

  Làm gì để giảng dạy lý luận chính trị hiệu quả

  (TG) - Trên thực tế, vấn đề này đã được nhận diện và đặt ra từ khá sớm, là nỗi trăn trở của những người làm công tác lý luận nói chung, nhất là đối với đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của Đảng.

 • Quan điểm của V.I.Lê nin về phòng chống tham nhũng - Gợi ý cho Việt Nam

  Quan điểm của V.I.Lê nin về phòng chống tham nhũng - Gợi ý cho Việt Nam

  (TG) - Những chỉ dẫn của Lênin về nguồn gốc, bản chất, tính chất và sự nguy hại của tệ quan liêu, tham nhũng cũng như sự cần thiết phải đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng đã được vận dụng sáng tạo và giải quyết phù hợp với điều kiện của mỗi quốc gia.

 • Nguyễn Ái Quốc – Con đường từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản

  Nguyễn Ái Quốc – Con đường từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản

  Trước cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân ta đang sống trong cảnh lầm than, nô lệ dưới chế độ thuộc địa nửa phong kiến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, cũng như bao người Việt Nam yêu nước khác, sau nhiều trăn trở, suy nghiệm, ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành với chân phụ bếp trên chiếc tàu Latouche Treville thuộc hãng Vận tải hợp nhất, rời cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) hướng tới phương Tây, trước hết là nước Pháp, tìm đường cứu nước.

 • Bài 1: Thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa

  Bài 1: Thực thi quyền lực của người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa

  "Nhất thể hoá" hai chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân cùng cấp mới có chủ trương thực hiện từ Nghị quyết Trung 5 khoá IX nên còn nhiều vấn đề cần phải làm sáng tỏ, nhất là trình độ, năng lực và việc kiểm soát quyền lực của người đứng đầu.

 • Những vấn đề đặt ra đối với công tác lý luận hiện nay

  Những vấn đề đặt ra đối với công tác lý luận hiện nay

  (TG) - Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: “Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận còn bất cập, chưa làm rõ được một số vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới để định hướng trong thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn một số vấn đề cần phải qua tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để tiếp tục làm rõ”.

 • Ra mắt bộ sách nghiệp vụ báo chí

  Ra mắt bộ sách nghiệp vụ báo chí

  Bộ sách góp phần đề cao tầm quan trọng của việc đào tạo, đào tạo lại, nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực ngành báo chí hiện nay, qua đó rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, năng lực của các nhà báo, nhà quản lý báo chí, truyền thông trong thời đại công nghiệp 4.0. 

 • Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018

  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2018

  (TG)-Điểm mới của Hội thi lần này so với các năm trước là ngoài 2 phần thi là thực hành bài giảng (chuẩn bị đề cương bài giảng, thực hành giảng bài) và thi kiến thức, các thí sinh còn phải thi nội dung soạn bài giảng trình chiếu theo yêu cầu của đề bài ngay tại phòng thi.

 • Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội

  Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội

  (TG)-Thực hiện chương trình công tác tuyên giáo năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội. Đến dự tập huấn có gần 200 cộng tác viên dư luận xã hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở, các đồng chí là Trưởng, Phó ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, chuyên viên các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất