• Suy nghĩ về định hướng xây dựng và phát triển con người Việt Nam

  Suy nghĩ về định hướng xây dựng và phát triển con người Việt Nam

  (TG) -Trong các huấn thị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người, Bác Hồ chỉ ra rằng không phải cái gì cũ cũng bỏ, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ, cái gì cũ mà không xấu thì phải sửa lại cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm. Phép biện chứng giữa truyền thống và hiện đại là ở đó.

 • Hà Tĩnh: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội

  Hà Tĩnh: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội

  (TG) - Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên hiểu rõ bản chất vấn đề quan tâm, bảo đảm an ninh trật tự, tránh gây hoang mang trong dư luận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có những thông tin chính thức liên quan đến Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng.. gửi các huyện thành, thành thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan báo chí trên địa bàn.

 • Mục đích, yêu cầu của Thi đua ái quốc

  Mục đích, yêu cầu của Thi đua ái quốc

  Trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc, với cách viết thiết thực, sâu sắc, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập một cách toàn diện những vấn đề cần tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một phong trào thi đua yêu nước, từ mục đích, vai trò, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, cách làm, lực lượng, kết quả đến sức lan tỏa của phong trào thi đua ái quốc. Trong đó, Người chỉ rõ mục đích của Thi đua ái quốc là: “Diệt giặc đói. Diệt giặc dốt. Diệt giặc ngoại xâm”.

 • Đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Trong các giai đoạn cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước luôn gắn kết chặt chẽ với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa trong từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cho phong trào có nội dung và khí thế sôi nổi, rộng khắp...

 • "Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua"

  "Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua"

  (TG) - Năm 1948, khi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đang từng bước vượt qua những khó khăn, thử thách ban đầu, nhằm huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” - Thi đua yêu nước.

 • Từ quan điểm của V. I. Lê-nin về chủ nghĩa cơ hội đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội ở nước ta hiện nay

  Từ quan điểm của V. I. Lê-nin về chủ nghĩa cơ hội đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội ở nước ta hiện nay

  Chủ nghĩa cơ hội thời nào cũng có, nhưng thường xuất hiện công khai và phát triển vào lúc cách mạng gặp khó khăn và khi các quan hệ xã hội có những biến đổi. Gần đây, trong các văn kiện của Đảng nhắc nhiều tới cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, tư tưởng cơ hội, các phần tử cơ hội chính trị...

 • Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh

  Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh

  Trong ngày chất vấn và trả lời chất vấn cuối cùng, đầu giờ sáng 06-6, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhóm vấn đề thứ 4 tập trung vào các nội dung: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông; Công tác quản lý giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập; Giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh trong nhà trường.

 • Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong chính trị

  Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong chính trị

  (TG) -Chiều sâu của các giá trị văn hóa mà Hồ Chí Minh đưa đến cho chính trị chính là sức cảm hóa, sức thuyết phục từ trái tim đến trái tim, từ trái tim vĩ đại của một nhân cách vĩ đại tới trái tim của hàng triệu người dân bằng những lời nói, hành động tác phong giản dị, hàm súc, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

 • Từ C. Mác đến Hồ Chí Minh: Đoàn kết - Một dòng chảy của văn hóa nhân loại

  Từ C. Mác đến Hồ Chí Minh: Đoàn kết - Một dòng chảy của văn hóa nhân loại

  C. Mác, Hồ Chí Minh là những vĩ nhân, những nhà sáng lập ra một giá trị văn hóa đặc sắc không chỉ góp phần làm biến đổi diện mạo của cả một dân tộc, mà có ảnh hưởng đến cả một thời đại. Khái niệm văn hóa có nội hàm rất rộng. Ở đây chúng tôi chỉ giới hạn để nói về một khía cạnh của văn hóa là đoàn kết, một dòng chủ lưu trong tư tưởng của hai vĩ nhân này.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua "làm cho tốt" mãi vẹn nguyên giá trị

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua "làm cho tốt" mãi vẹn nguyên giá trị

  (TG) - Cách đây đúng 70 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, tình hình đất nước đang rất khó khăn, nhằm kêu gọi, động viên toàn thể dân tộc phát huy mọi khả năng, cống hiến to lớn cho cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

 • Đổi mới nội dung, phương thức  điều tra dư luận xã hội ở Tiền Giang

  Đổi mới nội dung, phương thức  điều tra dư luận xã hội ở Tiền Giang

  (TG) - Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý, những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã quan tâm củng cố, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở đi vào hoạt động nề nếp. 

 • Quảng Nam: Nâng cao chất lượng giảng viên và đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị

  Quảng Nam: Nâng cao chất lượng giảng viên và đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị

  (TG) - Thực hiện Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW ngày 19/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp năm 2017-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Quảng Nam năm 2018. 

 • Xác định rõ hơn vị trí, vai trò của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện

  Xác định rõ hơn vị trí, vai trò của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện

  (TG) - Hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (TTBDCT) hiện nay chưa có những quy định thống nhất bằng quy định của Nhà nước mà chủ yếu thông qua các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, văn bản liên Ban giữa Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Trung ương. Vì vậy, trong thực tế cũng còn vấn đề chưa đạt được sự thống nhất chung.

 • Xác định rõ hơn vị trí, vai trò của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện

  Xác định rõ hơn vị trí, vai trò của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện

  (TG) - Hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (TTBDCT) hiện nay chưa có những quy định thống nhất bằng quy định của Nhà nước mà chủ yếu thông qua các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, văn bản liên Ban giữa Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Trung ương. Vì vậy, trong thực tế cũng còn vấn đề chưa đạt được sự thống nhất chung.

 • Sự biến đổi giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác động của hội nhập quốc tế

  Sự biến đổi giai cấp công nhân Việt Nam dưới tác động của hội nhập quốc tế

  Dưới tác động của hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam đã có sự phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu thành phần và ngành nghề, trình độ chuyên môn nghề nghiệp không ngừng được nâng cao, đời sống vật chất và tình thần ngày càng được cải thiện... Tuy nhiên, bên cạnh những biến đổi tích cực, giai cấp công nhân nước ta có những biến đổi tiêu cực, đó là: sự phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo trong nội bộ giai cấp công nhân ngày càng sâu sắc; lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị của một bộ phận công nhân bị phai nhạt. Do vậy, cần nhận diện rõ để có giải pháp khắc phục.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liên kết website

Mới nhất