Giao ban Tuyên giáo các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Hội nghị đánh giá trong 6 tháng cuối năm 2018, ban tuyên giáo các địa phương trong khu vực đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy, chủ động triển khai các nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Nổi bật là đã tham mưu tổ chức thực hiện, triển khai nhiều nội dung về giáo dục lý luận chính trị và công tác lịch sử Đảng; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; thực hiện nghiêm túc và có nhiều sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.

Nguyễn Thị Hà Tân (Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh): chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương rất kịp thời
Nguyễn Thị Hà Tân (Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh): chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương rất kịp thời

Tuyên giáo các địa phương cũng chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp thực hiện, góp phần bảo đảm ổn định chính trị; chủ động, tích cực đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình. Ban tuyên giáo các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Nguyễn Quốc Uy (Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa): việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết có nhiều đổi mới
Nguyễn Quốc Uy (Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa): việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết có nhiều đổi mới, phù hợp với từng địa bàn

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng tới đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa chưa đổi mới nên hiệu quả chưa cao. Việc chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí có lúc chưa sát. Việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn chậm.

Chưa thường xuyên phối hợp giữa ban tuyên  giáo với các cơ quan  quản lý cùng cấp để giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm nhất là trong các lĩnh vực khoa giáo. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, điểm tái định cư có lúc chưa kịp thời.

Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là di tích, danh thắng ở một số địa phương chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng bị xâm lấn vào khu vực bảo vệ di tích.

Ma Từ Đông Điền (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Cạn): nhân rộng mô hình điển hình, tiên tiến trong học Bác
Ma Từ Đông Điền (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Cạn): nhân rộng mô hình điển hình, tiên tiến trong học Bác

Sở dĩ còn hạn chế trên do một số cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa coi trọng đúng mức công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Việc phối hợp hoạt động giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân chưa thường xuyên, nhất là chưa chú trọng công tác tư tưởng trên địa bàn khi lập và triển khai các dự án kinh tế. Khu vực Tây Bắc, các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ hạ tầng giao thông, viễn thông còn yếu, thời tiết diễn biến phức tạp gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện công tác tuyên giáo.

Tại hội nghị, đại diện ban tuyên giáo các địa phương kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần định hướng thông tin báo chí kịp thời các sự kiện, vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm; tăng cường định hướng, quản lý công tác báo chí; lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa qui hoạch báo chí. Sau tổng kết 10 năm Quyết định 185-QĐ/TW cần sớm ban hành quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện để thống nhất thực hiện trong toàn quốc.

Mai Thu Hương (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La): cần sớm cụ thể hóa qui hoạch báo chí
Mai Thu Hương (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La): cần sớm cụ thể hóa qui hoạch báo chí

Các đại biểu cũng đề nghị: Đổi mới chương trình giáo dục lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, vùng miền. Tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, giao ban các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tập huấn phê bình văn học nghệ thuật. Sớm có hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm 2019. Cần có định hướng về sắp xếp tổ chức, bộ máy tổ chức ban tuyên giáo các địa phương cho đồng nhất. Ban Tuyên giáo Trung ương cần hướng dẫn cụ thể hơn về công tác lịch sử Đảng; tập huấn nghiệp vụ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch và qui định kinh phí phục vụ hoạt động này.

Nguyễn Thanh Sơn (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái): chương trình giáo dục lý luận chính trị cần phù hợp với từng đối tượng
Nguyễn Thanh Sơn (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái): chương trình giáo dục lý luận chính trị cần phù hợp với từng đối tượng

Đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã giải đáp những kiến nghị, mong ban tuyên giáo các địa phương sớm triển khai tổng kết 10 năm Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư về qui chế phối hợp hoạt động giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; bám sát các chỉ đạo về tuyên truyền; tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ; nắm tình hình dư luận xã hội...

Đinh Thị Mai (Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền- Ban Tuyên giáo Trung ương): hoạt động kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cần tuân thủ hướng dẫn của Trung ương
Đinh Thị Mai (Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền- Ban Tuyên giáo Trung ương): hoạt động kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc cần tuân thủ định hướng của Trung ương


Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu nhấn mạnh lĩnh vực khoa giáo tới đây sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn, chỉ đạo sát, đặc biệt là đối với những vấn đề dư luận đang quan tâm. Đồng chí Nguyễn Thanh Long đề nghị ban tuyên giáo các địa phương tham mưu, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, môi trường, y tế, an sinh xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo đổi mới giáo dục đào tạo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long: sắp tới sẽ tổ chức tập huấn về công tác khoa giáo Đảng
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long: sắp tới sẽ tổ chức tập huấn về công tác khoa giáo Đảng


Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đánh giá cao kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 của các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ; hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đạt chất lượng; chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, dư luận xã hội bức xúc như sai phạm trong kỳ thi vừa qua, qua đó củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc; có nhiều sáng tạo và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; xuất hiện nhiều mô hình tốt, nhiều kinh nghiệm hay làm công tác tuyên giáo

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang: tuyên giáo các tỉnh trong khu vực đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang: tuyên giáo các tỉnh trong khu vực đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của các tỉnh trong địa bàn năm 2019, đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh: Thứ nhất, tập trung tổ chức, sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Thứ hai, tăng cường bám sát địa bàn, chủ động dự báo và nắm bắt kịp thời những âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để có biện pháp xử lý kịp thời. Tích cực tham gia vận động quần chúng, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người vào các tổ chức tôn giáo, tà đạo trái pháp luật.

Thứ ba, triển khai các hoạt động kỷ niệm, thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền theo đúng hướng dẫn của Trung ương, qua đó giáo dục truyền thống lịch sử, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thứ tư, tiếp tục tham mưu tỉnh ủy, thành ủy sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Lê Huy Nam

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất