Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Nhằm đánh giá toàn diện kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tiếp theo, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn đề nghị các Ban cán sự, Đảng đoàn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy tiến hành sơ kết với những nội dung sau:

Thứ nhất, đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thứ hai, thông qua việc sơ kết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW.

Thứ ba, đánh giá, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW gắn với việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật; Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII, Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết, chương trình hành động của địa phương, đơn vị.  

Thứ tư, việc sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo tiến độ thời gian, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Về nội dung sơ kết, cần bám sát các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp lớn được nêu trong Nghị quyết 33-NQ/TW và Đề cương báo cáo sơ kết (ban hành kèm theo Hướng dẫn này); trong đó, cần cụ thể hóa đối chiếu với 5 mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết.

Về hình thức sơ kết, việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW được tiến hành ở 3 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện; do cấp ủy lãnh đạo, chủ trì.

a. Các Ban cán sự, Đảng đoàn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tùy điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị tiến hành sơ kết theo nội dung Hướng dẫn. 

Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW.

b. Các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành sơ kết; tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết ở cấp tỉnh đảm bảo lộ trình đề ra trong Hướng dẫn.

c. Các Đảng ủy trực thuộc Trung ương: Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: xây dựng báo cáo và tổ chức sơ kết Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị. 

Về lộ trình thực hiện, tháng 02/2019, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, bộ phận giúp việc cấp Trung ương; xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW tại một số địa phương, đơn vị.

Tháng 5/2019, hoàn thành việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ở các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoàn thiện Báo cáo và gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Văn hóa - Văn nghệ) trước ngày 30/5/2019.

Tháng 6/2019, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW; báo cáo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương vào trung tuần tháng 6/2019.

Tháng 7/2019, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất