Lễ trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2016-2017 sẽ diễn ra vào ngày 25/6
Đây là thông tin được Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương đưa ra tại buổi họp báo diễn ra chiều 22/6 tại Hà Nội. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian từ sau Kỳ họp thứ ba đến nay, Hội đồng đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu lý luận, nắm bắt thực tiễn, kịp thời tư vấn giúp Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Tại Kỳ họp thứ tư, Hội đồng sẽ tập trung thảo luận về Báo cáo hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp thứ ba và thứ tư. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng dự kiến triển khai từ nay đến hết năm 2018. 

Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2016 – 2017 nhằm khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; động viên, thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Tác phẩm đã được xuất bản phải có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn, có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước… có tác dụng trực tiếp góp phần định hướng sáng tác, tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật. 

Quy trình xét tặng thưởng của Hội đồng gồm 4 cấp. Theo đó, Hội đồng có văn bản đề nghị tập thể lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật; các nhà xuất bản, tạp chí, báo văn nghệ ở Trung ương và địa phương lựa chọn, giới thiệu bằng văn bản các tác phẩm lý luận, phê bình đã được đăng tải, xuất bản gửi về Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Tiểu ban sơ tuyển thuộc ba chuyên ngành (Lý luận chung; Lý luận, phê bình văn học; Lý luận, phê bình nghệ thuật) gồm các thành viên của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương có nhiệm vụ xem xét, thẩm định và giới thiệu tác phẩm được xét tặng thưởng trình Hội đồng xét chọn. 

Hội đồng xét chọn tặng thưởng là Hội đồng chung, có nhiệm vụ thẩm định để xét chọn những tác phẩm do 3 Tiểu ban sơ tuyển giới thiệu, thảo luận và bỏ phiếu kín lựa chọn các tác phẩm đạt tiêu chuẩn theo quy chế, báo cáo Ban chỉ đạo xem xét, quyết định. Tiểu ban sơ tuyển và Hội đồng xét chọn phân công thành viên để đảm bảo mỗi tác phẩm có từ 2-3 người thẩm định, sau đó trao đổi dân chủ, tập thể và bỏ phiếu theo 4 mức A, B, C, Khuyến khích. 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tiến trình công việc của các Tiểu ban sơ tuyển và Hội đồng xét chọn để đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế, xem xét, ra quyết định cuối cùng các tác phẩm được tặng thưởng. 

Về kết quả xét tặng thưởng, tổng số có 96 tác phẩm, trong đó có 57 bài viết, 36 cuốn sách, 3 chương trình phát thanh được các cơ quan, đơn vị đề nghị Hội đồng xét tặng thưởng. Ban chỉ đạo đã xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng quyết định trao tặng thưởng cho tổng số 28 tác phẩm, trong đó không có mức A; 10 tác phẩm mức B; 13 tác phẩm mức C; 5 tác phẩm mức Khuyến khích. Ban chỉ đạo cũng thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng quyết định trao tặng thưởng cho 9 đơn vị đã công bố nhiều tác phẩm có đóng góp cho sự phát triển văn học, nghệ thuật./. 

TTX

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất