Ngành tuyên giáo với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 ngày càng thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới hệ thống tuyên giáo chú trọng hướng tới một số nội dung sau:

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng phù hợp vào công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng, nhằm tạo sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào tính hiện thực hóa của Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 

Nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong việc tạo ra lực lượng mới cho cách mạng, tạo nên sự thống nhất cao trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong nhân dân và xã hội, phát huy sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31/8/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dạy: “Nhiệm vụ công tác Tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”. Để mưu lợi cho nhân dân và tránh tệ hại cho nhân dân, Người nêu rõ: Tính Đảng là nguyên tắc và nền tảng của công tác Tuyên giáo, nó bảo đảm cho các hoạt động Tuyên giáo của Đảng giữ vững lập trường giai cấp công nhân, phục vụ nhân dân; tính khoa học của công tác tuyên giáo phải luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan, từ quy luật phát triển của xã hội, lấy đó làm cơ sở giải thích cho nhân dân hiểu một cách có căn cứ khoa học những vấn đề thực tiễn cách mạng đặt ra, để từ đó, họ hành động tự giác, có hiệu quả. 

Quá trình tiến hành công tác tuyên giáo phải bảo đảm tính chân thực, để nhân dân nhận thức đúng và hành động đúng đường lối của Đảng. Đây là công việc phải làm bền bỉ, liên tục, làm dần dần chứ không thể chủ quan nóng vội. Cán bộ làm công tác tuyên giáo phải “chịu khó, chịu khổ, khéo ở, siêng làm”, có tình yêu thương đồng chí, đồng bào chân thành, có nhiệt tình, đạo đức cách mạng. 

Trong đó, “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Vì thế, cán bộ tuyên giáo cần xác định rõ ràng mục đích, đối tượng, nội dung, phương pháp tuyên truyền là: “Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền cho ai? Tuyên truyền để làm gì? Tuyên truyền cách thế nào? Tuyên truyền không nên lúc bào cũng trích Các Mác, Lênin, không cần phải nói tràng giang đại hải mà nói ngắn gọn, nói những vấn đề thiết thực, chắc chắn làm được để cho mọi người hiểu rõ và quyết tâm làm bằng được.

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định, công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là các cấp ủy đảng, nòng cốt là ngành tuyên giáo, được tiến hành tại tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, là khâu đầu tiên trong việc đưa chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, thấm nhuần đến với mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Trao giải cho thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Kiên Giang,
Trao giải cho thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Kiên Giang,


Nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động của công tác tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong mỗi thời kỳ cách mạng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ cách mạng đó. Từ đó, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác tuyên giáo, điển hình là Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về "Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới". Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trên cơ sở xác định nhiệm vụ tổng quát là: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường bản chất giai cấp công nhân vàn tính tiên phong, sức chiến đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận…”  đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội…; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. 

Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch… Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, địa phương, đơn vị… Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm” .

Thể chế hóa các quan điểm, phương hướng chỉ đạo nêu trên, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ngày 30/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.  

Đến nay, qua thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện, nhận thấy, việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bước đầu tạo bước chuyển sâu sắc trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên về trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; từ đó, tích cực, nỗ lực hành động trong thực tiễn công tác, lao động, chiến đấu và sinh hoạt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

Nhiệm vụ quan trọng của ngành Tuyên giáo là phải nhân cơ hội này mà thúc đẩy tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân thấy được trách nhiệm chính trị của mình đối với đất nước,tin tưởng rằng, việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần cách mạng, lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ.

Việc tuyên truyền, giáo dục đưa Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 vào đời sống xã hội cần chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Cần nhận thức rõ rằng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta”. Theo đó, hệ thống tuyên giáo cần nắm bắt, phản ánh trung thực về việc cụ thể hóa quan điểm nêu trên vào chương trình hành động, tạo chuyển biến tích cực trong công việc và đời sống thường ngày. 

Hai là, trên cơ sở sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, cần xác định giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém ở từng địa phương, đơn vị. Có các hình thức phù hợp cổ vũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân thi đua làm nhiều việc tốt, tạo môi trường xã hội lành mạnh, xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 cần bám sát quan điểm và nguyên tắc: kết hợp giữa “xây” và “chống”, nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó, bám sát đối tượng, liên hệ chặt chẽ với thực tế, đề cao tính thực chất, “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình; coi trọng hình thức thảo luận, đối thoại trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng, khoa học gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập chuyên đề năm 2018.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, góp phần quảng bá và tôn vinh hình ảnh Việt Nam đang phấn đấu trên con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tích cực, chủ động đưa các tin, bài, phóng sự về tình hình, kết quả triển khai Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; vạch trần thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần cô lập và phân hóa các đối tượng có hành vi chống Đảng, chống chế độ, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước, góp phần nâng cao sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, sự quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. 

Bốn là, mỗi cán bộ tuyên giáo cần chủ động, tăng cường tính nhạy bén chính trị, khả năng nắm bắt thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu, linh hoạt, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn trong chỉ đạo, định hướng công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Bản thân mỗi cán bộ tuyên giáo cần thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa”, không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao kiến thức, nhanh nhạy hơn trong dự báo tình hình; phải cập nhật công nghệ thông tin phục vụ cho công việc của mình; kiên quyết đeo bám theo đuổi đến cùng các vấn đề đặt ra; tăng cường tổ chức lực lượng và liên kết lực lượng làm công tác tuyên giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm là, nghiên cứu, đổi mới phương thức công tác tư tưởng của Đảng, tổ chức nhiều diễn đàn (trên báo, tạp chí và tọa đàm, hội thảo khoa học) để trao đổi, đối thoại, phản biện xã hội về những nhận thức, quan điểm còn khác nhau liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy dân chủ trong Đảng, trong xã hội, qua đó tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước; nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc những ý kiến tâm huyết, có giá trị lý luận và thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sáu là, nắm bắt, phản ánh kịp thời diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội liên quan đến công tác đấu tranh chống tham nhũng, nhất là việc Đảng, Nhà nước kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quản lý, điều hành công vụ. Định hướng báo chí đưa tin về các vụ việc phức tạp, nhạy cảm phải công tâm, khách quan, có vai trò dẫn dắt dư luận theo hướng tích cực, không gây hoang mang, dao động hoặc làm mất phương hướng chính trị cho cán bộ, đảng viên và người dân. Chắt lọc tinh thần cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng lời nói, việc làm, bối cảnh cụ thể để liên hệ, vận dụng phù hợp vào tuyên truyền, giáo dục người dân, nhất là thế hệ trẻ./.

PGS. TS. Trần Viết Lưu - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất