Tăng cường hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhiệt liệt chào mừng Đoàn Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam

 Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo của hai nước; trao đổi những kiến nghị đưa vào văn bản thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào năm 2019. 

Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Hoàng Ngọc Hà, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác Quốc tế cho biết, căn cứ vào kế hoạch triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền sâu đậm về quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, chủ động đấu tranh phê phán những luận điệu xuyên tạc, chống phá, chia rẽ quan hệ Việt Nam – Lào.  

Đồng chí Hoàng Ngọc Hà rà soát kết quả tổ chức thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban
Đồng chí Hoàng Ngọc Hà đánh giá việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban rất hiệu quả

Đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đã thông tin một số kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương từ Đại hội XII đến nay. Trong đó, nhấn mạnh kết quả về tiếp tục nâng cao chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các loại tài liệu, văn bản hướng dẫn công tác tuyên giáo, thẩm định văn bản của các ban, bộ, ngành, địa phương. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, từng bước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Chỉ đạo sâu sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Ngành Tuyên giáo cũng luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức công tuyên giáo; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ làm công tác tuyên giáo.

Khẳng định vai trò của công tác tuyên truyền trong việc tăng cường, củng cố, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, đồng chí Phan Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền cho rằng, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, cần tăng cường sự phối hợp giữa các binh chủng trong công tác tuyên truyền, mà ngành tuyên giáo là lực lượng nòng cốt, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, có sự kết nối rộng rãi và thống nhất giữa các lực lượng tuyên giáo. Việc kết nối các lực lượng làm công tác tuyên giáo, các binh chủng làm công tác tuyên giáo sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền.

Về công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đồng chí Vũ Hữu Phê, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, tổ chức học các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng cho cán bộ, đảng viên các cấp. Từ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng tới đảng viên đều phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Việc tổ chức học tập lý luận cho các đối tượng theo nhiều kênh như theo hệ thống trường Đảng Trung ương và các tỉnh, hệ thống giáo dục quốc dân; trung tâm bồi dưỡng chính trị cho đảng viên cơ sở, xã, phường, thị trấn. Đối với việc xây dựng các chương trình lý luận chính trị, đều có những nghiên cứu, cập nhật, bổ sung những điểm mới vào các tài liệu lý luận chính trị cho các đối tượng cán bộ, đảng viên cơ sở. 

Từ thực tiễn ở Việt Nam, đồng chí Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản đã chia sẻ một số bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo báo chí như: Luôn giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông. Phải nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vai trò to lớn, ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của báo chí, truyền thông đối với xã hội. Thường xuyên chăm lo phát triển hệ thống báo chí, truyền thông, đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. 

Đồng chí Kham man đánh giá cao những nội dung các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ

Đồng chí Kham man cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Khamman đã khẳng định những nội dung do các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ tại buổi làm việc sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác tuyên huấn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Trường Giang vui mừng trước những kết quả hợp tác hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời gian vừa qua. Đó là việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và trao đổi chuyên môn trong quá trình công tác của hai bên. Tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho Ban Tuyên giáo các cấp tăng cường trao đổi, giao lưu nghiệp vụ. Quan trọng và bao trùm nhất là tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, truyền thống hợp tác hữu nghị đặc biệt keo sơn giữa hai nước Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân và đặc biệt là thế hệ trẻ của hai nước. 

Năm 2019, hai bên thống nhất những kiến nghị, đề xuất trình lên hai đồng chí Trưởng ban một số  nội dung tăng cường hợp tác như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về các hoạt động song phương, chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước, về quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chia rẽ quan hệ  hai nước; tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, tiềm năng kinh tế, du lịch của hai nước. 

Thứ hai, tích cực triển khai rà soát, nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu cho Công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào (1930-2007); nhanh chóng triển khai việc đưa nội dung bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của hai nước.

Thứ ba, chỉ đạo các cơ quan hai nước tăng cường phối hợp trong việc đẩy mạnh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn.

Năm 2019 là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn. Thực hiện kết luận tại cuộc họp giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước nhân dịp tổ chức Hội thảo lý luận giữa hai Đảng vào tháng 7-2018, đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim về Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn.

Thứ tư, phía Việt Nam ghi nhận, tạo điều kiện tăng cường đào tạo cán bộ tuyên giáo cho nước bạn Lào.

Thứ năm, tăng cường giao lưu trực tiếp giữa hai Ban và giữa các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam  và Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thứ sáu, ghi nhận những đề xuất của Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào để tham mưu cho Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất