Tích cực chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tuyên giáo
Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng thưởng Cờ thi đua cho 4 vụ, đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Chủ động, nỗ lực triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, năm 2018, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban đã tích cực chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tuyên giáo. Ban đã nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng chính trị, tâm trạng xã hội, dự báo khá sát, chủ động đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải pháp đấu tranh để ổn định tình  hình tư tưởng.

Tập thể lãnh đạo Ban và các vụ, đơn vị đã chủ động, nỗ lực triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt là đã hoàn thành các đề án về một số vấn đề hệ trọng, rộng lớn, có tầm ảnh hưởng sâu đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới…

Ban đã làm tốt việc chỉ đạo, định hướng báo chí, tuyên truyền những sự kiện chính trị, vấn đề quan trọng của đất nước; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện một số giải pháp tạo chuyển biến trong tham mưu về công tác y tế, dân số, an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ.

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, rà soát, bổ sung quy chế làm việc theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Quyết định số 144-QĐ/TW, ngày 8/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Để có luận cứ khoa học phục vụ công tác tham mưu, Ban đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức 134 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát. Chủ động xây dựng báo cáo đánh giá công tác tuyên giáo trong việc xử lý, giải quyết tình hình an ninh trật tự trong thời gian vừa qua, báo cáo đánh giá một số kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo từ Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 3 đề án, ký ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về những vẫn đề hệ trọng, rộng lớn, có tầm ảnh hưởng sâu đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới; đồng thời tích cực hoàn thành 9 đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến các lĩnh vực của công tác tuyên giáo và một số nhiệm vụ đột xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao để phục vụ nội dung trình Hội nghị Trung ương 7, Trung ương 8.

Chủ trì, tham gia một số đoàn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát tại một số bộ, ngành, địa phương và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên. Thẩm định, góp ý có chất lượng đối với 240 đề án, văn bản của các ban, bộ, ngành Trung ương về những nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Võ Văn Phuông: Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tuyên giáo.
Đồng chí Võ Văn Phuông: Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực, chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tuyên giáo.

Ban hành 184 văn bản định hướng, hướng dẫn và tài liệu tham khảo chuyên sâu để giúp Ban Tuyên giáo địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là đã xây dựng tài liệu sinh hoạt chính trị trong Ngành để triển khai thực hiện chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban đã tham mưu, phục vụ Ban Bí thư tổ chức tốt Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến; nhiều tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương đã kết nối đường truyền tới cấp huyện và cấp xã để đông đảo cán bộ, đảng viên được trực tiếp tham dự học tập, góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí trong lĩnh vực này.

Những kết quả nêu trên của Ban Tuyên giáo Trung ương đã góp phần quan trọng trong việc đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2018, đồng thời giữ vững ổn định tư tưởng, chính trị, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước.

 Trong năm, Ban đã tiến hành 10 cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội (vượt kế hoạch 3 cuộc). Trong đó có 4 cuộc điều tra trực tiếp phục vụ các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện 21 báo cáo nhanh (tăng 7 báo cáo so với năm 2017), 1 báo cáo chuyên đề về những vấn đề “nóng”, nhạy cảm, phức tạp; đồng thời, thể hiện rõ chính kiến, quan điểm xử lý một số nội dung có tính nhạy cảm chính trị; chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch, ban hành công văn hướng dẫn Ban Tuyên giáo địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự.

Những đề xuất, kiến nghị tâm huyết

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương; từ đó, thảo luận, góp ý vào phương hướng nhiệm vụ triển khai công tác của Ban trong năm 2019. Đó cũng là những ý kiến tâm huyết của các cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.

Đại diện cho công đoàn viên trong toàn Ban, đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn cơ quan nhấn mạnh, Công đoàn cơ quan đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người lao động. Chủ động tham gia cùng với Lãnh đạo Ban xây dựng các thiết chế phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã thực sự là nơi để đoàn viên gửi gắm niềm tin, là mái ấm thứ hai của mỗi người, mỗi công đoàn viên luôn đoàn kết gắn bó giúp nhau trong cuộc sống cũng như trong công tác.

Đồng chí Trần Doãn Tiến: Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã thực sự là nơi để đoàn viên gửi gắm niềm tin.

Đồng chí Trần Doãn Tiến: Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã thực sự

là nơi để đoàn viên gửi gắm niềm tin.

Để công đoàn cơ quan thật sự vững mạnh, đồng chí Trần Doãn Tiến đề nghị, cần tạo được sự đồng thuận về nhận thức, tạo được mối quan hệ hài hòa về quyền lợi và nghĩa vụ giữa Lãnh đạo Ban, Ban Chấp hành Công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban.

Đề cập đến sự phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong Ban và giữa các vụ, đơn vị với các cơ quan bộ, ngành, đồng chí Phan Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền cho rằng, để việc phối hợp giữa Ban và các bộ ngành bên ngoài được hiệu quả hơn, không thể coi thường và cần tăng cường công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong Ban; thể hiện ở các nội dung: chia sẻ thông tin, giải quyết vụ việc, xác định thông tin chính phải được cung cấp từ Ban Tuyên giáo TW... Cần phối hợp và xâu chui hoạt động giữa các vụ đơn vị trong việc tổ chức hội nghị, tập huấn nhất là việc tổ chức khảo sát phù hợp hơn.

Đồng chí Phan Xuân Thủy: Cần phối hợp tốt hơn nữa giữa các vụ, đơn vị trong Ban
Đồng chí Phan Xuân Thủy: Cần phối hợp tốt hơn nữa giữa các vụ, đơn vị trong Ban


Đồng chí Phan Xuân Thủy cũng đề nghị, về việc thực hiện
Thông báo số 83 từ tháng 2-2017 của Ban về việc phân công lãnh đạo Ban, cán bộ cấp vụ theo dõi, phối hợp công tác tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban nên sớm có tổng kết, đánh giá xem việc theo dõi, phối hợp công tác này đã phát huy được những mặt tích cực như thế nào, còn tồn tại hạn chế vướng mắc như thế nào để cùng tháo gỡ, tăng hiệu quả của việc theo dõi, phối hợp trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Nêu rõ thực tiễn hiện nay có nhiều lớp tập huấn khoa giáo, tuyên giáo thuộc rất nhiều đầu mối tổ chức khác nhau như Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…, dẫn tới sự chồng lấn về chức năng, nhiệm vụ, người giảng dạy và học viên, đồng chí Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ, đề nghị, cần có sự làm rõ hơn về nội dung này.

Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ tại vụ, đơn vị, đồng chí Bùi Thục Anh, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Văn hóa - văn nghệ đề nghị cần có sự đoàn kết trong tập thể vụ, đơn vị được xây dựng tinh thần dân chủ, nâng cao trình độ nghiệp vụ của các cá nhân trong đơn vị. Nếu một tập thể có nhiều cá nhân xuất sắc, nhưng không có tinh thần đoàn kết, đồng lòng, “mạnh ai nấy làm” thì chắc chắn sẽ không thể tạo được những thành tựu chung cho cả tập thể.

Cùng chung quan điểm trên, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội nhấn mạnh, cần xác định rõ vị trí, vai trò của mỗi cá nhân trong các vụ, đơn vị cũng như của mỗi vụ, đơn vị trong toàn Ban. Mỗi một cán bộ, cá nhân trong đơn vị giống như một chi tiết máy trong một cỗ máy. Nếu một chi tiết bị trục trặc, cả cỗ máy sẽ không vận hành được. Trong công việc, không được xem nhẹ khâu nào, từ khâu soạn thảo văn bản đến việc tham mưu, đề xuất. Vì vậy, cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong các vụ đơn vị. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải thực sự  dân chủ, tránh hình thức; cần có sự đồng thuận giữa chi ủy và lãnh đạo vụ, đơn vị.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà: Cần xác định rõ vị trí, vai trò của mỗi cá nhân trong các vụ, đơn vị cũng như của mỗi vụ, đơn vị trong toàn Ban.
Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà: Cần xác định rõ vị trí, vai trò của mỗi cá nhân trong các vụ, đơn vị cũng như của mỗi vụ, đơn vị trong toàn Ban.


Đại diện cho khối các cơ quan báo chí trong Ban, đồng chí Lê Huy Nam, Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, cải tiến tạp chí, tránh xu hướng “báo hóa” tạp chí. Đó là cần phải bám sát tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của tạp chí. Trong quá trình đổi mới tạp chí, cần phải nắm bắt xu thế báo chí hiện đại, nắm bắt tâm lý bạn đọc để có sự cải tiến cho hợp lý. Hiện nay, nhiệm vụ cải tiến tạp chí đang gặp phải mâu thuẫn giữa tính đại chúng của cơ quan báo chí và tính chuyên ngành của tạp chí.

Đồng chí Lê Huy Nam: Cần tránh xu hướng "báo hóa" tạp chí
Đồng chí Lê Huy Nam: Cần tránh xu hướng "báo hóa" tạp chí

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Lê Huy Nam cũng đề nghị, Lãnh đạo Ban và các vụ đơn vị sớm cung cấp thông tin chính thống, tạo điều kiện cho các phóng viên, biên tập viên tổ chức các tuyến bài, tạo dư luận cho các đề án, công tác sơ kết tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ đơn vị tạo điều kiện hơn trong việc cung cấp thông tin chính thống từ phía Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc trả lời phỏng vấn cho các cơ quan báo chí trong Ban.

Đại diện cho các cán bộ, chuyên viên trẻ trong Ban, đồng chí Bùi Chí Tuệ, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan đề nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Ban thường xuyên quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ trong cơ quan. Có những chủ trương, kế hoạch, giải pháp cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, công chức trẻ. Lãnh đạo các vụ, đơn vị mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ tham gia, tiếp cận công việc để phát huy sức trẻ, sự sáng tạo cũng như năng lực trong tham mưu và thực thi các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nỗ lực của các vụ, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan. Trong năm 2018, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đã có sự quan tâm hơn nữa đối với công tác tuyên giáo hơn các năm trước.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng thẳng thẳn chỉ ra một số hạn chế hoạt động của Ban trong năm 2018. Thứ nhất, chất lượng công việc chưa được như mong muốn, chưa cố gắng hết năng lực trong tham mưu, thẩm định, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Tính hệ thống, tính thực tiễn chưa cao, tính phát hiện, tính chiến đấu chưa ngang tầm. Sự suy nghĩ, trăn trở trong công tác chưa thường xuyên, chưa xung kích trong mặt trận tư tưởng. Thứ hai, quy trình công tác, kỹ thuật phục vụ công tác trong Ban chưa tương xứng với mặt bằng chung của xã hội. Kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Mỗi vụ, đơn vị lựa, mỗi cán bộ lựa chọn những cách làm sáng tạo để nâng cao hiệu quả công tác.
Đồng chí Võ Văn Thưởng: Mỗi vụ, đơn vị, mỗi cán bộ cần lựa chọn những cách làm sáng tạo để nâng cao hiệu quả công tác.

Bước sang năm 2019, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong Ban phải thực hiện chủ trương “làm tốt hơn năm 2018 về tất cả mọi mặt”. Tùy theo chức trách, nhiệm vụ của mình, mỗi vụ, đơn vị lựa, mỗi cán bộ lựa chọn những cách làm sáng tạo để nâng cao hiệu quả công tác.

Đồng thời, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tốt hơn nữa. Chú ý công tác tham mưu của Ban cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác tham mưu của các vụ, đơn vị cho lãnh đạo ban; công tác thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện…

“Trong thẩm định, phải chú ý tới tính chính trị, tính khoa học của vấn đề được thẩm định. Xem xét vấn đề nội dung đó có đáp ứng được yêu cầu của xã hội, có đúng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng hay không, có điểm mới hay không.

Khi làm công tác tham mưu, phải đặt mình vào vị trí của người mình sẽ tham mưu để có những tham mưu phù hợp với từng vị trí, vai trò, nâng cao hiệu quả của công tác tham mưu.

Hoặc trong công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, phải chọn nội dung hay, mới, hấp dẫn, cần thiết của thông tin”. -  Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Hai là, nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính ở tất cả các bộ phận gắn với quy trình xử lý công nghệ, kỹ thuật của Ban.

Ba là, cần làm tốt hơn nữa sự phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong Ban, giữa Ban với các bộ, ngành, giữa Ban với các ban tuyên giáo ở cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, thực sự đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bốn là, mỗi cán bộ trong Ban cố gắng nỗ lực rèn luyện làm tốt công việc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao nhất.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, các đồng chí lãnh đạo vụ, đơn vị chú ý lắng nghe ý kiến của các cán bộ trẻ. Phát huy, khuyến khích, đào tạo, giúp đỡ các cán bộ trẻ để đào tạo, nuôi dưỡng được những cán bộ tốt.

Về các hoạt động đoàn thể, đồng chí cũng lưu ý, làm thế nào để thực hiện chức năng nhiệm vụ của đoàn thể theo quy định, điều lệ; vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Khen thưởng 7 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ  thi đua cấp Ban
Khen thưởng 7 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ban

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng thưởng 4 tập thể Cờ thi đua có thành tích tiêu biểu xuất sắc, 6 tập thể lao động xuất sắc và 8 tập thể lao động tiên tiến năm 2018; khen thưởng 7 đồng chí danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ban, 42 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 178 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Khen thưởng các tổ công đoàn xuất sắc năm 2018
Khen thưởng các tổ công đoàn xuất sắc năm 2018

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất