Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đại hội nghị (Ảnh: TA)

Chiều ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 các đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là Cụm 1). Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội…về dự hội nghị.

Trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí Phạm Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Công tác tuyên giáo của Cụm 1 triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh quốc tế, trong nước đan xen thuận lợi và khó khăn, thách thức; tác động sâu sắc đến công tác tuyên giáo cả nước cũng như từng cơ quan, đơn vị.

 Với quyết tâm chính trị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy, ban tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác, góp phần tạo sự thống nhất trong tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động và sự đồng thuận trong xã hội, thể hiện nổi bật ở những nội dung sau: 

Một là, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy

Ban tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, các Đảng ủy, Đảng đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Trung ương 7, 8 được thực hiện nghiêm túc, số lượng đảng viên tham dự đợt đầu đạt gần 100%. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong Cụm 1 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng...

Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” được triển khai nghiêm túc; bước đầu tạo chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm, nền nếp, kỷ cương trong học tập nghị quyết, trong bồi dưỡng nghiệp vụ.

Hai là, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng tiếp tục được quan tâm, đổi mới.

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống, lịch sử cho hội viên, đoàn viên, người lao động, cán bộ, chiến sĩ được các cấp ủy trong Cụm 1 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; các cấp ủy tăng cường công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị bằng nhiều phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực tiếp tục được phát huy…Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về chủ đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018, các ban tuyên giáo trong Cụm 1 đã chỉ đạo sát sao việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo sự lan tỏa xã hội.

Bốn là, bám sát tình hình thời sự quốc tế, trong nước, định hướng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; bám sát tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong Cụm 1.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền các sự kiện lớn của các tổ chức đoàn, hội; tuyên truyền về quyền, chủ quyền biển đảo, phân giới cắm mốc tiếp tục được triển khai sâu rộng, nhất là trong các cấp hội, đoàn cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

Các báo, đài của ngành, đoàn, hội trong Cụm 1 đã tích cực thông tin, phản ánh kịp thời, chính xác, sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đưa tin, phản ánh sinh động các hoạt động của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, xây dựng luật pháp; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội... 

Năm là, phát huy vai trò của văn hóa, văn nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ trong thời gian qua đã được các cơ quan, đơn vị trong Cụm 1 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức rộng rãi trong các ngành, khối, tới các cấp đoàn, hội, cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ và sáng tạo của Nhân dân, tạo môi trường sống, môi trường giáo dục lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, nhất là ở cơ sở. 

Ban tuyên giáo các cơ quan, đơn vị trong Cụm 1 đã chủ động tham mưu cấp ủy nắm tình hình dư luận trong văn nghệ sĩ liên quan đến văn học, nghệ thuật trong các ngành, các cấp đoàn, hội, tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tác phẩm, nhiều chương trình có giá trị nghệ thuật, chất lượng chuyên môn cao, có ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử, phản ánh cuộc sống, giáo dục nhân cách con người, bảo tồn văn hóa dân tộc, ca ngợi sự nghiệp đổi mới của Đảng, công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáu là, chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.

Các ban tuyên giáo trong Cụm 1 đặc biệt coi trọng việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội; đã chủ động tham mưu cấp ủy kiện toàn, tăng cường chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; duy trì tốt các hình thức nắm bắt thông tin đa dạng; kịp thời ban hành các tài liệu cung cấp định hướng thông tin, định hướng dư luận; phối hợp với các lực lượng chức năng để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, sai trái, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TA)
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TA)

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị - Bộ Công an là lực lượng chủ lực, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, phản bác thông tin, quan điểm sai trái…

Bảy là, nâng cao vai trò, trách nhiệm tham mưu triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về giáo dục, khoa học, y tế, môi trường.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới và về công tác dân số trong tình hình mới. Tích cực tham gia với các ban, bộ, ngành trong việc sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng như: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…; tham mưu tổ chức các hoạt động thu hút hội viên, đoàn viên, người lao động áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sinh học vào nghiên cứu, sản xuất.

Tám là, kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức; đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp tục được quan tâm. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,hiệu quả”, các ban tuyên giáo trong Cụm 1 đã tham mưu cho cấp ủy sắp xếp lại tổ chức, bộ máy và sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều tập trung đi sâu, làm rõ những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, các địa phương 6 tháng cuối năm; chia sẻ khó khăn thách thức đối với công tác tuyên giáo cả nước và trong cụm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội liên quan đến những vấn đề lớn của đất nước, những vụ việc phức tạp, nhạy cảm; đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới...

Chia sê về những phần việc đã được triển khai khá hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản nêu rõ: Trong thời gian qua Vụ Báo chí – Xuất bản bám sát những vấn đề nóng của thời sự, kịp thời nắm bắt định hướng thông tin các cơ quan báo chí; công tác giao ban báo chí chuyển biến tích cực, thường xuyên, cung cấp thông tin kịp thời, phối hợp chỉ đạo Bộ Thông tin – Truyền thông tăng cường xử lý nghiêm các sai phạm của các cơ quan báo chí, nhà báo, xử lý trường hợp báo hoá tạp chí; có các chỉ đạo sát về mạng xã hội (facebook) trong việc đăng tải thông tin xấu độc…Đồng chí Đoàn Văn Báu, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo nhấn mạnh thời gian tới, Trung tâm sẽ tham mưu cho Lãnh đạo Ban tiếp tục quán triệt đổi mới công tác tuyên giáo toàn diện tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên: xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tinh gọn, hiệu quả; xây dựng các loại ấn phẩm cho đội ngũ báo cáo viên chất lượng. Đề xuất nghiên cứu chế độ cho đội ngũ tuyên truyền viên ở các cấp cơ sở. Tiếp tục xây dụng một đội ngũ chuyên gia chuyên sâu trong những vấn đề nóng. Một số Vụ, Viện, đơn vị thông tin với đại biểu công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Nhiều kiến nghị, đề xuất được các đại biểu nêu ra tại Hội nghị như: các tài liệu tuyên truyền phổ biến cần bám sát thực tiễn, không chung chung, hoặc quá nặng về lý luận, có như vậy, mới dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo (Thiếu tướng Nguyễn Thành Công, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam);  trước một số vụ việc tác động mạnh mẽ tới tâm tư tình cảm người dân, đảng viên, các cơ quan chức năng cần thông tin kịp thời, nhanh chóng, và có chỉ đạo định hướng sớm, tránh việc các thế lực thù địch  lợi dụng, bôi nhọ, chia rẽ nội bộ (Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Bộ Công an);  Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan báo chí và cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin để góp phần định hướng dư luận xã hội, đặc biệt trước các vụ việc nhạy cảm (Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng phòng Tuyên truyền Cổ động, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam).  

Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ mong muốn các cấp, các ngành chung tay cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đảm bảo cuộc sống, an ninh chỗ ở cho người lao động, chăm lo đảm bảo Tết cho người lao động...

Đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: TA)
Đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: TA)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương các đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội trong năm 2018 đã chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; thực hiện một khối lượng lớn công việc, đạt chất lượng, hiệu quả đáng khích lệ, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2018.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đã đạt được đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục: Việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư ngày 09/02/2018 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” còn chậm. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, ngành, các lĩnh vực. Công tác kiểm tra, đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên còn chưa thường xuyên, chưa đi vào thực chất, vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, hình thức, thậm chí là nể nang, né tránh. Công tác tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, lan tỏa các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” chưa thường xuyên, liên tục. Định hướng thông tin, định hướng tư tưởng có lúc, có nơi còn lúng túng, chậm. Chất lượng tham mưu một số nội dung công tác tuyên giáo chưa cao, nhất là trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị về văn hóa, giáo dục, các vấn đề xã hội, chưa tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai thực hiện trên thực tiễn, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên ở cơ sở.

Để công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 đạt kết quả tốt, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Sớm chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tích cực tham mưu, tổ chức lực lượng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung nghiên cứu, giải đáp, luận giải nhiều nội dung, vấn đề mới đặt ra về mặt lý luận chính trị.

Tăng cường định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ phát triển ngành, đoàn thể, hội và góp phần vào nhiệm vụ phát triển đất nước. Có giải pháp quản lý hiệu quả đối với thông tin trên các trang mạng xã hội.

Tăng cường bám sát thực tiễn, chủ động dự báo và nắm bắt kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội phức tạp nảy sinh để tham mưu cấp ủy biện pháp giải quyết và trực tiếp tham gia xử lý có hiệu quả ngay từ cơ sở, nhất là công tác tư tưởng tại các cơ quan, đơn vị đang triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII./. 

Nhật Minh 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất