Công tác dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng ở Bắc Giang
Đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019

Nhận thức rõ yêu cầu đó, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm đến công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH). Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực này như: Nghị quyết 114- NQ/TU, ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh "về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020"; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/9/2016 của Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội giai đoạn 2016-2020"; Quyết định số 623-QĐ/TU ngày 6/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan khối Khoa giáo tỉnh...

 Đến nay, đội ngũ làm công tác DLXH ở các cấp ở Bắc Giang được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra (toàn tỉnh là 1.472 đồng chí, trong đó cấp tỉnh: 33; cấp huyện: 285; cấp xã: 1.104; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: 50). Nội dung, chương trình, chế độ công tác được xây dựng, duy trì và thực hiện nghiêm túc. Kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu, điều tra, nắm bắt DLXH được tăng cường.

Để kịp thời nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh, hàng tháng, tổ DLXH cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức giao ban, xây dựng 2 kỳ báo cáo gửi thường trực cấp ủy và ban tuyên giáo cấp trên. Đồng thời, bám sát tình hình dư luận xã hội ở các địa phương, ban tuyên giáo các cấp xây dựng báo cáo chuyên đề, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các ngành xác định thông tin và giải quyết kịp thời, hiệu quả. Hằng quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí với đại diện các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh, các ngành liên quan đến những vấn đề dư luận được báo chí phản ánh. Qua đó, định hướng các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận; cung cấp đến các cơ quan truyền thông đầy đủ thông tin về chủ trương, quan điểm, chính sách mới của tỉnh, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; thông tin phản hồi kết quả giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm, cũng như các vấn đề được báo chí phản ánh.

Công tác điều tra dư luận xã hội được tăng cường cả về số lượng và chất lượng với hàng chục cuộc điều tra mỗi năm. Nội dung điều tra được ban tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện bám sát sự chỉ đạo của thường trực cấp ủy và những vấn đề dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm như: vấn đề dân tộc, tôn giáo; vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân; cải cách hành chính công; tình hình phòng chống tham nhũng, lãng phí; về phát triển kinh tế - xã hội... Thông qua việc tổ chức điều tra DLXH đã giúp cấp ủy, chính quyền có thêm các thông tin cần thiết trong hoạch định các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được; công tác nắm bắt và định hướng DLXH thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế, bất cập, đó là: hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH ở một số đơn vị chưa đi vào nền nếp, nhất là việc thực hiện chế độ giao ban; chất lượng báo cáo chưa cao, chưa đầy đủ, thường xuyên. Thông tin DLXH còn hạn chế về tính đa dạng, toàn diện; trong thông tin phản ánh có lúc còn lồng những suy nghĩ chủ quan cá nhân, khiến giá trị sử dụng của thông tin thấp. Việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân còn có lúc chưa sâu sát, kịp thời. Một số địa phương, đơn vị chưa chủ động đề ra các giải pháp để giải quyết những bức xúc, tư tưởng mới nảy sinh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ngay tại cơ sở. Công tác nắm bắt, xử lý thông tin dư luận xã hội nhằm đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng còn chưa kịp thời...

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng chống phá trên mặt trận tư tưởng, lợi dụng những vụ việc đang được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết để bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động về tư tưởng, hoài nghi vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, công tác nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Cấp ủy, chính quyền cần phải sử dụng kết quả nắm tình hình dư luận xã hội là một trong các căn cứ trong quy trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương, đơn vị.

Hai là, nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo các cấp và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong công tác dư luận xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội. Duy trì việc tổ chức hội nghị giao ban định kỳ hàng tháng, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm về công tác dư luận xã hội. Tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, hội nghị công tác tuyên giáo và thông qua các bản tin định kỳ phục vụ sinh hoạt chi bộ và phục vụ công tác lãnh đạo.

Bốn là, thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh; tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ngay trong từng chủ trương, chính sách, dự án và ngay từ cơ sở, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài dẫn đến trở thành điểm nóng khó giải quyết.

Năm là, thường xuyên xây dựng, củng cố và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên DLXH. Tăng cường đầu tư phương tiện, kinh phí hoạt động cho công tác dư luận xã hội. Chủ động tổ chức các cuộc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh và cả nước./.

Lê Đình Dũng

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bắc Giang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất