Kết quả thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" tuần 4
Phát lệnh toàn quốc kháng chiến. (Ảnh: Tư liệu)
Đáp án câu hỏi tuần 4:
 
Câu hỏi 1: D.

Câu hỏi 2: A.

Câu hỏi 3: C

Câu hỏi 4: D.

Câu hỏi 5: D.

Câu hỏi 6: C.

Câu hỏi 7: A.

Câu hỏi 8: D.

Câu hỏi 9: B.

Câu hỏi 10: C.

Số người trả lời đúng cả 10 câu hỏi: 80.874

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

Giải Nhất: 

Nguyễn Thị Xuân
Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 80.890
Thời gian tham gia: 14/04/2020 15:17:14.

Giải Nhì:

1) Trần Quốc Thành
Phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 80.851
Thời gian tham gia: 13/04/2020 18:16:07.

2) Hoàng Văn Khởi
Xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 80.900
Thời gian tham gia: 14/04/2020 17:55:01.

Giải Ba: 

1) Lê Hồng Sơn
Phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 80.900
Thời gian tham gia: 15/04/2020 16:00:35.

2) Lê Cao Nhật Anh
Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 80.804
Thời gian tham gia: 19/04/2020 23:42:59.

3) Trần Thị Quế Anh
Phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 80.953
Thời gian tham gia: 15/04/2020 08:48:56.

4) Đinh Thị Kim Dung
Xã Xuân Áng, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 80.954
Thời gian tham gia: 17/04/2020 19:39:30.

5) Lê Thị Sâm Thương
Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 80.789
Thời gian tham gia:
14/04/2020 17:05:56.

Giải Khuyến khích: 

1) Nguyễn Anh Linh
Phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 80.976
Thời gian tham gia: 14/04/2020 08:11:23.

2) Nguyễn Thị Hạnh
Xã Cổ Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 80.986
Thời gian tham gia: 14/04/2020 14:49:29.

3) Chu Thị Thu Huyền
Xã Y Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 80.756
Thời gian tham gia: 16/04/2020 15:12:59.

4) Nguyễn Ngọc Phương Anh
Phường Bình Thủy, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 80.999
Thời gian tham gia: 18/04/2020 09:25:02.

5) Đỗ Đình Lệ Thủy
Thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 80.999
Thời gian tham gia: 18/04/2020 20:12:36.

6) Phan Thị Ánh Hồng
Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 81.000
Thời gian tham gia: 13/04/2020 16:28:33.

7) Hoàng Anh Tuấn
Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 81.000
Thời gian tham gia: 18/04/2020 16:32:00.

8) Chu Thị Thu Huyền
Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 81.011
Thời gian tham gia: 18/04/2020 10:58:35.

Câu hỏi tuần 5:

Câu 1. Công tác tư tưởng trong thời kỳ 1939-1945 đã đạt được những thành tựu nào sau đây?

A. Gắn chặt và phục vụ thiết thực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

B. Phát huy cao độ lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất của dân tộc ta.

C. Cổ vũ nhân dân nổi dậy tự giải phóng mình khỏi ách nô lệ của đế quốc và tay sai.

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 2. Ngày 25/11/1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra "Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc" để kêu gọi toàn dân đoàn kết chống thực dân Pháp. Bạn cho biết Chỉ thị đã nêu khẩu hiệu nào sau đây?

A. “Dân tộc trên hết”, “Tổ quốc trên hết”.

B. Bài trừ nội phản.

C. Cải thiện đời sống nhân dân.

D. Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ.

Câu 3. Trong "Lời kêu gọi Thi đua ái quốc" ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các ngành, các giới thực hiện cho bằng được mục tiêu nào?

A. Dân tộc độc lập.

B. Dân quyền tự do.

C. Dân sinh hạnh phúc.

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 4. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”, được nêu trong tác phẩm nào?

A. Sửa đổi lối làm việc.

B. Đời sống mới.

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

D. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.

Câu 5. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” chỉ rõ: Nhiệm vụ của Mặt trận văn hóa kháng chiến là bằng mọi hình thức động viên toàn dân tham gia chiến đấu. Bạn cho biết ai là tác giả cuốn sách này?

A. Hồ Chí Minh.

B. Trường Chinh.

C. Võ Nguyên Giáp.

D. Lê Duẩn.

Câu 6. Hội nghị văn hóa của Đảng họp từ ngày 26/2 - 2/3/1949 đã định ra những vấn đề nào sau đây?

A. Đường lối và nhiệm vụ cụ thể của ngành giáo dục, văn nghệ giai đoạn mới.

B. Phát triển những nét lớn về lý luận xây dựng nền văn hóa mới.

C. Phát huy sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức làm công tác văn hóa…

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 7. Bác Hồ có những câu thơ đã trở thành khẩu hiệu hành động của phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân: “Người người thi đua; Ngành ngành thi đua; Ngày ngày thi đua; Ta nhất định thắng; Địch nhất định thua”. Bạn cho biết những câu thơ này viết trong bài thơ nào?

A. Thơ chúc Tết xuân Mậu Tý (1948).

B. Thơ chúc Tết xuân Kỷ Sửu (1949).

C. Thơ chúc Tết xuân Canh Dần (1950).

D. Thơ chúc Tết xuân Tân Mão (1951).

Câu 8. Ngày 29-6-1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập những tiểu ban nào trong Ban Tuyên huấn Trung ương?

A. Huấn học.

B. Biên tập; Giáo dục.

C. Văn nghệ; Biên tập; Huấn học.

D. Huấn học; Biên tập; Văn nghệ; Giáo dục.

Câu 9. Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 14-9-1950 của Ban Bí thư khóa I, về tổ chức Ban Tuyên truyền và Ban Giáo dục Trung ương Đảng đã Quyết nghị đồng chí nào làm Trưởng ban Tuyên truyền?

A. Tố Hữu.

B. Hà Huy Giáp.

C. Trần Huy Liệu.

D. Nguyễn Văn Huyên.

Câu 10. "Lên đàng" là một trong những hành khúc tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam nhằm kêu gọi tuổi trẻ cả nước tích cực tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng dân tộc. Bạn cho biết ai là tác giả của bài hát này?

A. Nguyễn Đình Thi.

B. Lưu Hữu Phước.

C. Văn Cao.

D. Đỗ Nhuận./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất