Quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Dự hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Thường vụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đại diện thường trực các đảng ủy, trưởng các ban xây dựng Đảng của đảng ủy cơ sở của Đảng ủy Khối…

Đồng chí Sơn Minh Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết.
Đồng chí Sơn Minh Thắng truyền đạt tại hội nghị

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 7 - 12/10 tại Thủ đô Hà Nội để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với một số cán bộ.

Đồng chí  quán triệt Nghị quyết.

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị.

Báo cáo nội dung Kết luận số 63-KL/TW, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh mục tiêu tổng quát chủ yếu năm 2020: Tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các độ thị lớn. Gắn chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

Chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế…

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo nội dung Nghị quyết số 50-NQ/TW, số 52-NQ/TW, Thông báo số 156-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư do đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTWW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương trình bày và quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW, Kết luận số 54-KL/TW, Kết luận số 56-KL/TW và Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị do đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày./.

Tuấn Đạt 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất