Tây Ninh: Thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020
Ông Nguyễn Nam Giang – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đao. Ảnh: TTTTXTDL Tây Ninh

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 16-KL/TW

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị khoá XI về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020” và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 21/8/2012 về thực hiện Kết luận số 16-KL/TW; đồng thời, ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Cụ thể, 13/13 huyện uỷ, thị uỷ, Thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tổ chức triển khai, quán triệt Kết luận số 16-KL/TW cho cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức được 401 lớp, cho 38.014 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ tham gia học tập.

Qua học tập quán triệt, nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại được nâng lên rõ rệt. Các cấp uỷ, chính quyền đã quan tâm hơn đến việc triển khai hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn; chỉ đạo đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhất là trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng, các thành tựu đổi mới của đất nước, văn hóa, lịch sử truyền thống dân tộc, con người Việt Nam và tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, tổ chức cung cấp thông tin trong nước, quốc tế đến cán bộ, đảng viên, nhân dân một cách kịp thời và có định hướng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống thông tin, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực chủ quyền quốc gia, biên giới, lãnh thổ, biển, đảo, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tự do ngôn luận...

Căn cứ Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 2/6/2014 về Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015 - 2017; thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực); hằng năm đều có kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên đôn đốc, giám sát các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh gắn với kiểm tra, giám sát hoạt động ban tuyên giáo và Ban Chỉ đạo ở cấp huyện và tương đương; quy định nội dung tham mưu cấp uỷ cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc là một trong các tiêu chí chấm điểm, xét thi đua đối với đơn vị, địa phương.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã: 1) Quán triệt sâu sắc, đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; 2) Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương về thông tin đối ngoại kịp thời, thiết thực, hiệu quả; 3) Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TW ủa Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”, Thông báo Kết luận số 73-TB/TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới (nay là Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới); Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020" và Chương trình hành động của Chính phủ “Thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020” và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 21/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 16-KL/TW.

Đồng thời, hằng năm tỉnh đều xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức khảo sát, giám sát chuyên đề đối với ban thường vụ cấp uỷ huyện; nội dung tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đối với các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo ở cấp huyện, trong đó có công tác thông tin đối ngoại. Qua khảo sát, giám sát đã kịp thời phát hiện, đề nghị chấn chỉnh các điểm còn hạn chế, bất cập trong hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện; chỉ đạo, định hướng hoạt động thời gian tới, cũng như phát hiện, nhân rộng các cách làm mới, hiệu quả từ cơ sở.

Thực tế, thực hiện Kết luận số 16-KL/TW; trong đó, việc chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền gắn với bao quát nội dung hoạt động thông tin đối ngoại và đổi mới phương thức, phương tiện thông tin theo hướng đa dạng, tranh thủ tối đa các lực lượng thông tin, truyền thông, thành tựu khoa học, công nghệ; thông tin tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc và thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân, giữa các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội với các tỉnh giáp biên giới của Vương quốc Campuchia; đẩy mạnh quảng bá về Tây Ninh, phát triển du lịch, thu hút, mời gọi đầu tư… đã góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, giữ vững đường biên giới hòa bình và hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

NHỮNG KẾT QUẢ KHẢ QUAN

Chú trọng đổi mới nội dung, tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức phù hợp. Trong đó, tập trung chủ yếu các nội dung tuyên truyền thông tin đối ngoại gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; với các hoạt động của lãnh đạo tỉnh tiếp đón, làm việc với đoàn công tác của một số nước và tổ chức quốc tế đến thăm, làm việc với tỉnh; với kết quả những chuyến thăm, làm việc ở nước ngoài của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh; với hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc

Với phương châm “chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp từng đối tượng”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối, kết hợp, chủ động cung cấp thông tin về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, biển đảo, biên giới… nhằm đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch trong nước và ngoài nước; đồng thời, huy động tốt mọi khả năng, mọi phương tiện, mọi hình thức của các hoạt động đối ngoại, bà con Việt kiều, các chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc… tham gia công tác thông tin đối ngoại. Tỉnh đã xây dựng, đưa vào hoạt động nhiều trang, nhóm trên các trang mạng xã hội và đăng tải 17.061 bài viết, tuyên truyền thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thành tựu phát triển của địa phương; tổ chức gỡ bỏ 276 tài khoản Facebook đăng tải thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, xuyên tạc tình hình đất nước, địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng, ban hành hướng dẫn tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc, tuyên truyền biển đảo, qua đó chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng, báo chí trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hình thức tuyên truyền thông tin đối ngoại ngày càng được đổi mới linh hoạt, đa dạng hơn. Hằng năm, ban tuyên giáo cấp tỉnh, huyện tổ chức hơn 150 hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban có lồng ghép tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội về thông tin đối ngoại cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên dự nghe. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng, phát hàng nghìn tin, bài, clip phản ánh, tuyên truyền kết quả phát triển các mặt của đời sống kinh tế-xã hội, các hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam và tỉnh Tây Ninh, tuyên truyền pháp luật về an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, duy trì các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Anh, tiếng Khmer.

Việc đa dạng hoá hình thức, phương tiện thông tin, tranh thủ tối đa các lực lượng thông tin truyền thông, các thành tựu khoa học, công nghệ trong hoạt động thông tin đối ngoại và thông tin bằng tiếng nước ngoài được đẩy mạnh. Cụ thể đã: 1) Tăng cường thông tin trực quan qua màn hình LED ở các cụm tuyên truyền tại khu vực biên giới, cửa khẩu; in ấn, cấp phát trên 55.000 tờ rơi tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến biên giới cấp phát cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân biên giới, hành khách xuất-nhập cảnh. 2) Tổ chức các hoạt động quảng bá về Tây Ninh (tổ chức Hội nghị Liên kết phát triển du lịch Vùng Đông Nam Bộ, sự kiện “Ngày Tây Ninh ở Hà Nội”, giới thiệu du lịch Tây Ninh trên tạp chí Heritage và trên màn hình máy bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines, đưa sản phẩm đặc sắc của Tây Ninh tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế, tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư nước ngoài…). 3) Thực hiện có hiệu quả cơ chế giao ban đối ngoại hằng tháng, quý giữa các cơ quan chức năng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với chính quyền, công an, quân sự của các huyện giáp biên, các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới của Campuchia; các hoạt động giao lưu, đối ngoại Nhân dân giữa các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội các cấp, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, tạo thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc.

Cùng với đó, công tác nắm bắt dư luận, tình hình tư tưởng trong Đảng, trong nhân dân được đặc biệt coi trọng. Tỉnh đã tổ chức điều tra dư luận xã hội 2 lần/năm (mỗi lần 1.000 phiếu và khảo sát bằng Phiếu điều tra điện tử trên mạng xã hội Zalo); trong đó, nội dung tập trung vào các vấn đề nóng, nổi bật được xã hội quan tâm, vừa góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa giúp nắm bắt nhanh, kịp thời diễn biến tư tưởng, nguyện vọng, đề xuất của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo định hướng, giải quyết.

Một trong những thành công của Tây Ninh là đã huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác thông tin đối ngoại. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã quán triệt đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước, duy trì công tác vận động bà con Việt kiều chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; duy trì, nâng cao chất lượng các họp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Qua đó, đã tranh thủ được ngày càng nhiều sự đóng góp của kiều bào cùng chung tay xây dựng quê hương (năm 2020, lượng kiều hối do kiều bào ta chuyển về Tây Ninh ước đạt 95 triệu USD, giai đoạn 2010-2020 ước đạt 1.007,9 triệu USD) cũng như làm cầu nối để mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại của tỉnh với các nước, các khu vực trên thế giới.

Đồng thời, Tây Ninh cũng luôn tạo mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các địa phương khác, thực hiện chủ trương kêu gọi thu hút đầu tư, tăng cường các hoạt động hợp tác kinh tế, xúc tiến thương mại, du lịch để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thông qua các hoạt động của ngành văn hoá - thể thao - du lịch, công thương, kế hoạch - đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi, vận động, kêu gọi, phối hợp với các doanh nghiệp, các tỉnh bạn hợp tác, thực hiện các chương trình nghệ thuật, lễ hội, trưng bày quảng bá sản phẩm, xuất bản ấn phẩm truyền thông, phim ảnh... góp phần quảng bá văn hoá, du lịch, tiềm năng, nông sản, đặc sản của Tây Ninh ra bên ngoài, cũng như tranh thủ thêm nguồn lực phục vụ công tác thông tin đối ngoại của địa phương. Thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại đã có nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài quan tâm viện trợ, hỗ trợ phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác nghiên cứu, dự báo, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại và đầu tư tài chính, cơ sở vật chất cho công tác thông tin đối ngoại luôn được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm, chỉ đạo tổ chức thường xuyên. Hằng năm, tỉnh đều cử cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại do Trung ương tổ chức. Từ năm 2014 - 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 7 lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại và công tác phát ngôn cho gần 1.500 lượt cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phụ trách thông tin đối ngoại, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí... góp phần trang bị những kiến thức về hoạt động thông tin đối ngoại, nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho hoạt động thông tin đối ngoại cũng được chú trọng đầu tư. Trong các năm qua, tỉnh đã kêu gọi đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục, các điểm du lịch, điểm vui chơi giải trí trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí của người dân địa phương và thu hút du khách trong và ngoài nước.  

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

“Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020” được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại ở Tây Ninh vẫn còn những hạn chế, đó là phương pháp, cách thức tiến hành thông tin đối ngoại có lúc chưa theo kịp những diễn biến nhanh chóng của tình hình thực tế, chưa đáp ứng yêu cầu được thông tin nhanh, toàn diện, có tính định hướng của người dân. Số lượng, mật độ thông tin về Tây Ninh trên các phương tiện truyền thông quốc gia chưa nhiều; chủ yếu mang tính phản ánh, truyền tải thông tin, các nội dung phân tích, tổng hợp đánh giá tình hình còn ít. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chưa thường xuyên. Công tác tuyên truyền tại một số địa phương, đơn vị đa phần là lồng ghép trong các Hội nghị như sinh hoạt chi bộ hoặc sao gửi tài liệu, chưa có nhiều buổi nói chuyện chuyên đề về thông tin đối ngoại…

Những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020” ở Tây Ninh cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp uỷ, chính quyền đối với công tác thông tin đối ngoại là điều kiện tiên quyết để công tác này đi vào nền nếp và nâng cao được chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, công tác tuyên truyền phải luôn đảm bảo kịp thời, chính xác, thuyết phục, định hướng được dư luận theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước; phải kịp thời phát hiện và chủ động đấu tranh phản bác, gỡ bỏ các thông tin, quan điểm xấu độc, xuyên tạc gắn liền với việc tăng cường hình thức tuyên truyền qua Internet, mạng xã hội.

Cùng với đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, ngoại ngữ cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền; công tác khen thưởng, biểu dương; kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là công tác phối hợp giữa các ngành, lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại phải được cấp ủy quan tâm, theo dõi sát sao. Đồng thời, bản thân từng báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin, tài liệu để nâng cao trình độ; tích cực rèn luyện, trau dồi kỹ năng tuyên truyền

Trong thời gian tới, những hạn chế nêu trên sẽ được khắc phục và những bài học kinh nghiệm quý báu này sẽ được vận dụng để Tây Ninh thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước đối với công tác thông tin đối ngoại gắn với nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, tiêp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới.

Hai là, phát huy vai trò chỉ đạo, điều phối chung các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền thông tin tích cực và đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, xấu độc của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện và tương đương gắn liền với việc thường xuyên kim tra, đôn đc, t chức sơ kết, tng kết việc thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của địa phương, đơn vị.

Ba là, đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan truyền thông Trung ương sản xuất và phát sóng các chương trình thông tin đối ngoại của tỉnh, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về Tây Ninh ra khu vực và thế giới. Tăng cường biên soạn, cung cấp các tài liệu tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực thông tin đối ngoại; các loại tờ rơi, tờ gấp, đĩa CD, DVD có nội dung liên quan đến công tác biên giới, chủ quyền an ninh quốc gia cấp phát cho người dân các khu vực biên giới, các cửa khẩu quốc tế của tỉnh.

Bốn là, chủ động nắm bắt dư luận xã hội và dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị các giải pháp giải quyết kịp thời. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, hạn chế những sơ hở, thiếu sót, không để lộ lọt thông tin, gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của cơ quan, tổ chức và công dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những thông tin có nội dung xấu, độc hại gây tổn hại đến hình ảnh, uy tín quốc gia và địa phương.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác trao đổi thông tin, hợp tác song phương về công tác thông tin đối ngoại giữa các ban, ngành, địa phương ở các xã, huyện biên giới của tỉnh với các địa phương giáp biên của Vương quốc Campuchia; kịp thời dự báo, phát hiện, xử lý các vấn đề mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng trên tuyến biên giới. Đi liền cùng đó là tiếp tục tuyên truyền, vận động tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại hng năm; kịp thời động viên, khuyến khích, phát huy những cách làm hay, mô hình mới, đin hình tiên tiến, các tập th, cá nhân tiêu biu trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

Sáu là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông hiện đại, đặc bit là phương thức báo chí truyền thông mới, mạng xã hội trong chủ động cung cấp thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc gắn với đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, chuyên môn và ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Khmer, tiếng Hoa…) cho cán bộ làm công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, cán bộ các địa phương vùng biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống./.

Phạm Hùng Thái 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất