Triển khai toàn diện các giải pháp về công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 10-10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Hội nghị lần này sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung. Thứ nhất, Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; thứ hai, Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; thứ ba, cho ý kiến về Dự thảo Cuốn lịch sử Đảng bộ Khối giai đoạn 1948-2018 và công tác cán bộ. 

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối để chỉ đạo. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và bình xét khen thưởng năm 2017; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai năm 2018, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và tiến độ thời gian theo quy định. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII được Đảng ủy Khối và các cấp ủy triển khai đúng kế hoạch. Phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Việc xây dựng chương trình hành động chú trọng tính khả thi, bám sát quan điểm, đường lối, mục tiêu trong các nghị quyết và phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo, có kế hoạch và lộ trình thực hiện những nhiệm vụ cần giải quyết ngay, nhiệm vụ thường xuyên.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Trung ương về rà soát, sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nền nếp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường.

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Đảng bộ Khối được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ Khối.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị cũng thống nhất, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối và các cấp trực thuộc tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018. Trong đó, tăng cường công tác phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Về công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các giải pháp về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hôi XII của Đảng, của Đảng bộ Khối về công tác chính trị tư tưởng. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII theo quy định.

Đảng ủy khối và các cấp trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự, lãnh đạo các cơ quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch của Đảng ủy Khối về Đề án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối; Đề án về tổ chức, sắp xếp bộ máy cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Khối; tiếp tục làm rõ mô hình tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối, việc tổ chức văn phòng đảng – đoàn thể thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở và văn phòng cấp ủy để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các đảng ủy trực thuộc.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, hoàn thành có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Phối hợp với đảng đoàn lãnh đạo đảng viên chủ động tham mưu cụ thể hóa vầ triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ hoạt động của các tổ chức hội.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiên cứu tiếp thu, bổ sung các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và những ý kiến đóng góp trực tiếp vào văn bản để hoàn thiện các dự thảo văn bản trước khi ban hành và tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành và các đảng ủy thực thuộc tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng trong năm 2018. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối. Tăng cường phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác: 1) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 101 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 2) Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. 3) Tăng cường công tác kiểm tra, giá sát, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối.

Hội nghị cũng đã nghe công bố: 1) Quyết định số 817-QĐNS/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 2) Quyết định số 818-QĐNS/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất