Tuyên dương 134 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu
Quang cảnh hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, phong trào Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Nét mới của phong trào thi đua thời gian qua là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động tập trung nguồn lực tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Quân đội luôn sâu sát, gần gũi, tuyên truyền vận động nhân dân bằng cả tình cảm, trách nhiệm; phối hợp nâng cao hiệu quả, hiệu lực, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh… xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới. 

Quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vạn trong tình hình mới, Nghị quyết số 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận quân đội trong tình hình mới, toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện tốt Phong trào Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025. 

Trong đó tập trung tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác dân vận và về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế công tác dân vận của Quân đội; Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ngành Dân vận. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết, đề cao trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt và mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” ở cơ sở; gắn kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ các cấp, coi việc tiến hành công tác dân vận vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm chính trị của mỗi quân nhân. 

Chủ động nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương và các lực lượng thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp công tác dân vận với Ban Dân vận Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội thông qua các chương trình đã ký kết, nhất là trong tham mưu xử lý các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp tác phong công tác; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong Quân đội. Duy trì nền nếp đối thoại dân chủ, công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; minh bạch, công khai các hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy. 

Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức thực hiện giữa các cấp, các ngành. Duy trì có nền nếp chế độ kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá, sơ, tổng kết, khen thưởng nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong Phong trào “Dân vận khéo” của Quân đội với những con số cụ thể như: Hơn 7.000 tổ công tác dân vận, hơn 14.000 điển hình “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” đã được công nhận, biểu dương, đã góp phần quan trọng cho Phong trào “Dân vận khéo” của Quân đội và cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị dân vận tốt trong Quân đội 5 năm qua và chúc mừng 134 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương tại hội nghị này.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” toàn diện theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Quân đội. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong 5 năm qua. Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, công tác dân vận và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận trong Quân đội đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt chức năng đội quân công tác và nhiệm vụ chính trị của Quân đội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, tô thắm thêm truyện thông “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của dân trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đồng chí Trương Thị Mai cùng các đại biểu dự hội nghị .

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đồng chí Trương Thị Mai cùng các đại biểu dự hội nghị .

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, trong những năm tới, công tác dân vận và việc thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội có những đòi hỏi mới. Đối tượng đa dạng hơn, trình độ dân trí, nhu cầu và khả năng tiếp nhận thông tin của các tầng lớp nhân dân ngày càng cao nhưng có sự chênh lệch giữa các vùng miền. Các thế lực thù địch chống phá quyết liệt, đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đấy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động chia rẽ Đảng, Nhà nước, Quân đội với Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân...

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã tặng Bằng khen cho 76 tập thể và 58 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020./.

Tuấn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất