Bắc Kạn: Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo
Đồng chí Phương Thị Thanh: Đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo Bắc Kạn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn; đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn chủ trì Hội nghị.

Chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Dung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, năm 2020, ngành Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo, thích ứng với tình hình thực tiễn, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu để tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; tích cực tuyên truyền và hoàn thành nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thần lần thứ XII; tuyên truyền kỷ  niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020.

Kịp thời nắm bắt và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề về tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên địa bàn; chú trọng công tác chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, không né tránh những vấn đề mới, vấn đề khó trong đời sống chính trị, xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và quần chúng nhân dân.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tuyên truyền sâu rộng chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 173-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020, trong đó chú trọng việc xây dựng mô hình điểm về chào cờ đầu tuần và lập số ghi danh “Người tốt, việc tốt”.

Toàn tỉnh có 37 chi, đảng bộ làm điểm mô hình chào cờ đầu tuần và 34 chi, đảng bộ làm điểm mô hình lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đã có 21 ý kiến về 14 nhóm nội dung đề xuất, kiến nghị, đóng góp vào các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo Bắc Kạn năm 2021.

Các ý kiến thống nhất, năm 2021, công tác tuyên giáo công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động bám sát tình hình; quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương và sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.

 

Đồng chí Hà Đức Huấn, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Chợ Mới tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Hà Đức Huấn, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Chợ Mới tham luận tại Hội nghị.

Trong đó, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và các ngày lễ lớn trong năm 2021.

Quan tâm chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Quan tâm định hướng phát triển lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật trên địa bàn.Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trên địa bàn tỉnh; nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo. Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Hội thi giảng viên lý luận giỏi năm 2021. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; các chương trình phối hợp tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia, biển đảoNâng cao chất lượng biên soạn Bản tin “Công tác xây dựng Đảng”, thực hiện chuyên mục xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Thị Lộc tiếp thu và trao đổi, trả lời, làm rõ thêm 14 nội dung được nêu ra tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Lộc trả lời, làm rõ thêm 14 nội dung được nêu ra tại Hội nghị.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác khoa giáo, trong đó tập trung chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao; thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội.

Đồng thời, các ý kiến cũng đề nghị, Trung ương, Tỉnh ủy có hướng dẫn thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện của Ban Bí thư; có hướng dẫn đối với cơ sở về việc thành lập ban tuyên giáo cấp xã; tăng cường trang thiết bị vật chất để đảm bảo việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy theo hình thức trực tuyến đảm bảo 100% đến cấp xã; hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Sổ ghi danh Người tốt việc tốt; tập huấn cho các báo cáo viên cấp tỉnh, giảng viên kiêm chức, thành viên Ban chỉ đạo 35…, điều chỉnh, xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn đi học trung cấp lý luận chính trị…

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương giải đáp một số kiến nghị tại Hội nghị.

Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương giải đáp một số kiến nghị tại Hội nghị.

Cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2021

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phương Thị Thanh biểu dương đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với cả nước, tỉnh Bắc Kạn trong năm 2020 đã có những bước phát triển trên nhiều lĩnh vực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, tạo sự đồng thuận trong xã hội; các chính sách phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng xa ngày càng được quan tâm, triển khai, phát huy hiệu quả.

 Đặc biệt, thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tạo khí thế mới và niềm tin vững chắc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Nhân dân tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; vui mừng trước những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

Những thành tựu đạt được của tỉnh trong năm 2020 có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở” – Đồng chí Phương Thị Thanh nhấn mạnh.

Phân tích bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước năm 2021, đồng chí Phương Thị Thanh nêu rõ, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo là rất quan trọng và cũng rất nặng nề.

Cơ bản nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ mà báo cáo tổng kết của ngành tuyên giáo đã đề ra, cũng như những ý kiến tham luận bổ sung; đồng chí Phương Thị Thanh cũng nhấn mạnh một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo Bắc Kạn năm 2021 như sau:

Thứ nhất, ngành tuyên giáo cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2021; tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm 2021.

Thứ hai, tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước. Tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy giao.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức công tác tuyên giáo, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo báo chí; nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn những thông tin xấu độc trên mạng Internet; đấu tranh phản bác có hiệu quả những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng và củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất