Bình Định: Gắn nhiệm vụ xây dựng văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 ở Bình Định cho thấy,  việc xây dựng nền văn hóa và con người phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học… trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả tích cực.

Sau khi Nghị quyết 33 được ban hành, Tỉnh ủy Bình Định đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức 511 lớp với 61.574 cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, chiến sĩ, cán bộ chưa là đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết số 33. Trong đó, tổ chức 2 hội nghị học tập, quán triệt với 375 cán bộ chủ chốt của tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức 261 lớp, gồm 17 lớp với 3.951 đồng chí là cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp huyện (đạt tỷ lệ 96,76%), 244 lớp với 23.026 cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, chiến sĩ (đạt tỷ lệ 92,25%); các xã, phường, thị trấn tổ chức 248 lớp với 34.222 cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú và cán bộ chưa phải là đảng viên (đạt tỷ lệ 90,95%).

Đồng thời, Tỉnh ủy  Bình Định đã ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 14/9/2015 thực hiện Nghị quyết số 33, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 09/5/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh và các chương trình hành động gắn việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33 và Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy Bình Định trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong 5 năm qua, đã góp phần xây dựng và hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội nhằm đạt mục tiêu xây dựng con người Bình Định ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ.

Nhờ quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy,  chất lượng giáo dục không ngừng được tăng lên. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên.Việc xây dựng gia đình, tộc họ, thôn, bản, cơ quan, trường học văn hóa đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Văn hóa trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo được khuyến khích, nhất là trong công tác nhân đạo, từ thiện. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, biểu diễn, triển lãm, văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa, lịch sử có giá trị đã phát huy tác dụng trong đời sống xã hội. Văn hóa đặc trưng của các đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được khôi phục, bảo tồn và phát triển. Hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế về văn hóa được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy, cơ quan trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, chương trình hành động của Tỉnh ủy trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng trên lĩnh vực văn hóa. Gắn nhiệm vụ xây dựng văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bảo tồn và phát huy, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Bình Ðịnh, từng bước đưa võ cổ truyền Bình Ðịnh và nghệ thuật truyền thống Bình Ðịnh vào các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Quan tâm hơn nữa đến công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Các địa phương, ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa, con người Bình Ðịnh, ưu tiên bố trí, phân bổ nguồn lực, ngân sách để thực hiện. Ðề xuất và kiến nghị kịp thời cơ chế thu hút, đào tạo, bồi dưỡng các tài năng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật truyền thống của tỉnh...

Nguyễn Huỳnh Huyện
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất