Bình Định: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018
Đồng chí Nguyễn Giờ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. Ảnh: VĂN LƯU (Báo Bình Định)

Chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy về công tác tuyên giáo

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong nhân dân để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng trong Đảng bộ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 trong năm 2018, trọng tâm là tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018; tham mưu sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giới thiệu điển hình tham dự Lễ kỷ niệm ở Trung ương...

Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực tuyên giáo.

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn, tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIX) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước và Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh.

Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Chỉ thị “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh”. Tham mưu bổ sung, chỉnh lý và xuất bản tập Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định 1945 - 1954; triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”

Chú trọng tuyên truyền những cách làm hay, mô hình tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Không chỉ chủ động theo dõi, nắm bắt, hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời những nội dung cụ thể về triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2018 ở các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cũng chỉ đạo sát sao các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục vận động văn nghệ sỹ, nhà báo... tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cách làm hay, tiêu biểu như Mô hình “Nâng bước em tới trường” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định; Mô hình “Chia sẻ nỗi đau” của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn; Mô hình “Tủ quần áo từ thiện” của Câu lạc bộ tình thương thuộc Hội Liên hiệp thanh niên huyện Hoài Ân đã được Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định làm thành phóng sự phản ánh, tạo sức lan tỏa lớn trong nhân dân.

Tọa đàm khoa học “Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức thành công là một trong những điểm nhấn quan trọng của năm 2018.

Giao lưu “Người đứng đầu tiêu biểu xuất sắc” trong thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định
Giao lưu “Người đứng đầu tiêu biểu xuất sắc” trong thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định


 

Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội; cung cấp thông tin đầy đủ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hàng tháng và đột xuất, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời nắm bắt, tổng hợp và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, nhất là tình hình đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh và các điểm nóng về tư tưởng, điểm nóng về xã hội.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh được kiện toàn và củng cố, bổ sung thường xuyên. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; duy trì việc tổ chức Hội nghị giao ban đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tỉnh tiếp tục được nâng cao. 12 kỳ Hội nghị báo cáo viên với hơn 1.700 lượt báo cáo viên tham dự đã cung cấp đầy đủ các thông tin cập nhật, tài liệu mới với nội dung ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin cho cơ sở và cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động theo dõi hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị cùng cấp tổ chức hội nghị thông tin định kỳ 1 lần/tháng, ban thường vụ đảng ủy các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị thông tin định kỳ theo quy định. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh định kỳ hàng tháng.

Phát huy vai trò của các binh chủng tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ

Thực hiện định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các hướng dẫn, định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh cho các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh bám sát định hướng, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng...

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước diễn ra sôi nổi, phong phú, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân trong tỉnh.

Định hướng triển khai nội dung hoạt động đối với Ban chỉ đạo 94, Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; định hướng tuyên truyền về Luật An ninh mạng năm 2018 và dự thảo Luật Đặc khu hành chính - kinh tế; ngăn chặn hoạt động in, phát tán tài liệu có nội dung xấu, thông tin tình hình liên quan đến kêu gọi biểu tình dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9)…

Công tác tham mưu, theo dõi về lĩnh vực báo chí chặt chẽ, kịp thời.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Lữ đoàn 172 (Hải quân vùng 3) tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển, đảo cho nhân dân tại các huyện Hoài Nhơn, Phù Cát và Phù Mỹ; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho học sinh các trường THPT trên địa bàn 3 huyện nói trên. Phối hợp với Hải đoàn 129 hoạt động của các âu tàu, làng chài để phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá tại các điểm đảo trên Quần đảo Trường Sa…

 

Triển khai nghiêm túc công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại điểm cầu Bình Định cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; đồng thời, hướng dẫn ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, số lượng tham gia học tập đạt tỷ lệ cao. Sau học tập, quán triệt, 100% cán bộ chủ chốt của tỉnh viết bài thu hoạch đảm bảo yêu cầu, chất lượng đề ra...

Phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, kết luận của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt các nội dung này cho cán bộ, đảng viên. Hướng dẫn, chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và trung tâm bồi dưỡng các huyện, thành phố thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Định năm 2018 đạt kết quả; tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 110 giảng viên, giảng viên kiêm chức giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đến các địa phương, đơn vị.

 

Năm 2018, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức 194 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 18.604 lượt cán bộ, đảng viên; phối hợp với ban tuyên giáo cấp huyện mở 72 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng cho 14.607 lượt cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, các địa phương trong tỉnh đã nghiêm túc xây dựng đề án, phương án và triển khai thực hiện.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh triển khai việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử, truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hướng dẫn Quy trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, truyền thống ngành và truyền thống cách mạng xã, phường, thị trấn...

Tham mưu hiệu quả công tác khoa giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các ngành thuộc khối khoa giáo tỉnh tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực khoa giáo; theo dõi, báo cáo hoạt động các ngành trong khối khoa giáo trong toàn tỉnh. Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các báo cáo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực thuộc khối khoa giáo.

Duy trì tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo đối với 2 khối (khối sở, ban, ngành và khối trường học). Qua đó, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, các vấn đề nổi cộm xảy ra gây bức xúc trong nhân dân trên lĩnh vực khoa giáo, kịp thời kiến nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực này.

Phối hợp với Đoàn khảo sát Trung ương tiến hành khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong hệ thống giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra; triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018 - 2019 của các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn nghiêm túc.

Các địa phương trong tỉnh đã chủ động ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành trong khối khoa giáo và định kỳ tổ chức hội nghị giao ban khoa giáo; nhờ đó, công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả. Việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong các ngành khoa giáo được thực hiện thường xuyên; nhiều vấn đề gây bức xúc trong nhân dân trên lĩnh vực khoa giáo, nhất là y tế, giáo dục, môi trường... được phản ánh và giải quyết kịp thời, góp phần thiết thực vào quá trình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận, công tác tuyên giáo của Bình Định vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân và tham mưu đề xuất giải quyết những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm trên địa bàn chưa kịp thời. Ở một số địa phương còn xảy ra điểm nóng về tư tưởng, còn khiếu nại đông người, vượt cấp. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, nhất là tuyên truyền những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện nghị quyết; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tham mưu cho một số cấp ủy chỉ đạo triển khai các hoạt động trên lĩnh vực khoa giáo có một số mặt chưa đạt yêu cầu, nhất là lĩnh vực y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... gây bức xúc trong nhân dân.Công tác biên soạn truyền thống cách mạng xã, phường, thị trấn một số địa phương triển khai còn chậm, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.

Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019

Năm 2019, phương hướng được đề ra đối với công tác tuyên giáo Bình Định là: Nắm vững tình hình, bám sát sự hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; kết nối chặt chẽ trong hệ thống tuyên giáo và các lực lượng xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả hoạt động của công tác tuyên giáo; chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng, nhất là những bức xúc từ cơ sở, góp phần tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; động viên toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở địa phương. 

Với quyết tâm cao, cùng sự tâm huyết, nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, chắc chắn, năm 2019 sẽ là năm ghi nhận những thành công của công tác tham mưu trong lĩnh vực tuyên giáo của Bình Định, góp phần tạo sự phấn khởi, đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định tổ chức vào sáng 21.12, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định đánh giá: Công tác tuyên giáo trong năm 2018 đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH trong tỉnh.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới, đồng chí Lê Kim Toàn yêu cầu ban tuyên giáo các cấp, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các cơ quan trong khối tuyên giáo cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tập trung bám sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nhanh chóng tiếp cận những vấn đề mới, không né tránh những vấn đề khó, tăng cường nắm bắt, nghiên cứu lý giải các vấn đề thực tiễn nảy sinh. Đồng thời, tiếp tục tổ chức hoạt động của hệ thống tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả sau khi triển khai thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của ngành để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

 

Minh Nguyễn

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất