Bình Định: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, từng sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương trong tỉnh tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị có hiệu quả; qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công chức, viên chức nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp. Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.

Kết hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng vi phạm. Đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa hình thức, coi trọng hiệu quả, trên tinh thần chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng và Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn, thư nặc danh, mạo danh, thư có danh nhưng nội dung xấu, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động, gây rối. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát kỹ nhân sự, không để trong danh sách dự kiến bầu vào các cấp ủy những cá nhân có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; kiên quyết phê phán, bác bỏ những nội dung xuyên tạc, vu khống và kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, tăng cường bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm xử lý, ngăn chặn khi trên địa bàn hoặc cơ quan, đơn vị do mình phụ trách có tài liệu nội dung xấu được phát tán hoặc có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phát ngôn, làm lộ bí mật của Đảng, Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội; kịp thời phát hiện, đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý theo pháp luật đối với tổ chức, cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, kích động chống phá trên internet, mạng xã hội. Xây dựng lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, cập nhật nội dung, phương pháp, trang bị phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch báo chí trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý báo chí, trang thông tin điện tử; rà soát việc cấp phép hoạt động đối với mạng xã hội, cấp tên miền, yêu cầu chính danh trong việc sử dụng mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao cảnh giác, nhận thức được nội dung sai trái trên internet, mạng xã hội; khai thác, sử dụng internet một cách hiệu quả, lành mạnh…

Nguyễn Huỳnh Huyện
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất