Bình Định: Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
Ảnh minh họa

 

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn vấn đề cần tổng kết, nghiên cứu phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo tính khoa học, phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, khách quan, trung thực, tiết kiệm, hiệu quả. Chủ động đề xuất các vấn đề cần tổng kết, nghiên cứu, trong đó các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu, tổng hợp giữ vai trò nòng cốt, hạt nhân kết nối trong công tác tổng kết, nghiên cứu.

Nội dung tiến hành tổng kết, nghiên cứu, tập trung vào 4 lĩnh vực, đó là: kinh tế; văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cơ sở để chọn vấn đề tổng kết, nghiên cứu là sự chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên; sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm thực hiện những nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng và của Tỉnh ủy đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo thực hiện; những mô hình mới, những cách làm hay cần đánh giá, kết luận để nhân rộng; những vấn đề lớn, quan trọng trong Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước khi tổ chức thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc cần phải giải quyết; tham mưu, đề xuất cho việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng, của Tỉnh ủy, nhất là các văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Kế hoạch tổng kết, nghiên cứu phải đảm bảo các nội dung: căn cứ xây dựng kế hoạch; mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi tổng kết, nghiên cứu; các nội dung chính cần triển khai tổng kết nghiên cứu; phương pháp tổng kết, nghiên cứu; lực lượng tham gia (chủ trì, phối hợp); những công việc phải thực hiện ngay và thường xuyên; thời gian thực hiện, hoàn thành. Báo cáo tổng kết, nghiên cứu phải đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của lĩnh vực, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém này, rút ra những kinh nghiệm, bài học, đề xuất được những chủ trương, quan điểm, giải pháp tiếp tục giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; có những kiến nghị hợp lý, khả thi với Đảng, Nhà nước cấp trên.

  Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tiến hành tổng kết các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo, tổ chức tổng kết việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và của tỉnh phát động. Các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổng kết, nghiên cứu của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh và định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện.

 

Nguyễn Huỳnh Huyện

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất