Bình Dương: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Trong những năm qua, Bình Dương đạt mức tăng trưởng nhanh và ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Đạt được những thành tựu đó, là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thực hiện của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; trong đó, có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân về nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói riêng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã thu hút được hơn 1,45 USD từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 70% so với năm 2018). Tính lũy kế đến nay, Bình Dương đã thu hút 3.650 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký hơn 33,8 tỷ USD. Bình Dương hiện là địa Phuong đứng thứ 3 cả nước về thu hút FDI.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tiếp tục gia tăng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Bình Dương là tỉnh có số lượng dân nhập cư khá đông (chiếm 52% dân số). Vì vậy, đòi hỏi công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền miệng phải luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, không ngừng nâng cao chất lượng để tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tham mưu Tỉnh ủy tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết liên quan đến quốc phòng an ninh gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và Tỉnh ủy. Ngành Tuyên giáo Bình Dương tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị - tư tưởng trong nhân dân. Theo đó, chú trọng việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và tăng cường lãnh đạo công tác thông tin, báo chí, xuất bản, văn hoá văn nghệ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Chú trọng công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch. 

Liên quan đến các vấn đề nhạy cảm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã kịp thời định hướng cho các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, của Đảng, Nhà nước trong việc xử lý các vấn đề này; giải thích, vạch trần các âm mưu, hoạt động của các phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước lợi dụng sự các vấn đề nhạy cảm để kích động chống phá Đảng, Nhà nước (tập trung tuyên truyền trong đối tượng công nhân các khu công nghiệp) nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các phần tử xấu kích động, xúi giục tham gia vào các hoạt động tuần hành, biểu tình, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật.

Kết quả, trong những năm qua, 100% cán bộ, công chức, viên chức tỉnh kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận thức rõ và thường xuyên đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng; năng lực, trách nhiệm trong công tác cho cán bộ, đảng viên tỉnh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cho nhân dân về nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch chưa thực sự phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và của cả hệ thống chính trị. Đa số cán bộ, đảng viên chưa tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân ở địa phương. 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tuy đông nhưng chưa mạnh, hầu hết là kiêm nhiệm nên còn tập trung nhiều công tác chuyên môn, chưa dành thời gian thỏa đáng cho việc đầu tư, nghiên cứu tài liệu và phương pháp báo cáo, tuyên truyền. Phương thức hoạt động còn mang nặng tính một chiều từ trên xuống. Kỹ năng truyền đạt của một số báo cáo viên còn hạn chế, thiếu tính thuyết phục dẫn đến hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Nhiều báo cáo viên tham gia sinh hoạt hội nghị báo cáo viên định kỳ chưa đều. 

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cho nhân dân về nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác tuyên truyền miệng. Cần xác định đây là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị; trước hết là trách nhiệm của đồng chí bí thư và cấp ủy, không phải chỉ do ngành tuyên giáo thực hiện. Ở đâu có sự nhận thức đúng và sự quan tâm đầy đủ của cấp uỷ thì ở đó đội ngũ báo cáo viên được củng cố, tăng cường và công tác tuyên truyền đạt hiệu quả.

Các cấp ủy thường xuyên chăm lo xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền công tác tuyên truyền này. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, bám sát thực tiễn cuộc sống. Cần xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện vai trò gương mẫu trong nói đi đôi với làm, tăng cường trao đổi, đối thoại cởi mở, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan trong khối thông tin tuyên truyền để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban tuyên giáo các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quản lý hoạt động báo cáo viên, đổi mới công tác tuyên truyền. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Bình Dương xác định thực hiện những giải pháp trọng tâm như sau: 

Thứ nhất, các cấp ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng trong tình hình mới, phát huy tính chủ động, tích cực tham gia thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cho nhân dân về nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch của các cấp, các ngành.  

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý và định hướng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, trong đó, chú trọng lựa chọn cơ cấu những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, có kỹ năng tuyên truyền, có uy tín trong nhân dân; thường xuyên tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên các cấp và kỹ năng viết bài trên mạng xã hội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Thứ ba, tăng cường cung cấp các thông tin chính thống, có định hướng một cách kịp thời, chính xác cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thuyết phục khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của địa phương, gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Ngô Hoàng Khanh
Ban Tuyên giáo Tỉnh Bình Dương

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất