Các địa phương tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 10

* Tại Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, trong các ngày từ 16 - 18/5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khóa XII).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương Báo cáo chính trị; đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ngoài ra, Trung ương còn góp ý việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng cùng một số nội dung quan trọng khác.

Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá, mặc dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm mà rõ nhất là kinh tế vĩ mô phát triển thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chưa xứng với tiềm năng phát triển của đất nước…

Đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân...

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả  và đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào đời sống. Trước mắt là chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII trong thời gian tới.

* Tại tỉnh Hậu Giang, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng yêu cầu các cấp, ngành tăng cường quản lý internet và mạng xã hội theo Luật An ninh mạng bởi hiện nay các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá về mọi mặt, trong đó có chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với đó, cấp ủy các cấp nghiên cứu học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 14 của Ban Bí thư cũng như kế hoạch cụ thể hóa của Tỉnh ủy Hậu Giang về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tỉnh Hậu Giang chủ động, tăng cường thông tin tích cực đi đôi với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu, độc hại trên internet. Đặc biệt là phát huy vai trò mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và phản bác trên mạng xã hội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, sáng tạo, đồng bộ. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân đưa tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội. Hậu Giang cũng siết chặt kỷ cương, kỷ luật Đảng trong học tập lý luận chính trị, hội họp. Các cấp ủy và tổ chức Đảng, mọi cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước.../.

TG tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất