Các Trường Chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua
Đồng chí Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Báo Hà Nam

 

Theo đó, cụm thi đua các Trường Chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng (Cụm thi đua số 4) tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và cụm thi đua số 4 phát động; Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nội dung phát động phong trào thi đua cấp học viện giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết- Kỷ cương- Gương mẫu- Sáng tạo- Hiệu quả” bằng việc: giữ gìn và phát huy truyền thống của các đơn vị, xây dựng mô hình “Tập thể kiểu mẫu”, “Cán bộ trường Đảng kiểu mẫu”; chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư vấn chính sách, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản các các quan điểm sai trái, thù địch; thi đua thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụm thi đua số 4 bao gồm 9 trường chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng. Từ năm 2015-2020, các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng của cụm luôn bám sát hướng dẫn, yêu cầu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị thành viên tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, sát với tình hình thực tiễn các trường. Các thành viên trong cụm đã thực hiện việc đăng ký giao ước thi đua, phát động và tổ chức các phong trào thi đua nền nếp. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời hơn, đặc biệt chú trọng khen thưởng công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm việc; công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến được các thành viên cụm quan tâm; nhiều tập thể, cá nhân của cụm đã được khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước cấp học viện. 

 

Đặc biệt, chú trọng thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện hiệu quả “Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn (2019-2025) với việc xây dựng tập thể đoàn kết, gương mẫu….

Tại hội nghị, cụm thi đua đã bình xét các tập thể, cá nhân tiêu biểu, bầu đơn vị cụm trưởng, cụm phó năm 2021. Trường Chính trị tỉnh Hà Nam được bầu làm cụm trưởng. 

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất