Cần Thơ: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, trình bày dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng chí Nguyễn Hoàng Ba, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố trình bày dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời, hội nghị cũng dành thời gian để nghe đồng chí Trần Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố thông tin một số tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội gần đây trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: Việc tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, các chương trình hành động của Thành ủy sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị sau hội nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt và các đồng chí báo cáo viên tiếp tục nghiên cứu sâu về quan điểm, mục tiêu, những vấn đề mới trong các Văn kiện Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và các chương trình hành động của Thành ủy.

Đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, đảng viên theo đúng tinh thần Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ được học tập, quán triệt và viết thu hoạch về kết quả học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 hoàn thành vào cuối tháng 7/2018; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII làm nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Các tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng, gương mẫu thực hiện nghị quyết. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, các Chương trình thực hiện của Thành ủy ở cấp mình, ngành mình sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không dàn trải, chung chung, không qua loa, hình thức.

Đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và các Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết đến toàn thể đoàn viên, hội viên bằng các hình thức phù hợp. Các cơ quan báo, đài thành phố mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị quyết và chương trình thực hiện của Thành ủy, các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích giúp nhân dân nắm và hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương có liên quan đến dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng; cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, xuyên tạc, suy diễn để lôi kéo, kích động chống phá Đảng và Nhà nước ta. Lực lượng Công an, Quân sự tăng cường các biện pháp nắm tình hình, triển khai các phương án xử lý các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ; phối hợp tuần tra, kiểm soát giữ gìn ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố tăng cường công tác quản lý giáo viên, học sinh, sinh viên. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nếu địa phương nào để xảy ra điểm nóng thì Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng giao Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, việc học tập, quán triệt Nghị quyết; chỉ đạo công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân...

Tấn Vĩnh
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất