Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi họp báo.

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 27-29/10 tại Hà Nội với chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8,2 vạn đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc.

Đại hội thực hiện nhiệm vụ thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội lần này của Đảng bộ Khối khẳng định, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mực tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Một số chỉ tiêu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025:

(1). 100% đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và 100% đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối.

(2). 100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc.

(3). 100% cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm.

(4). Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 30.000 quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp từ 16.000 đảng viên mới trở lên. 100% bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng ít nhất một lần/nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ.

(5). 100% đảng ủy, chi ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.

(6). Hằng năm phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu có từ 90% tổ chức đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Dự thảo Báo cáo chính trị xác định: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp. Toàn Đảng bộ chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy dân chủ và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng…

Một trong các giải pháp đột phá trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối là: Hoàn thiện đồng bộ, khoa học, hợp lý về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành đối với toàn Đảng bộ Khối, trước hết là sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung vào công tác xây dựng Đảng; cụ thể hóa Quy định 215-QĐ/TW ngày 5/12/2013 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; tiếp tục cụ thể hóa các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đảng ủy cơ sở trực thuộc trực tiếp Đảng ủy Khối; từng bước sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của một số đảng bộ đặc thù trong Đảng bộ Khối cho phù hợp.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ Khối, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quan tâm sâu sắc. Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị các đồng chí phóng viên các cơ quan truyền thông, báo chí quan tâm tuyên truyền những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, từ nay đến trước khi diễn ra Đại hội XIII Đảng bộ Khối, tăng cường đưa tin tuyên truyền về lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ cách mạng; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020; về kết quả đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội XIII Đảng bộ Khối, Đại hội XIII của Đảng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, tăng cường tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ; truyên truyền các tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền về kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá do Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra, gồm: (1) Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; (2) Nâng cao chất lượng chi bộ; (3) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; (4) Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Thứ hai, trong thời gian diễn ra Đại hội XIII Đảng bộ Khối, tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII Đảng bộ Khối, về phương châm, chủ đề Đại hội, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối; tuyên truyền về các hoạt động tại Đại hội, kết quả của Đại hội; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tình cảm của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Đại hội XIII Đảng bộ Khối; không khí phấn khởi, vui mừng, tin tưởng vào Đại hội của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối

Thứ ba, sau khi bế mạc Đại hội XIII Đảng bộ Khối, tập trung tuyên truyền về các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội; việc tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được Đại hội thông qua; công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối; tuyên truyền về Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất