Hà Tĩnh: Công tác Tuyên giáo tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Báo cáo kết quả hoạt động Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII; các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề 2018.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổng hợp, biên soạn và ban hành 81 tài liệu, cung cấp thông tin định hướng báo chí, phục vụ công tác tuyên truyền, nhất là tuyền truyền về các vấn đề “nóng”, nhạy cảm diễn ra ở các địa phương trong nước, trong tỉnh thời gian qua. Đội ngũ báo cáo viên được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở với 52 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, 525 báo cáo viên cấp huyện và tương đương. Toàn tỉnh đã tổ chức 5 hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy; 102 hội nghị báo cáo viên cấp huyện và tương đương; mở 358 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với sự tham gia của 45.720 học viên; hướng dẫn tổ chức các hoạt động hướng tới 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc; quan tâm công tác cung cấp thông tin, định hướng cho đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan báo chí; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị; nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp...

Các đại biểu dự hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm đó là: Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương chưa đồng đều giữa các địa phương. Việc định hướng thông tin, tuyên truyền một số nội dung của Trung ương, của tỉnh, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tại một số địa bàn đôi lúc thiếu kịp thời. Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm ở một số địa phương chưa được đẩy mạnh. Hiệu quả học tập Nghị quyết của Đảng ở một số nơi chưa cao. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết ở cấp cơ sở và khối các tổ chức đoàn thể ở một số đơn vị còn chậm. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một số đơn vị còn lúng túng, mang tính hình thức, kết quả đạt được chưa thực sự rõ nét, chưa có nhiều mô hình nổi bật để nhân rộng...

Hội nghị đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018: 

Một là, tham mưu cấp ủy tập trung chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8, khóa XII đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, 6, khóa XII; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới"; các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XVIII.

Hai là, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII), các nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XVII. Tập trung tuyên truyền triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tuyên truyền cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, địa bàn…

Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước trong 6 tháng cuối năm 2018. 

Ba là, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyên đề 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tham mưu, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc; Hội thảo khoa học 50 năm chiến thắng Đồng Lộc:Giá trị lịch sử và hiện thực”, Lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và Tưởng niệm 10 Nữ liệt sỹ Thanh niên xung phong hi sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018).

Năm là, đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, định hướng cho đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan báo chí. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan, các cơ quan cùng cấp trong giải quyết các vấn đề được dư luận quan tâm.

Sáu là, tăng cường công tác tham mưu, nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa các cấp. Đẩy mạnh việc định hướng, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội. Chủ động hơn nữa trong việc đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, những luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Bảy là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn và thẩm định lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của các đơn vị, các ngành và đoàn thể. Quan tâm công tác tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe thông tin về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và kết quả công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2018, một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2018; tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, nhất là việc Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0; về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, các Nghị quyết của Tỉnh, cụ thể hóa và đưa Nghị quyết về đổi mới công tác Tuyên giáo của BCH Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các chức sắc, linh mục và đồng bào theo đạo.

Chú trọng tuyên truyền về kết quả khắc phục sự cố môi trường biển; thông tin khách quan để người dân yên tâm hơn trước những phát sinh có thể xảy ra khi các dự án lớn vận hành; tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong việc xử lý rác thải, bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, gắn với các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018).

Đình Hưng- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất