Hưng Yên: Công tác tuyên giáo tạo sự đồng thuận trong nhân dân
Đồng chí Nguyễn Duy Hưng: công tác tuyên giáo đóng góp quan trọng vào thành tựu của Hưng Yên trong năm 2020

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

NHIỀU ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Hưng  Yên cho biết năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, góp phần quan trng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là việc tham mưu và tổ chức học tập, quán triệt; sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy theo tinh thần Đề án số 01-ĐH/TU ngày 25/5/2016 của Tỉnh ủy Hưng Yên về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ đó, công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có bước đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng cao.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm thường xuyên. Nổi bật là đã chủ trì tham mưu biên soạn, biên tập và phát hành hàng chục đầu sách, tài liệu tuyên truyền trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo nhất là các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: sách “Lịch sử tỉnh Hưng Yên từ khởi thủy đến năm 2015”; Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941 – 2015); Cuốn “Kỷ yếu Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020”; Sổ ghi chép Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ  XIX, Nhiệm kỳ 2020 - 2025; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Bản tin Thông báo nội bộ (số đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX).   

Công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được chỉ đạo, định hướng triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được thực hiện kịp thời. Duy trì hội nghị báo cáo viên, kịp thời cung cấp thông tin tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội, quốc tế, trong nước và trong tỉnh; tổ chức giao ban dư luận xã hội; giao ban báo chí, đánh giá, định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn

Với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành các báo cáo, kế hoạch hoạt động hằng tháng, quý, năm; kịp thời thông báo tình hình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho thành viên BCĐ 35 các cấp; Tiếp tục duy trì định hướng hoạt động của các trang, nhóm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch nhất là về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp; công tác phòng, chống dịch Covid-19. BCĐ 35 cấp huyện thường xuyên được kiện toàn, từ đó đã kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Với kết quả đạt được, tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành Tuyên giáo được Trung ương, các cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng. Nhiều đồng chí lãnh đạo, cán bộ ngành Tuyên giáo được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”; kỷ niệm chương của các ngành, đoàn thể tỉnh…


BƯỚC CHUYỂN MỚI VỀ CHẤT

Cùng với những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo, năm 2020, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tiếp tục có những bước chuyển mới về chất. Hoạt động của thành viên Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh được tăng cường theo hướng bám sát để thông tin các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, nhất là các chuyến thăm, làm việc tại tỉnh của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và Trung ương; định kỳ đánh giá kết quả, triển khai nhiệm vụ, đồng thời ban hành các văn bản, báo cáo, hướng dẫn về công tác thông tin đối ngoại năm 2020 và từng giai đoạn cụ thể.

Hoạt động công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả tích cực; vai trò, vị thế của tỉnh Hưng Yên không ngừng được nâng cao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 của tỉnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020”, “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020”; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về hội nhập quốc tế; các kế hoạch, hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại trong năm 2020 của Trung ương và của tỉnh. Công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế cũng như giới thiệu nét đẹp truyền thống của đất và người Hưng Yên tiếp tục được các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện thường xuyên và hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nên việc tổ chức các sự kiện, hoạt động nói chung của tỉnh và các sự kiện, hoạt động đối ngoại nói riêng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên một số hoạt động, sự kiện chính trị - xã hội vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, góp phần quảng bá hình ảnh cũng như nâng cao vai trò, vị thế của tỉnh đối với bạn bè trong và ngoài nước.

Công tác giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển và hình ảnh đất nước, con người Hưng Yên thông qua việc tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, các đoàn ngoại giao, doanh nghiệp, gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư, hợp tác kinh doanh tại tỉnh cũng gặp khó khăn.

Những kết quả đạt được trong công tác thông tin đối ngoại đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, quảng bá, thu hút tình cảm, sự quan tâm của nhân dân trong nước, kiều bào nước ngoài và các tổ chức quốc tế, các quốc gia đến Hưng Yên. Công tác thông tin đối ngoại cũng đã góp phần trực tiếp vào công tác thu hút đầu tư nước ngoài, tỉnh ngoài vào tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

KIẾN NGHỊ TỪ CƠ SỞ

Tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đối với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, nhất là về những điểm nóng, nhng vấn đề phức tạp được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghip vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; cán bộ, giảng viên Trung tâm chính trị cấp huyện. Biên soạn, thay đổi, bổ sung và cung cấp kịp thời tài liệu phục vụ các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngay sau Đại hội XIII của Đảng.

Sớm ban hành các văn bản thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 8/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện; các hướng dẫn, tài liệu, đề cương tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước.

Tiếp tục quan tâm các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các nhiệm vụ, sự kiện chính trị lớn cần ban hành sớm, nhất là các nhiệm vụ cần đến kinh phí hoạt động.

Cần chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất chung về tổ chức bộ máy ngành Tuyên giáo trong toàn quốc để thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo đạt hiệu quả cao nhất.

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NGAY TỪ NHỮNG THÁNG ĐẦU  NĂM

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng biểu dương những thành tích ngành tuyên giáo và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã đạt được trong năm qua. Những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 có vai trò đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo, công tác thông tin đối ngoại và đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong toàn tỉnh.

Nhấn mạnh năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cũng là năm đầu triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đề nghị, trước những khó khăn, thách thức được dự báo, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên giáo, công tác thông tin đối ngoại, đồng thời kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu về chính trị, kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Để thực hiện được mục tiêu đó, ngành Tuyên giáo và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh cần tập trung triển các nhiệm vụ trọng tâm được xác định ngay từ những tháng đầu năm 2021, trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-20225 và sắp tới là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng cũng nêu rõ, ngành Tuyên giáo cần tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

“Công tác tuyên giáo cần gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy trong từng thời điểm nhất định. Công tác tuyên truyền cần đi trước một bước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó, góp phần quảng bá, thu hút tình cảm, sự quan tâm của nhân dân trong nước, kiều bào nước ngoài và các tổ chức quốc tế, các quốc gia đến Hưng Yên.

Công tác khoa giáo, đặc biệt là ngành Giáo dục cần thổi luồng gió mạnh mẽ vào thế hệ trẻ Hưng Yên, để người Hưng Yên quyết liệt hơn, dám nghĩ, dám làm với một khát vọng cao hơn, ý chí vươn lên trong bối cảnh mới hiện nay. Đây là điều kiện tiên quyết để góp phần xây dựng Hưng Yên ngày càng phát triển”. - Đồng chí Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại tỉnh, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất