Hưng Yên hướng tới mục tiêu tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững
Chủ trì Họp báo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên: Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đây là một trong những nội dung được nêu lên tại Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức sáng 15/10 tại trụ sở Tỉnh ủy.

ĐẠI HỘI CẤP CƠ SỞ SỞ VÀ CẤP HUYỆN: ĐÚNG KẾ HOẠCH, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 8/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ngay từ đầu quý IV năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã quyết định thành lập các tiểu ban: nhân sự, văn kiện, tổ chức và phục vụ đại hội; chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy, theo chức năng, nhiệm vụ ban hành các hướng dẫn về: công tác nhân sự và quy trình công tác nhân sự cấp uỷ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền đại hội đảng; tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thảo luận văn kiện đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; lấy ý kiến của nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng thông tin tóm tắt quá trình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 185-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; kết quả đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn và chia làm 4 tổ kiểm tra đối với 13/13 ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp. Đồng thời phân công nhiệm vụ các ban xây dựng Đảng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên phụ trách huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đại hội.

Đến ngày 20/5/2020, có 25/25 tổ chức cơ sở đảng thuộc 13 đảng bộ cấp huyện và tương đương đã hoàn thành đại hội điểm và thí điểm; việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bí thư cấp ủy tại đại hội (nơi không trực tiếp bầu bí thư) và bầu bí thư trực tiếp tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; kết quả các đồng chí trúng cử ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên.

Công tác chuẩn bị văn kiện được cấp ủy cấp huyện và cơ sở chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Các dự thảo văn kiện trước khi trình đại hội đều được tổ chức lấy ý kiến các thành phần tham gia đảm bảo đúng quy định, có nhiều ý kiến đóng góp sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ý kiến của các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ chủ chốt của Trung ương, của tỉnh, của huyện nghỉ hưu và những cán bộ, đảng viên có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực đóng góp các dự thảo.

Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được cấp ủy cấp huyện thực hiện theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt thực hiện trên cơ sở nguồn được thực hiện theo quy trình 5 bước, đảm bảo dân chủ, công khai, chặt chẽ, đúng thẩm quyền.

Cấp uỷ cấp huyện đương nhiệm chuẩn bị giới thiệu nhân sự cấp ủy, ủy viên ban thường vụ khóa mới đều đảm bảo số dư từ 10% trở lên, tỷ lệ nữ 15% trở lên, số lượng tuổi trẻ nhiều hơn khoá trước; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đạt yêu cầu.

Kết quả bầu cử cấp ủy tại các đại hội cấp huyện đều tập trung, các đồng chí trúng cử đạt số phiếu cao; cán bộ chủ chốt trúng cử với số phiếu tín nhiệm đa số đạt từ 95% trở lên; cấp ủy khóa cũ tái cử đa số đạt số phiếu trên 80%. 100% đại hội bầu 1 vòng đủ số lượng, đúng cơ cấu.

Việc lấy phiếu tín nhiệm chức danh bí thư cấp ủy tại các đại hội cấp huyện được tiến hành đảm bảo theo đúng quy trình và đạt kết quả tốt. Số phiếu tín nhiệm bí thư cấp ủy tập trung cao, đều đạt trên 95% tổng số phiếu. 100% bí thư bầu tại đại hội hoặc hội nghị ban chấp hành đều trúng cử với số phiếu đạt trên 90%.

Đến 28/6/2020, 551/551 tổ chức cơ sở đảng của Hưng Yên tổ chức xong đại hội. Đến ngày 16/8/2020 có 13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành đại hội cấp huyện.

Nhìn chung, việc tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở Hưng Yên đã được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm; cụ thể từ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TWcủa Bộ Chính trị, các quy định và hướng dẫn của Trung ương; Kế hoạch số 185-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban hành các văn bản về tổ chức đại hội đảng các cấp nhằm cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng tổ chức đảng; kịp thời phân công nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy cấp huyện, các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên cấp huyện, cấp tỉnh, thành lập các tổ công tác của cấp ủy cấp huyện để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện đã tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ tại đại hội để tổ chức rút kinh nghiệm; công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình được ban thường vụ cấp huyện phê duyệt trước khi tổ chức đại hội; công tác kiểm tra, giám sát trước đại hội và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngay sau đại hội, cấp ủy cơ sở và cấp huyện đã tiến hành phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT cấp uỷ khoá mới; xây dựng chương trình làm việc toàn khoá; bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, đặc biệt chú ý chọn một số vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng để xây dựng kế hoạch, đề án nhằm thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực sau đại hội.

Một trong những kinh nghiệm rút ra trong chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và cấp huyện ở Hưng Yên làlàm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Trong đó, xác định rõ các hình thức, biện pháp và thời gian tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; nội dung tuyên truyền cần cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu. Chú trọng đến hình thức tuyên truyền cổ động trực quan trước thời điểm tổ chức đại hội. Đẩy mạnh tổ chức thông tin lưu động trong thời gian diễn ra đại hội; phát thanh, truyền thanh trực tiếp nội dung chương trình đại hội để đảng viên và nhân dân theo dõi trực tiếp.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025: ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp diễn ra được xác định có ý nghĩa quan trọng nhằm định hướng, động viên, cổ vũ Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 26/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững”. Dự Đại hội có 339 đại biểu, trong đó: 44 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là đại biểu đương nhiên; 295 đại biểu được bầu từ các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Ngay sau khi Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 185-KH/TU, đã chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung liên quan về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã quyết định thành lập các tiểu ban: nhân sự, văn kiện, tổ chức và phục vụ đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua các cuộc họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách từng mặt công tác: Công tác tuyên truyền khánh tiết; công tác nhân sự; chuẩn bị các văn kiện; cơ sở vật chất phục vụ...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy phát biểu kết luận buổi Họp báo.

Thường trực Tỉnh ủy hội ý thường xuyên hàng ngày, họp hàng tuần để kiển tra đánh giá việc thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội; kịp thời cho ý kiến chỉ đạo đảm bảo tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc; xác định rõ những nội dung cần báo cáo Ban Thường vụ, Ban chấp hành để xem xét quyết định; việc xây dựng chương trình làm việc và kịch bản chi tiết của đại hội, các hoạt động điều hành của đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu, đoàn thư ký, phương án nhân sự cấp ủy, đoàn đại biểu dự đại hội XII của Đảng... đến nay đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng.

Công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất và trang trí khánh tiết phục vụ đại hội được chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, trang trọng và tiết kiệm; đảm bảo nội dung, hình thức theo quy định của Trung ương; đặc biệt đã tiến hành tuyên truyền trên loa đài, panô, áp phích, băng khẩu hiệu, cờ treo tại các đường phố, cửa ngõ đi vào thành phố Hưng Yên, của ngõ vào tỉnh... Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Hưng Yên đã và đang thường xuyên đưa tin bài tuyên truyền trong phạm vi toàn tỉnh về tổ chức và kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trước khi xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Tỉnh uỷ khóa XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành sơ kết đánh giá thực hiện Chương trình Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy; chỉ đạo các Ban Đảng, ban thường vụ cấp huyện, sở, ngành, đoàn thể xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh làm căn cứ đánh giá và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Tỉnh uỷ được chuẩn bị công phu, chu đáo; tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên có kinh nghiệm; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; xin ý kiến tham gia đóng góp của các bộ, ban, ngành Trung ương; báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo, hoàn chỉnh trước khi trình Đại hội.

Đến ngày 28/8/2020, Tiểu ban Văn kiện đã nhận được 13 báo cáo của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (tổng hợp từ 13 đại hội cấp huyện với 2.523 đảng viên tham dự); báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy (tổng hợp ý kiến từ 1.419 cuộc họp do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, lấy ý kiến của 746.195 cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhận được 120.809 lượt ý kiến) tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định của Chỉ thị 35 - CT/TW, quy trình nhân sự theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản có liên quan về công tác nhân sự Đại hội.

Ngày 11/9/2020 và ngày 23/9/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành thực hiện quy trình nhân sự (5 bước) tái cử cấp uỷ và lần đầu tham gia cấp uỷ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng thời dự kiến các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Qua thực hiện, nhìn chung công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành dân chủ, khách quan, chặt chẽ; quy trình thực hiện công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; tránh tư tưởng cá nhân, cục bộ, khép kín; nhân sự được giới thiệu bảo đảm chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý và được số đông các đại biểu đồng ý giới thiệu, đồng thời kỳ vọng lãnh đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Để Đại hội đạt kết quả, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công tác giải quyết đơn thư được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chú trọng chỉ đạo thực hiện, trong đó chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, đảng viên cần phải giải quyết trước khi bước vào đại hội./.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong những năm qua công tác tư tưởng và giáo dục lý luận chính trị của tỉnh được thực hiện tích cực, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hằng năm đều được đưa vào tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; người đứng đầu các cấp, các ngành đều đăng ký ít nhất một việc làm thiết thực, có tính khả thi và hiệu quả; hằng năm cấp ủy đều đánh giá, kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, đánh giá sơ kết việc học và làm theo Bác. Đa dạng các loại hình tuyên truyền thông qua thi tìm hiểu, nêu gương, biểu dương, khen thưởng, khơi dậy niềm tự hào của tỉnh được 10 lần Bác Hồ về thăm; từ đó, tạo sức lan tỏa tới từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

15/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đạt và vượt, có chỉ tiêu vượt sớm, vượt cao hơn so với kế hoạch; 01/16 chỉ tiêu cơ bản đạt.

Kinh tế tăng trưởng cao (bình quân 8,38%/năm), Hưng Yên là một trong 16 tỉnh thành tự cân đối thu chi, tổng sản phẩm bình quân đầu người ở mức cao (năm 2019) đứng thứ 13 so với các tỉnh thành trong cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng (chiếm 61,5%). Trong ba khâu đột phá chiến lược đã thu được kết quả nổi bật (thu hút 816 dự án, tăng 34,4% so với giai đoạn 2011-2015), các khu công nghiệp lớn, thân thiện với môi trường được xây dựng và phát triển; Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Lý Thường Kiệt với quy mô gần 3.000ha đã được hình thành; xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông được đầu tư lớn. Năm 2019 đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã, đến nay đã đạt nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh.

Quan tâm tới những vấn đề xã hội, người dân được xác định là trung tâm của quá trình phát triển. Đời sống tinh thần và vật chất của người dân được nâng lên. Ứng phó kịp thời và giải quyết có hiệu quả những tình huống khó, mới, phức tạp như dịch tả lợn Châu Phi và đại dịch Covid-19. Chính trị xã hội ổn định, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất