Hưng Yên: Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷHưng Yên và đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng cho các cán bộ tỉnh Hưng Yên

Các đồng chí: Trần Thị Thanh Thuỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên; đại diện lãnh đạo các Vụ, Viện, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương, Vùng 1 Hải quân;  ... tham dự hội nghị.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác tuyên giáo 2019 của tỉnh, đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Hưng Yên khẳng định: “m 2019, ngành tuyên giáo đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác Tuyên giáo, góp phần quan trng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó đã chú trọng nhiệm vụ tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; các chương trình, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện chủ đề năm 2019, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6 khóa XII; cụ thể hóa nhiều giải pháp thiết thực, tiếp tục nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hoạt động thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được tăng cường; công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ được đảm bảo thường xuyên; công tác giáo dc lý luận chính trị được đẩy mạnh, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; công táphối hợp vi các sở, ngành khối khoa giáo, các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp được duy trì nền nếp, đạt hiệu quả cao...

Đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên báo cáo tóm tắt công tác tuyên giáo 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020

Đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh Hưng Yên báo cáo tóm tắt công tác tuyên giáo 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập và quán triệt; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Trung ương, của tỉnh và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tham mưu các văn bản của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025. Triển khai công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tnh y ban hành các hướng dn về hc tp và làm theo tư tưởng, đạđức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyêđề năm 2019; tuyên truyn 50 năm thc hin Di chúc ca Chủ tch Hồ Chí Minh và kỷ nim 50 năm Ngày mt ca Người; Hi nghị trc tuyến toàn quc (đim cu ti Hưng Yên) sơ kết 03 năm thc hin Chỉ thị 05-CT/TW ca Bộ Chính trị vĐy mnh hc tp và làm theo tư tưởng, đạđức, phong cách Hồ Chí Minh; Tham mưu tổ chc thành công Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Hưng Yên đinh ninh lời Bác”, gắn với các nội dung 10 lần Bác Hồ về thăm Hưng Yên; tổng kết Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh năm 2018 và phát hành Cuốn sách “Tướng lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí MinhBan Tuyên giáo tỉnh đã tổ chc Tđàm “Nâng cao cht lượng công tác tham mưu, giúp cy thc hin Chỉ thị 05-CT/TW ca Bộ Chính trị về "Đy mnh hc tp và làm theo tư tưởng, đạđức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chc trao Bng khen ca Thủ tướng Chính phủ cho 1 tp th, 2 cá nhân có thành tích tiêu biu trong hc tp và làm theo tư tưởng, đạđức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đon từ năm 2016 2019 nhân dp kỷ nim 50 năm thc hin Di chúc ca Bác...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện theo kế hoạch năm 2019. Tính đến ngày 15/11/2019, Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức 248 lớp đào tạo, bồi dưỡng với gần 21 nghìn lượt học viên, đạt 90% kế hoạch năm (trong đó có trong đó có 08 lớp sơ cấp LLCT với 310 học viên).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2019, một số bất cập, tồn tại của công tác tuyên giáo được chỉ rõ như: Vic tuyên tuyn 50 năm thc hin Di chúc ca Chủ tch Hồ Chí Minh và kỷ nim 50 năm Ngày mt ca Người ở một số cơ sở chưđược tổ chc hiệu quảHođộng ca Ban Chỉ đạo 35 ở mt số đơn vị cp huyn, ngành thành viên cp tnh còn hình thức, chưa hiu qu. Sự phối hợp giữa các ban, ngành ở một số địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chưa chặt chẽ, kịp thời.

Cht lượng tổ chc hi nghị trc tuyến ở một số đơn vị còn hạn chế. Công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện, tình hình thời sự ở một số đơn vị, cơ sở chưa thường xuyên, liên tục. Công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ở một số đơn vị cấp huyện còn chưa kịp thời, hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nêu một số những kiến nghị đối với Ban Tuyên giáo Trung ương trong năm 2020 như: cần kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đối với những băn khoăn, bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là về những điểm nóng, nhng vấn đề phức tạp được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghip vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, nhất là cán bộ, giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện về chuyên môn, nghip vụ; tổ chức đi nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm, học tập mô hình tiêu biểu về công tác tuyên giáo; quan tâm chế độ đãi ngộ nhằm khuyến khích, thu hút cán bộ làm công tác tuyên giáo; biên soạn, thay thế một số tài liệu bồi dưỡng nội dung không phù hợp với tình hình hiện nay…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội Tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của công tác tuyên giáo Tỉnh uỷ trong năm 2019 đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên đặt ra yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2020 đối với công tác tuyên giáo, đây là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trước những khó khăn, thách thức được dự báo, Đảng bộ, chính quyền và các cấp, các ngành, trong đó có ngành tuyên giáo tỉnh Hưng Yên sẽ quyết tâm, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu về chính trị, kinh tế - xã hội đề ra tại nhiệm kỳ 2015 – 2020, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để thực hiện được mục tiêu đó, ngành tuyên giáo tỉnh Hưng Yên cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai các nhiệm vụ theo hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Hai là, tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020, nhất là tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm Chi bộ Đảng Cộng sản Sài Thị (tỉnh Hưng Yên) ra đời; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chủ động nắm bắt, báo cáo tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Ba là, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đánh giá hoạt động định kỳ về thực hiện quy chế giảng dạy, học tập tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Xin ý kiến thẩm định của Viện Lịch sử Đảng và tổ chức phát hành sách Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2015); nghiên cứu, biên soạn cuốn Kỷ yếu BCH Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn, tổ chức phát hành sách Lịch sử Hưng Yên từ khởi thuỷ đến năm 2015; ...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019

Bốn là, tiếp tục tham mưu kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại tỉnh, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhân dịp này, Tỉnh uỷ Hưng Yên đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng, bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho các thí sinh đạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019, bằng khen của Quân chủng Hải quân… cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019./.

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất