Kiên Giang: Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng
Ảnh minh họa

Mục đích là nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí về việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông báo kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, nắm vững nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trong Thông báo kết luận số 173-TB/TW để triển khai, thực hiện có hiệu quả; đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể… Đổi mới nội dung, phương thức quán triệt phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, cơ quan đơn vị; thực hiện đồng bộ, toàn diện, thường xuyên các nhiệm vụ, giải pháp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị, cơ quan tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền Thông báo kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Xem báo, tạp chí của Đảng là tài liệu sinh hoạt trong Đảng và tuyên truyền trong nhân dân, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng để nắm vững chủ trương, thực hiện có hiệu quả.

Báo Kiên Giang tiếp tục pháp huy vai trò là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân Kiên Giang, bám sát thực tiễn đời sống, sáng tạo ra các ấn phẩm có sức hấp dẫn, thuyết phục đối với bạn đọc, phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xuất bản-phát hành các ấn phẩm, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá với đông đảo bạn đọc.

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và của các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; đưa phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt; chấn chỉnh, phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt.

Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng; lập dự toán, kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo từng năm, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng.

Các huyện, thàn ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc và các ban của Tỉnh ủy, đảng đoàn tổ chức quán triệt nghiêm túc Thông báo kết luận số 173-TB/TW và kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đảm bảo kịp thời, đầy đủ nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết về dự toán và sử dụng kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng đảm bảo đúng nguyên tắc.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư và kế hoạch này./.

Quốc Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất