Kon Tum: Chủ động tham mưu cấp ủy để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 11 điểm cầu từ tỉnh đến các huyện, thành phố, với gần 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan; Thường trực, Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của các địa phương.

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các ban chỉ đạo tỉnh tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trong năm 2019, như: Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khoá XII; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Quy định 208-QĐ/TW, ngày 08-11-2019 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện”,...

Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố đã tham mưu cho cấp ủy tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng do tỉnh tổ chức; tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện trên lĩnh vực tuyên giáo đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tham mưu cấp ủy triển khai chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và trung tâm chính trị cấp huyện đã mở 175 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho 15.151 cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng cấp trên; Các huyện ủy, thành ủy đã tích cực chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện và tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trên lĩnh vực khoa giáo; theo dõi và nắm bắt các hoạt động trong khối khoa giáo; công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm; dạy nghề; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất, chăn nuôi; công tác bảo vệ môi trường; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại địa phương, đơn vị;...

Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, của đất nước; kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; triển khai có hiệu quả công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tham mưu kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp ủy; thực hiện thông tin, tuyên truyền, nói chuyện thời sự cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và cán bộ hưu trí trên địa bàn; tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi ở cấp mình và chọn, cử báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019;...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực, thành tích của ngành tuyên giáo tỉnh trong năm 2019 đã tham mưu tích cực, có hiệu quả cho cấp ủy lãnh chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của tỉnh, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh những thuận lợi và khó khăn của công tác tuyên giáo trong năm 2020, đề nghị các địa phương, đơn vị khắc phục, chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, đó là:

Thứ nhất, tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành trong năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ được giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả. 

Thứ hai, tham mưu triển khai chuyên đề 2020“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo thiết thực, hiệu quả và sát hợp với thực tế tại địa phương. Chú trọng việc tuyên truyền các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

Thứ tư, chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ liên quan để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Thứ năm, làm tốt công tác tham mưu, định hướng, theo dõi, đôn đốc trên các lĩnh vực báo chí - xuất bản, văn hóa- văn nghệ, khoa giáo, lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn lịch sử. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin và nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, dự báo, đề xuất và kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý các vấn đề tư tưởng, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; nâng cao chất lượng, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Lê Văn Châu
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất