Lạng Sơn: Nhận diện một số biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; một số sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn báo cáo công tác tổng hợp ý kiến góp ý lần 1 đối với Dự thảo Hướng dẫn nhận diện một số nội dung cơ bản của biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến về nhận diện cụ thể các biểu hiện suy thoái, nhằm triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện những nội dung, hình thức việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thực hiện Hướng dẫn nhận diện một số nội dung cơ bản của biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nghiên cứu, nắm vững các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để phòng tránh và khắc phục; gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, chủ động rèn luyện, khắc phục khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đức Luận - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất