Lạng Sơn: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo

Năm 2017 và quý I năm 2018, ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước nâng cao chất lượng về nội dung, đổi mới về hình thức thực hiện. Công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm thực hiện chỉ đạo. Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, giáo dục, truyền thông các cuốn sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống tiếp tục được chỉ đạo, hướng dẫn theo kế hoạch. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2017, 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức biên tập, in ấn và phát hành kịp thời Bản tin Thông báo nội bộ, kịp thời phục vụ sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của cấp uỷ các cấp. Đôn đốc các ngành trong khối khoa giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, chú trọng công tác giám sát vệ sinh thức ăn bán rong... 

Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy một số nội dung: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường trực các huyện ủy, thành ủy bố trí đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo việc tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo kịp thời được tiếp cận và nắm bắt tình hình, kết quả sự điều hành, chỉ đạo của chính quyền trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, huyện, những vấn đề thu hút sự quan tâm của công chúng và chính quyền đang tập trung chỉ đạo giải quyết trong từng thời gian; bố trí cán bộ làm công tác tuyên giáo nói riêng và cán bộ làm công tác Đảng nói chung tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn của Trung ương, của tỉnh để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đạt được trong năm 2017 và quý I năm 2018. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, những vấn đề mới, tích cực truyền thông về truyền thống cách mạng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; hướng dẫn đầy đủ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chuyên đề hằng năm.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong nắm bắt các thông tin hoạch định; nâng cao năng lực dự báo các diễn biến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, nhất là các vấn đề nhạy cảm; tăng cường quản lý, định hướng hoạt động của mạng xã hội; chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng, đội ngũ báo cáo viên tích cực truyền thông, giáo dục các gương người tốt, việc tốt; chủ động tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để nâng cao năng lực công tác, kỹ năng nhạy bén với chính trị; tăng cường công tác phối hợp với các ngành, khối khoa giáo trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân...

Nguyễn Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất