Lạng Sơn: Triển khai công tác báo chí, văn hóa, văn nghệ năm 2020
Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2019, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thường xuyên bám sát định hướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có số lượng tin, bài, phản ánh khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; tập trung tuyên truyền việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề của Trung ương, của tỉnh; Phản ánh kịp thời hoạt động của các đoàn công tác Trung ương làm việc tại Lạng Sơn; hoạt động của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; tham gia cuộc vận động sáng tác, quảng bá tham dự Giải thưởng sáng tác, quáng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II; tham gia cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019; tuyên truyền việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực tuyên truyền các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện phương châm hành động, chủ đề năm 2019 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”; tuyên truyền Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”; các hoạt động du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc do Lạng Sơn đăng cai tổ chức gắn với hội nghị xúc tiến đầu tư Lạng Sơn 2019...

Các cơ quan, đơn vị trong khối văn hóa, văn nghệ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực công tác văn hóa, văn nghệ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức với nội dung và hình thức phong phú, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của Nhân dân. Các hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra phong phú, hấp dẫn, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, vừa mang tính hiện đại, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia hưởng ứng. Công tác chỉ đạo quản lý Nhà nước về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu…

Định hướng công tác tuyên truyền trong năm 2020, đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các cơ quan báo chí và quản lý, hướng dẫn các hoạt động văn hóa văn nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thường xuyên chú trọng tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung tuyên truyền Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những hoạt động nhân các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020. Tuyên truyền việc thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 - 2020...

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí cần tuyên truyền đậm nét công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền các hoạt động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo môi trường thông thoáng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa; du lịch, dịch vụ; công tác thu ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác khám, chữa bệnh và thái độ chăm sóc, phục vụ Nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nắm bắt tâm lý dư luận xã hội... Bên cạnh đó, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong tâm năm 2020, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh phản bác các thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tuyên truyền ngăn chặn, phòng chống hoạt động truyền đạo trái pháp luật./.

Đức Luận

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất