Một số kết quả đặc sắc trong công tác năm 2019
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội thảo

CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và ban hành các kế hoạch tổ chức các hội nghị thông báo nhanh, hội nghị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng năm 2019 trong toàn Đảng bộ; đồng thời, tham mưu công tác tổng kết, sơ kết các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương và Thành ủy. Trong đó, đã: 1) Xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới; 2) Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; 3) Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới; 4) Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa X về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; 5) Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ chính trị và Thông Tri số 25-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật thành phố; 6) Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Chương trình hành động số 45-CTHĐ/TU về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; 7) Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; 8) Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 - CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới....;

Ban cũng hoàn thành việc thẩm định các đề án, các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện chỉ đạo của Trung ương trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; thẩm định về nội dung và hình thức thể hiện tại các di tích lịch sử, khu truyền thống cách mạng như: Khu Truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (Bình Chánh); các vấn đề liên quan đến việc nâng cấp Khu trưng bày các hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình trong khuôn viên quê nội, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; đề cương trưng bày và và nâng cấp 9 không gian Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi; nội dung văn bia Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc.

Ban cũng đã tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức, phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm: Hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia (1979 - 2019)”; Hội thảo kỷ niệm 50 Năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tọa đàm bản thảo Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1975 - 2015, Biên niên sự kiện, tập 3; Tọa đàm “Tọa đàm “Báo chí – xuất bản đồng hành cùng Thành phố trong đột phá cải cách hành chính” và xây dựng các báo cáo chuyên đề, tổng kết thực tiễn nhiều vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; trong đó, có các báo cáo tổng kết thực tiễn và giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng tại địa bàn thành phố.

Trong năm, Ban đã tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy 239 Tờ trình giải quyết công tác, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy tổ chức một số hoạt động nổi bật, được đánh giá cao như: Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 29/8/2019 về việc khảo sát, tiếp nhận ý kiến của Nhân dân góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước; thành lập Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông tin thời sự cho cán bộ thành phố về triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai Kế hoạch, tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho Ban Chỉ đạo 35 cấp quận, huyện và tương đương; hội nghị giao ban chuyên đề “Kinh nghiệm sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp, hỗ trợ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương năm 2019; kế hoạch tổ chức khảo sát, thăm dò dư luận xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và những kỳ vọng của Nhân dân Thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025; hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới” và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; phối hợp tham mưu kế hoạch tổ chức họp báo, các kịch bản truyền thông liên quan đến Khu Đô thị mới Thủ Thiêm.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/12/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới", Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện Công văn số 2041-CV/BTGTU, ngày 31/8/2018 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: 1) Xây dựng kế hoạch triển khai đến cán bộ, đảng viên. 2) Chủ động nghiên cứu lý luận, đúc kết kinh nghiệm, nhất là những vấn đề mới trong thực hiện Cương lĩnh dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 3) Chú trọng nâng cao chất lượng công tác học tập lý luận chính trị theo tinh thần Quy định 164-QĐ/TW, ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị; Kết luận 57-KL/TW, ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về đổi mới nội dung các chương trình bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng trong trường học. 4) Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Năm 2019, toàn thành phố đã tổ chức được 8.711 lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ với 1.067.239 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập; đã tham mưu tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Cụ thể, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 là: 2.315 lớp, 283.296 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, trong đó 205.246 là đảng viên, đạt (91,08%); 2.387 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII cho 240.034 lượt người; trong đó, tổ chức 1.865 lớp cho 211.901 đảng viên, đạt tỷ lệ 94,04%; kịp thời thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được duy trì. Các Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị định kỳ hàng quý bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng; trong đó, tập trung sinh hoạt theo các chuyên đề cụ thể như: 1) Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện nâng cao chất lượng phương pháp giảng dạy tích cực tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện trong thời gian qua; 2) Đánh giá kết quả bước đầu thực hiện bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII; 3) Kết quả triển khai, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII vào các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện. 4) Kinh nghiệm tham mưu, phối hợp với các trường phổ thông trên địa bàn quan tâm giáo dục lịch sử truyền thống địa phương, giáo dục đạo đức gắn với tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW cho học sinh thông qua học tập môn giáo dục công dân hiện nay; 5) Kết quả triển khai thực hiện 6 chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện trong năm 2018. 6) Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị hiện nay. 7) Tổ chức khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW tại Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1, Quận 9, Bình Thạnh, Bình Chánh, Đảng ủy Học viện Cán bộ Thành phố và Đảng ủy Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp Thành phố, làm cơ sở thực tiễn tham mưu báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, đánh giá những kết quả bước đầu đạt được, xác định một số hạn chế, khó khăn, nguyên nhân; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới…

Năm 2019, Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức sôi nổi, hiệu quả từ cơ sở đến cấp Thành phố, tạo không khí lan tỏa tích cực về vị trí, vai trò công tác giáo dục lý luận chính trị và đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, góp phần phát hiện và bổ sung các nhân tố mới vào đội ngũ giảng viên lý luận chính trị quận, huyện. Trong đó, 1 giải Nhất thuộc về thí sinh Hoàng Quốc Liêm, Bí thư Quận Đoàn Tân Phú; 1 giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Trần Khánh Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Marie Curie, quận 3; 2 giải Ba gồm các thí sinh Huỳnh Anh Phương Thảo, Quận Đoàn Phú Nhuận và thí sinh Mai Trọng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Phong, Quận 7.

Theo Kế hoạch số 148-KH/BTGTU, ngày 15/11/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ công tác dục lý luận chính trị năm 2019, toàn thành phố đã tổ chức được 8.711 lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ với 1.067.239 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ ở cơ sở: chương trình bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở; bồi dưỡng công tác tuyên giáo; bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở các cấp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, nỗ lực đổi mới nội dung chương trình, gắn học tập nghiên cứu với đi thực tế liên quan đến nội dung chương trình giảng dạy; đổi mới phương pháp dạy và học tích cực, tăng cường thảo luận, khảo sát đánh giá và phân công các giảng viên có khả năng sư phạm tham gia giảng dạy; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên,..

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN LỊCH SỬ ĐẢNG

Trong năm, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 263-KH/TU, ngày 24/ 4/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng”, góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc về mặt nhận thức của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố và qaun tâm hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng.

24/24 quận ủy, huyện ủy, một số đảng ủy cấp trên cơ sở đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư. Nhiều cấp ủy lãnh đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ, thành lập hoặc củng cố ban chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn lịch sử của cấp mình, ngành mình, đầu tư kinh phí, tạo điều kiện tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thiện nhiều đề tài nghiên cứu lịch sử đảng bộ quận, huyện, ngành, đoàn thể. Các công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Thành phố, quận, huyện và ngành, đoàn thể đã được các cấp ủy Đảng chỉ đạo chặt chẽ, triển khai theo đúng quy trình khoa học; trong đó, một số đơn vị đã hoàn thành biên soạn lịch sử ngành, kỷ yếu ngành như: Công ty cấp nước, Cục Hải quan Thành phố, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn... 

Cụ thể, 24/24 quận, huyện, 258/322 xã, phường, thị trấn biên soạn và xuất bản công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng, biên niên sự kiện lịch sử đảng bộ giai đoạn 1930 - 1975 và giai đoạn 1975 đến nay. Quận 8, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Tân Bình, Quận 3... đã hoàn thành việc bổ sung tái bản; Quận 2, Quận 10, Quận Phú Nhuận đang tiến hành bổ sung tái bản. Huyện Cần Giờ, Quận 3 đã xây dựng kế hoạch tổ chức bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ các xã, phường, thị trấn  

Năm 2019, Thường trực Ban Biên soạn Công trình Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (1930 - 1975) đã tham mưu Ban Chỉ đạo biên soạn tổ chức tọa đàm, nghe ý kiến góp ý dự thảo Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh 1975 - 2015 tập 3, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để tổ chức tọa đàm dự thảo tập 4, phấn đấu hoàn thành công trình và công bố vào năm 2020. Đến nay, các nhóm biên soạn đã biên soạn hơn 3.000 sự kiện với trên 4.000 trang. Ban đã tham mưu giúp Thường trực Thành ủy chỉ đạo nghiên cứu Công trình “Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh” của Hội Khoa học Lịch sử Thành phố thực hiện đúng quy định về nghiên cứu công trình khoa học; tiếp tục tham mưu xuất bản các ấn phẩm giáo dục truyền thống lịch sử Đảng, của miền Nam và Đảng bộ Thành phố như: Tiểu sử các đồng chí lãnh đạo thờ tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (giai đoạn 1), triển khai giai đoạn 2; “Thủ tướng Phan Văn Khải, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”...

Bên cạnh đó, công tác tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học về các nhân vật, sự kiện lịch sử ở cấp thành phố và tại các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục được quan tâm, đầu tư nâng chất trong việc triển khai thực hiện. Các cuộc hội thảo được tổ chức trang trọng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhiều nhân chứng lịch sử. Trong đó, số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu, tham luận ngày càng được nâng lên, góp phần đúc kết, tuyên truyền, lan tỏa những bài học, giải pháp, kinh nghiệm quý về các vấn đề, sự kiện, nhân vật sau các cuộc hội thảo, vận dụng vào thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Công tác giáo dục truyền thống cũng được chú trọng thông qua nhiều hình thức phong phú, góp phần chuyển tải nội dung lịch sử đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Nội dung lịch sử địa phương trong các ấn phẩm đã xuất bản được biên soạn tóm tắt để lồng vào các bài phát biểu nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thành phố, quận, huyện, địa phương, đơn vị, trong các buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, tạo sự lan tỏa rộng rãi. Các kỷ yếu hội thảo, tờ gấp, chuyên trang, chuyên mục, clip gắn với các sự kiện, các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ. được phát hành trong toàn hệ thống chính trị - xã hội và Nhân dân địa phương.

Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức đi thực tế, giới thiệu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ của địa phương và Thành phố, tổ chức các hội thi tìm hiểu, nói chuyện chuyên đề ... góp phần bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng, làm cho lịch sử Đảng thấm sâu hơn vào tâm trí của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Các quận ủy, huyện ủy, các ngành, đoàn thể Thành phố đã đưa nội dung lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương vào chương trình giảng dạy học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, bồi dưỡng chính trị cho các lớp đối tượng Đảng, đối tượng Đoàn... Nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi đã quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương trong những đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước và Thành phố.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tham mưu Thành ủy duy trì tổ chức các đoàn hành trình về nguồn cho các gương điển hình thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tại Tân Biên, Đền tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam; hành trình về nguồn tại Hà Giang để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc; đoàn cán bộ tuyên giáo về nguồn tại Củ Chi nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo; hành trình về nguồn Chiến khu Việt Bắc cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và các văn nghệ sĩ tiêu biểu Thành phố... Thông qua đó, ôn lại gạch nối giữa quá khứ và hiện tại để mỗi người hôm nay tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc, từ đó tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó./.

Tham mưu đề án, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động năm 2020 

1) Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại thành phố năm 2020; kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 35 Thành phố; phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo về Cải cách hành chính theo nội dung Chương trình ký kết giữa Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức thông báo nhanh kết quả các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 – 2020.

2) Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm: kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2020); kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020); tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.

3) Tham mưu hoàn chỉnh Đề án “Sắp xếp các cơ quan báo chí Thành phố theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” và triển khai thực hiện theo hướng vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí Thành phố vừa phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và Thành phố.

4) Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; thực hiện Chỉ thị 31-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; công tác chuẩn bị cho đại hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố, các Hội văn học, nghệ thuật thành phố.

5) Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đợt 2, giai đoạn 2015 - 2020. Tham mưu thực hiện chương trình “Đối thoại văn hóa” định kỳ; đặt hàng sáng tác các tác phẩm tiêu biểu nhất ở các lĩnh vực văn học nghệ thuật giai đoạn 1945 đến sau đổi mới.

 

Thanh Mai

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất