Một số kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo Bình Thuận 6 tháng cuối năm 2020

Những nét nổi bật công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm của tỉnh. Theo đó, thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid -19, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo từ tình đến cơ sở đã tập trung tham mưu cho cấp ủy các cấp định hướng, chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống dịch. Qua đó, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá rất cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, những chủ trương, các giải pháp ứng phó kịp thời của Đảng, Chính phủ phù hợp điều kiện của đất nước; thấy được trách nhiệm, quyết tâm trong việc phòng chống dịch bệnh của các ngành, các địa phương.

Bên cạnh đó, dư luận cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong tỉnh bày tỏ phấn khởi trước sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 13/10 đến 16/10/2020. Đa số cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong tỉnh tin tưởng vào sự thành công của Đại hội và hy vọng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển toàn diện tỉnh nhà trong 5 năm tới.

Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở đã triển khai thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như: Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng”; Nghị quyết số 55-NQ/TW ca B Chính trị (khóa XII) về đnh hưng Chiến lược phát triển năng lượng quc gia của Việt Nam đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045... bằng những hình thức phù hợp (cả trực tiếp lẫn trực tuyến).

Công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, dư luận xã hội, văn hóa - văn nghệ, thông tin đối ngoại

Đội ngũ Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Cấp ủy, tham mưu ban hành nhiều văn bản, đề cương tuyên truyền, định hướng tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội; phổ biến, giáo dục pháp luật, quốc phòng - an ninh…. toàn ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động tham gia, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và tham gia góp ý kiến các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.

Việc tổ chức giao ban và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí định kỳ hàng tháng và định hướng công tác tuyên truyền có nhiều cải tiến, nâng dần chất lượng nội dung và hình thức. Các sở, ngành, địa phương liên quan được mời đến dự để cung cấp thông tin cho báo chí. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội thông qua hình thức gửi văn bản vào email, nhóm Zalo hoặc điện thoại trực tiếp…; đề xuất xử lý các vấn đề phản ánh tại cuộc họp giao ban dư luận xã hội hàng tháng; dự báo tình hình, định hướng dư luận, nhất là những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm; Đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, đúng định hướng, nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng kịp thời nhu cầu hưởng thụ của người dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Việc phối hợp thẩm định nội dung các chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện, các ngày lễ, kỷ niệm được ban tuyên giáo các cấp quan tâm thực hiện; Các địa phương, đơn vị tổ chức thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; ban hành Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại để nâng cao chất lượng hoạt động trong tỉnh; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động Thông tin đối ngoại trong thời gian qua, định hướng thời gian tới; phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2020.

Đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc trên mạng xã hội

Ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp đã có nhiều nỗ lực, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và cấp ủy địa phương, đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị quốc tế, trong nước, trong tỉnh trên mạng xã hội. Qua đó góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet. Toàn tỉnh đã đăng tải, chia sẻ hơn 1.500 tin, bài, ảnh, infographic, clip với hơn 25.000 lượt bình luận, chia sẻ, trạng thái cảm xúc. Fanpage Tuyên giáo Bình Thuận có 7.035 người thích trang, có 7.640 tổng số người theo dõi trang, có gần 1.300.000 lượt người tiếp cận bài viết, hơn 400.000 lượt tương tác. Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải nhiều tài liệu tuyên truyền, định hướng để các cơ quan đơn vị sử dụng biên tập.

Nhìn chung, công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng trong thời gian qua tiếp tục được duy trì, củng cố; có sự kết nối và phối hợp giữa các lực lượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác nghiên cứu, xuất bản và tuyên truyền lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ địa phương

Cấp tỉnh đã hoàn thành xuất bản 2 tập sách Hoạt động đấu tranh của chiến sĩ cách mạng tỉnh Bình Thuận trong nhà tù, trại giam ở miền Nam (1954 - 1975)Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tập I (1930 - 1954), được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là một trong 4 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU của Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai biên soạn bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương đến năm 2020. Đến tháng 11/2020, có 04 huyện đã xuất bản tập Lịch sử lực lượng vũ trang (Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Đề án: “Tăng cường chất lượng dạy và học Lịch sử Đảng bộ địa phương trong trường học trên địa bàn tỉnh”. Qua quá trình triển khai biên soạn, đến nay đã hoàn thành bản thảo “Tài liệu dạy - học lịch sử địa phương trong các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” và đang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương để triển khai thực hiện trong năm học mới 2020 - 2021.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Hồ Trung Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đề ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Thứ nhất, chủ động, bám sát chủ trương lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Cấp ủy để tham mưu lãnh đạo công tác tuyên truyền, xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, nhất là tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, hoàn thành tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu Chỉ thị, hướng dẫn việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương (khóa XIII); nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo, định hướng, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương theo chỉ đạo của trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam...Trong đó, tập trung chỉ đạo tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giao ban báo chí, cung cấp, định hướng thông tin báo chí, văn hóa - văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; Tiếp tục tăng cường củng cố và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên...Hàng quý, tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên; Chủ động tham mưu tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại tỉnh (viết gọn là Ban Chỉ đạo 35 - 16 tỉnh); Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW năm 2018 của Ban Bí thư về công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch 120 – KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 20 – CT/TW.; Đôn đốc, kiểm tra giám sát và tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết và các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên giáo.

Tô Thành Long

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất