Phú Yên: Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại Hội nghị

Thông tin tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng qua, ngành Tuyên giáo đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng trong Đảng bộ nên tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định; chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu được nâng lên; kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên và đi vào nền nếp; nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực; nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên; các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU của Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy đã triển khai thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp tiếp tục được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo từng bước được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn nhằm phục vụ thiết thực các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh.

Việc chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí được tổ chức thực hiện có hiệu quả theo Quy chế giao ban báo chí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thông qua các cuộc giao ban, đã mời đại diện các ngành, đơn vị liên quan làm rõ các vấn đề báo chí nêu, đồng thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, kịp thời chấn chỉnh, định hướng nội dung tuyên truyền, tránh gây dư luận không tốt trong nhân dân, nhất là đối với các nội dung nhạy cảm, các vấn đề báo chí nêu thiếu khách quan, chưa đúng sự thật.

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,vẫn còn không ít hạn chế, một số nội dung tham mưu cho cấp ủy và triển khai nhiệm vụ chuyên môn còn chậm, chất lượng tham mưu chưa cao.

Việc theo dõi, nắm bắt dư luận, tâm trạng xã hội có lúc, có việc chưa kịp thời. Một số cộng tác viên dư luận xã hội chưa thật sự chủ động, nhạy bén, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hình thức, nội dung chưa phong phú.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2018, ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Yên tập trung tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV và Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII; các kế hoạch, chương trình của tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 21-KH/TU và Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chú trọng công tác tuyên tuyền biển đảo, đấu tranh chống các luận điệu sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng và Nhà nước./.

Võ Lum

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất