Phú Yên: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở coi trọng và đẩy mạnh:

Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thường xuyên cho đối tượng cán bộ, đảng viên theo kế hoạch của các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chủ trương mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ nguồn của tỉnh và cán bộ chủ chốt các cấp; thường xuyên đẩy mạnh việc tổ chức thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, gắn với việc phổ biến những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên các cấp tiếp cận, cập nhật và thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. Ngoài ra, trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng, các cấp ủy cũng thường xuyên phổ biến những vấn đề thực tiễn và lý luận mới, những bài viết đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; kịp thời phê bình, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chăm lo phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy chăm lo công tác phát triển đảng viên đảm bảo đạt chỉ tiêu và chất lượng; kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, nhất là chú trọng xây dựng tổ chức đảng ở những thôn, buôn, đơn vị, doanh nghiệp chưa có đảng viên, chưa có chi bộ.

Bằng nhiều hình thức như phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, điều đảng viên đến những nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ để xây dựng và phát triển tổ chức đảng; đẩy mạnh tiếp cận, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp để thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên. Từ năm 2008 đến nay, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã mở 284 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 25.311 quần chúng ưu tú và đã kếp nạp 20.439 đảng viên (nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 39.842 đảng viên), hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng do Tỉnh ủy đề ra; đã thành lập mới 35 chi bộ thôn, buôn, khu phố, 90 chi bộ trường học, 88 chi bộ trạm y tế xã, phường, thị trấn; thành lập 15 chi bộ cơ sở và 04 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (trong đó có 01 tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài và 01 chi bộ khu công nghiệp). Đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 100% thôn, buôn, khu phố, trạm y tế (xã, phường, thị trấn) và các trường học (từ mầm non công lập trở lên) có chi bộ; 100% xã, phường, thị trấn thành lập đảng bộ cơ sở; 100% đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự. Đến nay, nâng tổng số đảng bộ cơ sở lên 254 đảng bộ, tăng 73 đảng bộ so với năm 2008; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở lên 2.265 chi bộ, tăng 777 chi bộ so với năm 2008.

Thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở:

Triển khai thực hiện mạnh mẽ chủ trương thu hút trí thức về công tác ở cấp xã và giải quyết số cán bộ chưa đủ chuẩn hóa nhưng chưa đủ tuổi, đủ năm công tác để nghỉ theo chế độ: tỉnh đã thu hút 266 trí thức trẻ được đào tạo chính quy tại các trường đại học, cao đẳng trong nước bố trí công tác ở 112/112 xã, phường, thị trấn, đồng thời cho nghỉ chờ nghỉ hưu hoặc hưởng chế độ 1 lần đối với 390 trường hợp không đủ chuẩn. Thực hiện thí điểm bố trí thêm một phó bí thư đảng ủy xã là người dân tộc thiểu số, trẻ phụ trách công tác xây dựng đảng ở một số xã miền núi khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện bố trí trí thức trẻ làm phó chủ tịch UBND ở 25 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chủ trương mỗi xã, thị trấn có 1 đến 2 kỹ sư nông nghiệp, thủy sản; mỗi phường có 1 đến 2 kỹ sư xây dựng, quản lý đô thị và đã thực hiện được 53/96 xã, thị trấn và 16/16 phường.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã bố trí công tác đối với 30 đội viên thuộc Đề án của Chính phủ về thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 công tác tại 30 xã của 06 huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở 60/112 xã, phường thị trấn; nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở 11/112 xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở như hỗ trợ thêm từ 25 đến 30% phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, khu phố; hỗ trợ mức phụ cấp 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng cho những người có uy tín ở các thôn, buôn có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm từ 50% trở lên. Trong giai đoạn (2008 - 2018), tỉnh cũng rất chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở nâng cao lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ: đã cử 1.513 cán bộ học cao cấp chính trị, 4.362 đồng chí học trung cấp chính trị và 1.013 đồng chí học sơ cấp chính trị; đào tạo chuyên môn trên đại học cho 138 đồng chí, đại học - cao đẳng 2.655 đồng chí… đã tạo điều kiện để cán bộ cơ sở yên tâm công tác và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ:

Tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ chi bộ; quy định các chi bộ không tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề 2 lần/năm thì cuối năm không được xếp chi bộ trong sạch, vững mạnh; đảng viên trong năm không có ý kiến tham gia tại các buổi sinh hoạt chi bộ thì cuối năm không được xếp vào loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm triển khai cho các đảng viên viết cam kết không có những biểu hiện suy thoái được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, cuối năm tiến hành kiểm điểm nghiêm túc và đề ra kế hoạch cụ thể để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được kết luận qua kiểm điểm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy thành lập các tổ kiểm tra, giám sát tình hình sinh hoạt của các chi bộ, kịp thời chấn chỉnh những chi bộ sinh hoạt chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh; đồng thời biểu dương, nhân rộng những chi bộ có cách thức sinh hoạt hay, hấp hẫn, chất lượng tốt.

Các cấp ủy triển khai tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với đảng viên như lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND cấp xã bầu ra; lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú để xem xét phân loại đảng viên hàng năm… Bên cạnh đó, các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, từ năm 2008 đến nay đã thi hành kỷ luật 1.499 đảng viên vi phạm.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, tỉnh Phú Yên đã triển khai hiệu quả Nghị quyết, phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng nhiều, rộng khắp và đảm bảo chất lượng; hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ được cải thiện đãng kể; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, ngày càng thể hiện và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở trong tình hình mới.

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất