Quảng Ngãi: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 07 hội nghị cho cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương để đánh giá, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng. Đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn, biểu dương, giao lưu, nhân rộng "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trên địa bàn tỉnh năm 2018; tổ chức hội nghị trực báo Chỉ thị 05-CT/TW để triển khai các nhiệm vụ năm 2018; chỉ đạo tổ chức cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" đăng trên Báo Quảng Ngãi. Tham mưu chủ trương, xây dựng kế hoạch, tích cực chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Trương Quang Trọng – người chiến sĩ cộng sản kiên cường của quê hương Núi Ấn - Sông Trà trong tháng 6/2018. Tham mưu chỉ đạo các địa phương tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện; hoàn thành tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị cấp tỉnh năm 2018.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức giao ban báo chí định kỳ theo quy định để chỉ đạo, định hướng công tác báo chí trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, nhất là âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng 09 báo cáo dư luận xã hội định kỳ với 82 vấn đề được đề cập, tập trung ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, quốc phòng. Đến nay, có 39 vấn đề được chỉ đạo giải quyết và 19 vấn đề đã được giải quyết.

Trong 6 tháng đầu năm, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tập trung tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai, quán triệt, học tập các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đúng kế hoạch đề ra.

Đến cuối tháng 5/2018, toàn tỉnh đã mở được 67 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ với 5.297 học viên dự học. Đã ban hành Hướng dẫn về tổ chức đợt sinh hoạt học tập chuyên đề năm 2018, ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2018 và hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hằng quý.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Hội Nhà Báo tỉnh tổ chức cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" đăng trên Báo Quảng Ngãi. Đồng thời hướng dẫn địa phương, đơn vị bình chọn, biểu dương, giao lưu, nhân rộng "Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2018 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2018, một số công việc tham mưu chất lượng chưa cao, có việc chậm tiến độ; công tác tham mưu, định hướng đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản bác thông tin xấu, độc trên báo chí, mạng xã hội còn lúng túng, hiệu quả thấp.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu thống nhất cao với dự thảo báo cáo sơ kết do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp. Bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng phân tích, bổ sung các nội dung cụ thể về kết quả cũng như những khó khăn cơ bản trong thực hiện công tác tuyên giáo tại cơ sở, đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các lĩnh vực của công tác tuyên giáo…

Các đại biểu cũng đã nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Triển khai quán triệt Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham mưu ban hành kế hoạch chỉ đạo, phối hợp tổ chức và theo dõi việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII trên địa bàn tỉnh. Tham mưu tổ chức bình chọn, biểu dương, khen thưởng Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018, đồng thời tiếp tục phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý. Kiểm tra các địa phương, đơn vị theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Tham mưu xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xây dựng Đề án Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh. Phối hợp tổ chức Hội nghị báo cáo viên hằng tháng theo quy định….

Cũng nhân Hội nghị này, Ban giám khảo cuộc thi giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 đã trao giải thưởng cho các cá nhân, đơn vị. Trong năm 2017, Hội đồng chung khảo cấp tỉnh đã nhận được 20 tác phẩm các loại đề nghị xét khen thưởng thành tích quảng bá (Trong đó có: 6 tác phẩm báo in; 1 tác phẩm báo điện tử; 3 tác phẩm báo nói; 2 tác phẩm báo hình; 2 tác phẩm thuộc thể loại Lý luận, phê bình; 2 tác phẩm thơ; 2 tác phẩm điêu khắc; 1 tác phẩm hội họa; 1 tác phẩm âm nhạc).

Hội đồng chung khảo cấp tỉnh tổ chức xét chọn các tác phẩm sáng tác, quảng bá, kết quả như sau: Có 08 tác phẩm đạt giải B, 09 tác phẩm đạt giải C (không có tác phẩm đạt giải A) và có 02 đơn vị có thành tích trong công tác quảng bá./.

Bài, ảnh: Đình Nhất

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

  

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất