Sóc Trăng: Đẩy mạnh công tác nắm bắt dư luận xã hội

1. Trên cơ sở Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và chính quyền các cấp cũng như việc tăng cường lực lượng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các ngành chức năng và đoàn thể chính trị - xã hội; việc nắm bắt thông tin, phản ánh tình hình dư luận kịp thời của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã góp phần giúp cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Vì vậy, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng không có xảy ra tình trạng tập trung đông người gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, tạo ra bất ổn cho xã hội, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã đề xuất, kiến nghị, tham mưu dự báo giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo góp phần định hướng dư luận xã hội; là kênh tham khảo để các ngành có liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần tạo sự ổn định trong xã hội. Cụ thể như: nắm thông tin về diễn biến phức tạp trong việc phản đối Luật đặc khu, Luật An ninh mạng, BOT; các vấn đề về tiền lương cho công nhân, ô nhiễm môi trường, đất đai, đền bù trong các công trình - dự án; công tác cán bộ; chỉnh trang đô thị; dịch bệnh; tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân không hiểu đúng bản chất sự việc, ngộ nhận, thiếu tỉnh táo, mất cảnh giác bị kẻ xấu kích động, lôi kéo làm trái chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đến nay, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các cấp ở Sóc Trăng là 295 đồng chí. Đây là lực lượng nòng cốt đại diện cho các ngành, đoàn thể và các giai tầng trong xã hội.

Trong thời gian vừa qua, hệ thống Tuyên giáo Sóc Trăng đã tổ chức 6 cuộc điều tra dư luận xã hội với số lượng hơn 10.000 phiếu, về các nội dung: tư tưởng của cán bộ, đảng viên; về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; về xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính... 

Kết quả của các cuộc điều tra dư luận xã hội là những thông tin có giá trị, đáng tin cậy, giúp các cấp ủy đảng nắm sâu thực trạng, nguyên nhân, vấn đề tư tưởng trong nhân dân để có căn cứ khoa học cho việc ban hành các văn bản chỉ đạo cũng như đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh được chính xác, thiết thực, kịp thời và hiệu quả.

Các cơ quan báo chí như Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên, nhanh chóng thực hiện đa dạng các ấn phẩm và chương trình để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Các chuyên trang, chuyên mục phong phú đã góp phần tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành, các cơ quan, địa phương và kịp thời lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến phản hồi của cán bộ, đảng viên và người dân về những vấn đề trong tỉnh. Từ đó, góp phần tạo sự đồng thuận và tin tưởng trong nhân dân.

Nhận thấy sự phát triển của mạng xã hội và sự chuyển hướng của các thế lực thù địch, phản động sử dụng mạng xã hội làm công cụ phát tán thông tin xấu độc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã nhanh chóng kết hợp hình thức nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội với hình thức nắm bắt dư luận xã hội thông qua mạng xã hội từ lực lượng tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Với các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội từ các tài khoản, Trang, Nhóm trong toàn tỉnh đã kịp thời tiếp nhận, cung cấp, phản hồi, trao đổi thông tin, giải đáp các vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc, góp phần giúp cấp ủy kịp thời định hướng dư luận xã hội trên địa bàn.

Từ năm 2019 đến nay, hoạt động nắm bắt dư luận xã hội và tuyên truyền thông qua mạng xã hội đang từng bước đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Nhóm Facebook công khai của Thành phố Sóc Trăng có trên 11.000 thành viên, Fanpage Tuyên giáo Sóc Trăng duy trì lượt tương tác mỗi tháng là trên 289.000 lượt, có những bài viết trên 50.000 lượt tương tác. Mỗi tháng, đăng tải từ 40.000 - 50.000 tin, bài, hình ảnh, video clip phục vụ công tác tuyên truyền. Bình quân, mỗi Trang, Nhóm có từ 250 - 300 bài đăng/tháng. 

 

2. Tuy có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả tích cực, song công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Số lượng và hoạt động của Tổ cộng tác viên dư luận xã hội tại một số địa phương, đơn vị thường xuyên điều chỉnh, thay đổi. Cấp ủy, chính quyền một vài nơi chưa chỉ đạo sâu sát và quan tâm đúng mức về công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý. Cơ chế, điều kiện, phương thức hoạt động của các cơ quan, tổ chức cũng như năng lực, trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ làm công tác này chưa đáp ứng được yêu cầu. Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức chưa chặt chẽ và việc cung cấp thông tin có liên quan đến ngành, địa phương chưa được kịp thời. 

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng  xác định cần phải tập trung triển khai một số giải pháp sau, 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp cần xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nhất là của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương; cần quan tâm, chỉ đạo, định hướng hoạt động, bố trí cán bộ có tâm huyết và các điều kiện đáp ứng yêu cầu công tác. 

Cấp ủy, chính quyền cần quan tâm tạo điều kiện, tăng số lượng thành viên của Tổ cộng tác viên dư luận xã hội rộng khắp các đơn vị cấp huyện và tương đương, cũng như tại một số địa bàn trọng điểm để đảm bảo việc nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội ở những nơi có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, họ đạo, công nhân, học sinh, sinh viên,… được kịp thời, đầy đủ hơn

Thứ hai, phối hợp và tăng cường tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực đời sống của nhân dân hay các đề án, dự án có sự tác động xã hội lớn và được dư luận quan tâm….

Thứ ba, chủ động tham mưu lãnh đạo cấp ủy các cấp, các cơ quan liên quan có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, dư luận quan tâm có nguy cơ dẫn đến khủng hoảng truyền thông, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đất nước. Đồng thời, cung cấp thông tin chính thống cho báo chí và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận.

Thứ tư, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, nhất là trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và quan điểm xử lý thông tin đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Từ đó, kịp thời chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội định hướng và góp phần hình thành dư luận xã hội tích cực; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội bằng những loại hình đa dạng, với nội dung phong phú, thiết thực để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thứ sáu, định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn hoặc tổ chức các buổi tọa đàm về công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội để cộng tác viên dư luận xã hội có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Cập nhật và cung cấp tài liệu nghiệp vụ; kịp thời cung cấp thông tin chính thống trước những vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng, nhạy cảm, nhất là trên lĩnh vực không gian mạng cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. /.

LÝ ROTHA 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Sóc Trăng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất