Thái Nguyên: Tham mưu có hiệu quả công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ
Đ/c Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải A cho các tác giả đoạt giải thưởng đợt 2 (giai đoạn 2018-2020)

Theo đó, trong năm 2020, hệ thống tuyên giáo tỉnh tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, văn hóa văn nghệ như: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư khóa IX về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư khóa XI về sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư khóa IX về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư khóa IX về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư khóa X về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 04/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội...

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác khoa giáo và một số nội dung có liên quan, như: tuyên truyền thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với vấn đề an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; tập huấn chính trị hè cho đội ngũ giáo viên; báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và hoạt động của các trường quốc tế trên địa bàn tỉnh; kết quả tình hình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và khai giảng năm học mới 2020 - 2021...

Việc thực hiện quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác giữa ban tuyên giáo với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo đảm bảo đúng quy định và có nhiều đổi mới; các lĩnh vực khoa giáo của Đảng bộ tỉnh  thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một số địa phương làm tốt như: thị xã Phổ Yên; các huyện Phú Lương, Võ Nhai...

Căn cứ vào thực tiễn của địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu, triển khai thực hiện một số hoạt động văn hóa văn nghệ, tiêu biểu như: chỉ đạo, định hướng việc thực hiện các nhiệm vụ công tác văn hóa văn nghệ trên địa bàn; tổ chức chấm, xét chọn và ban hành quyết định khen thưởng các tác phẩm tham dự Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II (giai đoạn 2018 - 2020); triển khai cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”; việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở; định hướng công tác văn hóa, văn nghệ hằng quý cho các địa phương, đơn vị...

Đồng thời, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Có thể nói, hoạt động văn hóa văn nghệ trên địa bàn đã được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, bám sát nhiệm vụ chính trị với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, giúp đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân và góp phần cổ vũ tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Một số địa phương, đơn vị làm tốt: thành phố Thái Nguyên; thị xã Phổ Yên; các huyện Phú Lương, Phú Bình, Võ Nhai; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh...

 

Minh Triết

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất