Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của ban tuyên giáo các cấp
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: Tiến Đức.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hệ thống tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động: tham mưu, hướng dẫn, hỗ trợ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết của Thành ủy với phương thức phong phú, sinh động, đổi mới…. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn Thành phố. 

Tăng cường công tác tham mưu

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực tham mưu và thẩm định các đề án, nhiều vấn đề, các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện chỉ đạo của Trung ương trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tham mưu công tác tổng kết, sơ kết các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương và Thành ủy, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Nhất là, đã tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy 96 Tờ trình giải quyết công tác; tham mưu Thường trực Thành ủy tổ chức một số hoạt động nổi bật, được dư luận đánh giá cao. Trong đó, nổi bật nhất là: Tổ chức Hội nghị giới thiệu chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, viên chức Thành phố bằng hình thức trực tiếp trên Đài truyền hình thành phố (HTV9); xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2017 – 2018); biên soạn tập sách “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” – tập 2, giới thiệu 19 gương tập thể, 73 gương cá nhân bình dị mà tỏa sáng trong học tập và làm theo Bác. Cùng đó, đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm”; Tọa đàm Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác dạy nghề đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của Thành phố. Đặc biệt, đã hoàn thành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (2007-2017); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới... Đồng thời, đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và ban hành các kế hoạch tổ chức các hội nghị thông báo nhanh, hội nghị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ như Hội nghị cán bộ thành phố thông báo kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho 670 cán bộ chủ chốt của thành phố..

Một trong những nhiệm vụ được Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung thực hiện là ban hành Kế hoạch số 91-KH/BTGTU ngày 29/9/2017 về thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018; hướng dẫn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ ở các cấp gồm: chương trình bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở; bồi dưỡng công tác tuyên giáo; bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở các cấp. Bên cạnh đó, đã chủ động phối hợp triển khai chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, đảng ủy khối trên địa bàn Thành phố đã có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp, hình thức dạy học, đánh giá chất lượng giảng viên kiêm chức; đầu tư, mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác dạy học; tăng cường mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên; chủ động về xây dựng chương trình, kế hoạch chiêu sinh đào tạo và tạo mọi điều kiện cho giảng viên tham gia giảng dạy. Tính đến hết tháng 5/2018, toàn Thành phố đã tổ chức được 1.229 lớp lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ với 154.173 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham dự. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được nâng cao nhận thức về lý luận và thực tiễn, tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, cơ quan, đơn vị..

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác giáo dục lý luận chính trị đảm bảo đúng các quy định. Công tác tổ chức chiêu sinh mở lớp luôn đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy đề ra. Nhiều đơn vị tiếp tục tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị; phối hợp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng, báo cáo thời sự trong nước và quốc tế, tuyên truyền về biển, đảo,… và triển khai, quán triệt kịp thời Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ thành phố học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 6/12/2017 của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức Hội nghị cán bộ Thành phố cho hơn 1.160 cán bộ chủ chốt Thành phố và đội ngũ báo cáo viên, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu thành phố tham dự. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền về Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 cho trên 1.000 cán bộ là các đồng chí phó trưởng ban tuyên giáo, chuyên viên phụ trách tuyên truyền, báo cáo viên, tuyên truyền viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, cán bộ cán bộ tuyên giáo, phường, xã, thị trấn.


 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chú trọng công tác hướng dẫn tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018 gắn với 10 sự kiện của Thành phố; tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX trong 6 tháng đầu năm 2018 gắn với tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020, Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng.

Cùng đó, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, tiếp tục được quan tâm thực hiện, giúp nâng cao nhận thức và trở thành những phong trào cụ thể, thiết thực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố hướng về biển, đảo của Tổ quốc; tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2018 sát với tình hình, phù hợp với nhiệm vụ của thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, năm 2017” với gần 20.000 bài viết tham gia hội thi, 500 bài viết tham dự cuộc thi cấp Thành phố. Thành phố đã trao 6 giải tập thể và 30 giải cá nhân cho những bài viết đạt chất lượng nhất

Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố cùng các trang tin điện tử quận, huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, chuyển tải tốt thông tin tuyên truyền, phục vụ hướng dẫn công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo, định hướng tư tưởng và cung cấp tư liệu giúp cơ sở thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, của Trung ương;  chú trọng tổ chức các tuyến bài đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải hơn 4.550 tin, bài, 4.344 ảnh, 47 audio, video, 157 video điểm tin hàng ngày với 3.390.300 lượt truy cập, tăng 149% so với cùng kỳ năm 2017 (số lượt truy cập 6 tháng đầu năm 2017 là 1.364.196 lượt). Trong đó, Ban biên tập Trang tin đã chú trọng việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền không chỉ qua các bài viết mà còn chuyển tải bài viết sang video, audio nhằm hấp dẫn, thu hút bạn đọc. Bên cạnh việc tuyên truyền các tin, bài của phóng viên, cộng tác viên chuyên nghiệp về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Biên tập đã chủ động đặt các cộng tác viên cơ sở tìm hiểu, phát hiện các gương điển hình viết bài. Từ đó, có rất nhiều bài viết hay giới thiệu các gương điển hình trên nhiều lĩnh vực, ở Thành phố và các tỉnh thành trong cả nước như: Tuổi trẻ quân đội tích cực học tập, làm theo Bác; Lan tỏa những tấm gương tuổi trẻ thời kỳ mới; Những bông hoa tỏa sáng giữa đời thường, Ni sư Thích Nữ Hạnh Minh: Học Bác để tâm luôn sáng và hướng thiện, video Biểu dương 397 tập thể và cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trước những sự việc phức tạp xảy ra tại liên quan đến dự án Luật đặc khu và Luật an ninh mạng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động biên soạn tài liệu tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn: 1) Tờ rơi về Luật An ninh mạng: 3.020.000 bản; 2) Tờ rơi về Luật đặc khu: phát hành trong công nhân: 450.000 bản; đến từng hộ dân: 2.350.000 bản; sinh hoạt trong chi bộ:12.000 bản. Cùng đó, đã tổ chức tuyên truyền đến từng tiểu thương, hộ kinh doanh, buôn bán tại các chợ, công nhân các khu công nghiệp; thực hiện tuyên truyền trên các fanpage, phát loa nội bộ, dán thông tin rộng rãi trong công ty, bảng tin nội bộ, bảng tin tổ dân phố, khu phố,...; đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình liên quan đến sự việc, báo cáo nhanh và tham mưu cấp ủy có những biện pháp xử lý phù hợp, chủ động đối phó với tình hình,...Từ đó, kịp thời chỉ đạo báo chí Thành phố và các mạng xã hội của hệ thống tuyên giáo liên tục thực hiện tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên báo chính thống và hệ thống mạng xã hội.

Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng tiếp tục tuyên truyền và quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Đại X của Đảng bộ Thành phố và nghị quyết đại hội đảng các cấp, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020, Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội… và tuyên truyền theo chủ đề kỷ niệm của từng tháng. Các mục Ý kiến đảng viên, Tâm sự đảng viên, Gương đảng viên, Giải đáp thắc mắc được duy trì khá đều đặn với những bài viết có tính xây dựng, hiến kế và giới thiệu các điển hình tiêu biểu trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Các trang Thông tin, Nhân sự mới đã kịp thời cập nhật các sự kiện lớn của thành phố và tình hình nhân sự cấp thành phố.

Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng và Thông tin tham khảo cũng đã chú trọng nhiều hơn đến việc tổ chức các bài đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, góp phần định hướng dư luận, giúp đảng viên phân biệt đúng – sai trong một số vấn đề có tính nguyên tắc… Các ấn phẩm Thông báo nội bộ và Thông tin tuyên truyền với nội dung thiết thực, đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin định hướng cho bạn đọc và sinh hoạt tại cơ sở.

Trung tâm thông tin công tác tư tưởng Thành phố tiếp tục duy trì, tổ chức tốt các Hội nghị Báo cáo viên Thành phố với những nội dung thiết thực, báo cáo viên chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin thời sự, phù hợp thời điểm và sự quan tâm của dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác biên soạn và phát hành các tài liệu tham khảo được chuẩn bị đảm bảo chất lượng, tập trung tuyên truyền những vấn đề dư luận quan tâm, đảm bảo tính thời sự, kịp thời.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên với nội dung đấu tranh, phản bác những luận điệu vu cáo, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội trên các trang mạng xã hội, lan truyền trong dư luận… năm 2018, tuyên truyền về những nội dung phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Đến đầu năm 2018 đã kiện toàn được 867 Báo cáo viên (trong đó có 214 Báo cáo viên nữ), 11.612 tuyên truyền viên (trong đó có 4.962 là nữ).


 

Đối với đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành quyết định kiện toàn, công nhận 70 đồng chí là báo cáo viên cấp Thành phố. Qua kiện toàn, củng cố, đội ngũ Báo cáo viên thành phố, 24 quận, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố đã có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Tổng số cuộc tuyên truyền miệng là 23.157 cuộc, trong đó: Số cuộc do Báo cáo viên Trung ương tại Thành phố và Báo cáo viên Thành phố báo cáo: 471 cuộc. Số cuộc do Báo cáo viên cấp quận, huyện báo cáo: 2.731 cuộc. Số cuộc do Báo cáo viên cấp cơ sở báo cáo: 19.955 cuộc. Tổng số người tham dự các cuộc tuyên truyền miệng: 4.472.992 lượt người; trong đó, cán bộ, đảng viên: 664.002 người, hội viên đoàn thể: 859.132 người và quần chúng.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của ban tuyên giáo các cấp, bảo đảm tính chủ động và kịp thời về những nội dung theo chức năng và được cấp ủy giao; chú trọng bảo đảm định hướng tư tưởng chính trị và đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc thù, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị và những vấn đề phát sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên giáo; chú trọng công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, lực lượng thuộc “binh chủng” tuyên giáo, đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Thân Thị Thư

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất