Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Những kết quả quan trọng

Qua 4 năm triển khai thực hiện Đề án số 01, với quyết tâm chính trị cao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của Vĩnh Phúc đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

 Toàn tỉnh đã giảm 1 đảng bộ trực thuộc và 47 tổ chức cơ sở đảng; giảm 4 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; giảm 227 phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện; giảm 1 xã và 152 thôn, tổ dân phố.T

Đã tinh giản 2.822 biên chế, tinh giản 10.074 người hoạt động không chuyên trách; giảm gần 200 cán bộ lãnh đạo; thực hiện chấm dứt các trường hợp hợp đồng không đúng quy định tại nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, trong triển khai, nhiều mô hình sáng tạo, cách làm mới được thí điểm triển khai như: thí điểm sáp nhập nhiều cơ quan, vị trí có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; các phòng, ban đơn chức năng thành đa chức năng, đa lĩnh vực; các trường học có vị trí gần nhau... Chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách riêng của tỉnh để hỗ trợ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Thực hiện tự chủ và khoán kinh phí các đơn vị sự nghiệp; thay đổi cơ chế hoạt động của các tổ chức hội; kiên quyết giải thể các tổ chức đảng hoạt động hiệu quả thấp và có biểu hiện xa dân...

Thông qua triển khai Đề án, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị đã khoa học, gọn gàng hơn, giảm nhiều đầu mối trực thuộc. Đã bước đầu khắc phục được sự chồng chéo trong thực thi nhiệm vụ giữa các phòng, ban, đơn vị; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc. Số lượng biên chế, nhất là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố đã giảm nhiều, giúp bộ máy được gọn nhẹ hơn, thu nhập của người lao động được tăng thêm. Số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp phòng đã giảm nhiều so với trước. Đặc biệt, thông qua tinh giản, ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên. Đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng kinh phí ngân sách để tái đầu tư và nâng cao đời sống cho cán bộ, nhất là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Những kết quả đạt được trong triển khai Đề án 01 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận về đổi mới hệ thống chính trị, tinh giản biên chế như: Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; Nghị định số 132, ngày 8/8/2007 về Chính sách tinh giản biên chế; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”...

Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và bất cập sau:

Thứ nhất, việc sáp nhập một số cơ quan, đơn vị, phòng, ban; bố trí kiêm nhiệm một số vị trí lãnh đạo còn mang tính cơ học nên hiệu quả chưa cao. Cá biệt có việc, có lúc còn làm giảm hiệu quả hoạt động.

Thứ hai, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tự chủ 100% chi thường xuyên còn thấp. Hầu hết các đơn vị sự nghiệp vẫn có tư tưởng dựa vào Nhà nước. Các đơn vị đã tự chủ cũng chưa thật sự bền vững.

Thứ ba, việc phân bổ chỉ tiêu tinh giản chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. Số lượng tinh giản biên chế đã đạt kết quả theo yêu cầu về số lượng nhưng chất lượng chưa cao, người tinh giản chủ yếu vẫn là những người sắp đến tuổi nghỉ hưu, chưa tinh giản được những cán bộ năng lực yếu.

Thứ tư, chưa có giải pháp tổng thể, hệ thống để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là chưa tham mưu tổ chức tuyển dụng, thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc về làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Để thực hiện tốt việc nâng cao hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Đề án số 01 và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án số 01, Chương trình hành động số 49-CTr/TU, ngày 30/1/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 12/3/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, để đánh giá chính xác, khách quan, đầy đủ những việc đã làm được, chưa làm được, kể cả những việc đã làm được nhưng có phát sinh bất cập, hạn chế. Trên cơ sở đó, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn và các quy định mới ban hành của Trung ương.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa kết hợp với giao tự chủ kinh phí các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các ngành, lĩnh vực và địa bàn mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; mạnh dạn cho giải thể, tinh giản biên chế những đơn vị hoạt động hiệu quả thấp, không tự chủ được kinh phí để giảm gánh nặng ngân sách nhà nước. Thực hiện đúng quan điểm, Nhà nước chăm lo, bảo đảm cung cấp những dịch vụ công cơ bản, thiết yếu.

Ba là, đổi mới thực hiện các giải pháp tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng: Thực hiện nghiêm chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất quản lý biên chế chung toàn tỉnh. Không phân bổ chỉ tiêu tinh giản biên chế theo bình quân như hiện nay mà căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế thể hiện. Kiên quyết, thẳng thắn, khách quan trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để tinh giản được những cán bộ năng lực hạn chế, không hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo các Nghị quyết 31 và 37 của HĐND tỉnh và Nghị định 108 của Chính phủ để tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực mới có chất lượng. Trong tuyển dụng viên chức, tạm thời không phân cấp các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tự tổ chức tuyển dụng, báo cáo Trung ương cho thí điểm tuyển dụng viên chức tập trung để tăng tính cạnh tranh và tăng cường giám sát trong triển khai thực hiện. Hạn chế tối đa việc tuyển dụng công chức bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển; tăng cường tổ chức các đợt thi tuyển công chức là những sinh viên tốt nghiệp mới ra trường kết hợp với thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, tri thức trẻ theo Kết luận số 86 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bảo Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất