Yên Bái: Phát huy sức mạnh tổng hợp công tác tuyên truyền miệng, báo chí xuất bản
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn tặng giấy khen cho 5 tập thể thuộc Cục Chính trị Hải quân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo các cấp ở Yên Bái đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chủ động, tích cực tham mưu triển khai công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị và định hướng kịp thời công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2020.

Triển khai nghiêm túc công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh theo Chương trình hành động số 190-CTr/TU của Tỉnh ủy. Trong đó, tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các phong trào thi đua yêu nước và Đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban hành kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu thẩm định gần 60 nội dung liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả thẩm định đã đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo; tuyên truyền công tác quản lý biên giới trên đất liền năm 2020 được triển khai bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, tiếp tục duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan trong Chương trình phối hợp (Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Chính trị Hải quân…). Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Cục Chính trị Hải quân triển khai thực hiện nhiều nội dung tuyên truyền thiết thực, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, trong năm 2020, ngành Tuyên giáo Yên Bái đã chủ động tích cực phối hợp tham mưu, giúp việc cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến tình hình và nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn đô đốc Đoàn Văn Chiều - Chủ nhiệm Chính trị Hải quân tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

Chuẩn đô đốc Đoàn Văn Chiều - Chủ nhiệm Chính trị Hải quân tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền miệng, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình, diễn biến dịch bệnh thông qua hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, Tài liệu thông tin công tác tuyên giáo và tuyên giáo cơ sở, Bản tin Thông báo nội bộ do Ban biên tập và phát hành hàng tháng.

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh; hệ thống hơn 50 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị (đặc biệt, trang thông tin điện tử Sở Y tế, trang thông tin điện tử các bệnh viện tuyến tỉnh, Bản tin Sức khỏe Yên Bái); hệ thống 9 trung tâm Truyền thông - Văn hóa cấp huyện, 173 đài truyền thanh xã, phường, thị trấn… đăng tải kịp thời, chính xác các bản tin hằng ngày về tình hình và các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng phòng, chống dịch hiệu quả. Kịp thời phản ánh, tuyên truyền sự tích cực, chủ động, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân. Sau khi dịch bệnh bùng phát trở lại, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh.

Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tiếp tục thực hiện việc xây dựng Thông cáo báo chí hằng ngày về tình hình dịch bệnh, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, kịp thời cung cấp thông tin đến nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn khó khăn của tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng: qua hệ thống pano, áp phích ở những nơi công cộng, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, loa tay; mạng xã hội, các bản tin nội bộ, gửi văn bản qua hệ thống hộp thư điện tử phù hợp với yêu cầu hiện nay. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân cài đặt ứng dụng NCOV để khai báo y tế và cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19, phục vụ công tác truy vết, giám sát.

Đặc biệt, nhằm góp phần phản bác các thông tin xấu, độc, thất thiệt, sai sự thật nhằm định hướng thông tin dư luận, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chú trọng, tăng cường thông tin chính thống tuyên truyền, tích cực đăng tải, chia sẻ tin, bài, sản phẩm truyền thông về dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2020.

Hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2020.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu Tỉnh uỷ chủ trì kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời điểm bùng phát mạnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới tại Đảng bộ huyện Văn Yên. Nhìn chung, các đơn vị được kiểm tra đều thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời tập trung làm tốt các nhiệm vụ chính trị đảm bảo theo kế hoạch trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp thời gian qua.

Đối với công tác báo chí, xuất bản, trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã tăng cường tham mưu chỉ đạo, định hướng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; kịp thời chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền đậm nét các nhiệm vụ trọng tâm, các sự kiện lớn của tỉnh; triển khai có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền với hơn 20 cơ quan báo chí Trung ương; phối hợp UBND tỉnh tổ chức tốt Hội nghị giao ban báo chí hằng quý; thực hiện có nền nếp công tác theo dõi, tổng hợp thông tin về Yên Bái trên các báo Trung ương; kết quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí của tỉnh; tổng hợp, nắm bắt những vấn đề nhạy cảm phát sinh, đề xuất tỉnh xử lý, giải quyết.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục được duy trì, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh triển khai sâu rộng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức 8 Hội nghị báo cáo viên, trong đó 3 Hội nghị báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến và 5 hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ hàng tháng.

Công tác biên tập, phát hành tài liệu phục vụ hoạt động báo cáo viên cấp huyện và cấp cơ sở tiếp tục được duy trì nền nếp, đảm bảo tính đa dạng, phong phú, chính thống, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đáp ứng yêu cầu về thông tin của đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên. 50.400 cuốn Tài liệu Thông báo nội bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cung cấp cho 100% báo cáo viên cấp ủy

 Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin tư liệu theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm được thực hiện đảm bảo, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền và định hướng thông tin đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hình thức cung cấp thông tin, tài liệu có nhiều đổi mới, linh hoạt thông qua mạng Lotus nội bộ và nhóm Zalo “Báo cáo viên Tỉnh ủy” đảm bảo tính kịp thời của thông tin, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được củng cố, kiện toàn nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ đã kiện toàn xong đội ngũ báo cáo viên cấp mình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tham mưu Tỉnh ủy kiện toàn Báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

*

Nhìn lại, năm 2020, toàn ngành Tuyên giáo Yên Bái đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo; tích cực đổi mới phương thức điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới. Những điểm nhấn trong việc tăng cường sức mạnh tổng hợp của các binh chủng công tác tuyên giáo đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, giúp Yên Bái gặt hái những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, văn hóa... trong năm; tạo tiền đề cho những bước phát triển mới trong năm 2021.

 

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất