Cao Bằng: Công tác tuyên truyền miệng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Cao Bằng: Công tác tuyên truyền miệng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

(TG)-Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nói chung, công tác tuyên truyền miệng (TTM) nói riêng, trong đó chú...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất