9 nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của Ninh Bình

NHỮNG ĐIỂM NHẤN

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ninh Bình chú trọng thực hiện ba nội dung nổi bật. Thứ nhất, tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề hằng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai; nội dung các đợt học tập chuyên đề có sức lan tỏa lớn, được dư luận đồng tình và đánh giá cao. Thứ hai, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lựa chọn, triển khai chủ đề công tác hằng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị của tỉnh tập trung thực hiện. Chủ đề năm 2016 là “Xây dựng nếp sống văn hóa công sở”; năm 2017 là “Nêu gương đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; năm 2018 là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Qua việc thực hiện các chủ đề công tác đã góp phần nâng cao nếp sống văn hóa công sở, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; khắc phục tình trạng thờ ơ, vô cảm, quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ, đảng viên; thể hiện rõ hơn sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ ba, tham mưu tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng, gắn với tổ chức tuyên dương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và ghi danh thành tích vào sổ Nêu gương của các cơ quan, đơn vị. Điều này đã tạo ra hiệu ứng tích cực, cơ bản khắc phục cách làm hình thức trước đây, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hệ thống tuyên giáo đã chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề, vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm như việc kích động, lôi kéo nhân dân biểu tình gây rối an ninh trật tự của các phần tử cơ hội chính trị vào thời điểm Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV thảo luận dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng; về sự cố môi trường Formosa; về hoạt động truyền đạo trái phép của “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” v.v.. Căn cứ chỉ đạo của cấp ủy, Ban tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cùng với các cơ quan báo chí, các ngành, các cấp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ bản chất vụ việc, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện 2 nội dung mới, đạt được kết quả thiết thực. Một là, ngoài mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội truyền thống như trước đây, từ năm 2017, đã thành lập thêm mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội đơn tuyến. Hai là, thực hiện việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác minh, làm rõ những vấn đề dư luận xã hội phản ánh.

Những kết quả đó nổi bật đó đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp; giữ vững môi trường ổn định, tạo thuận lợi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị hằng năm, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

XÁC ĐỊNH 9 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Công tác tuyên giáo ở Ninh Bình còn tồn tại những hạn chế nhất định. Chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số nơi chưa tốt. Một bộ phận cán bộ, đảng viên học tập không nghiêm túc. Công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là ở cơ sở còn qua loa. Nội dung, phương pháp công tác tư tưởng ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn thể chậm đổi mới, chưa thực sự thuyết phục. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa nhạy bén, kịp thời, phương pháp chưa phù hợp.

Công tác quản lý, nắm bắt các luồng thông tin trên mạng xã hội còn lúng túng. Có cán bộ, đảng viên đưa thông tin trên mạng xã hội vi phạm nguyên tắc, quy định. Số lượng tác phẩm báo chí có giá trị cao về tư tưởng chưa nhiều. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả còn thấp.

Công tác phối hợp giữa các ngành trong khối khoa giáo thiếu chặt chẽ. Một số ban tuyên giáo cấp huyện chưa duy trì được việc tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo định kỳ. Việc triển khai viết biên niên sự kiện, biên soạn bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương ở một số xã, phường, thị trấn chưa được kịp thời.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, trong thời gian tới, ngành tuyên giáo tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Tăng cường tổ chức hội nghị học tập thông qua truyền hình trực tuyến.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền toàn diện các mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ trọng tâm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp... nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, căn cứ vào tình hình cụ thể để tham mưu triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu lựa chọn chủ đề công tác hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm đúng, trúng, thiết thực để cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị của tỉnh tổ chức thực hiện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Thứ năm, tăng cường dự báo tình hình, chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trước các vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đồng thời giải quyết những nhiệm vụ cơ bản lâu dài giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ sáu, tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh. Tổ chức triển khai nghiêm túc Đề án về “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018 - 2020”, tạo sự ổn định về chính trị, tư tưởng, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ bảy, định hướng, phát huy tốt vai trò của các cơ quan báo chí địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương trong tuyên truyền các sự kiện lớn, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương. Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của báo Ninh Bình điện tử. Chú trọng định hướng, khuyến khích, vận động văn nghệ sỹ sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước.

Thứ tám, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; tăng cường đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong việc xuất bản, bổ sung, tái bản lịch sử địa phương, lịch sử truyền thống ngành; chú trọng việc viết biên niên. Tập trung nghiên cứu, biên tập, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 1930 - 2015.

Thứ chín, thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy bảo đảm hiệu quả, khoa học theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW. Có giải pháp cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành tuyên giáo đảm bảo có đủ trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, bản lĩnh chính trị vững vàng, nói và viết có sức thuyết phục cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

PHẠM QUANG NGỌC 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất