Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 3
Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.
Các đại biểu đã nghe 2 chuyên đề: Tác động chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ và truy xuất nguồn gốc hàng nông, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam; Nông nghiệp an toàn, nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hướng đến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị, gắn thực trạng và định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình. 

Đây là những thông tin mới, những kiến thức vừa chuyên sâu, vừa toàn diện mang tính chiến lược về một nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ vì sự phát triển bền vững của đất nước, của cộng đồng và xã hội.

Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: việc bổ sung, cập nhật thông tin, kiến thức phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ các cấp là rất quan trọng, qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp các đồng chí lãnh đạo các, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, lãnh đạo các Hội, các doanh nghiệp, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh có điều kiện tiếp cận và nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chiến lược, sự phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hữu cơ đặt trong bối cảnh, quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, của đất nước nói chung.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại lớp bồi dưỡng.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, lãnh đạo quản lý trong tỉnh, đồng chí đề nghị trên cơ sở những nội dung được lĩnh hội tại lớp bồi dưỡng, các đồng chí lãnh đạo, quản lý của tỉnh cần tiếp tục tự nghiên cứu, tìm hiểu, gắn học tập lý luận và kiến thức được cập nhật vào thực tiễn một cách hiệu quả, thiết thực, nhất là các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm và có liên quan đến sản xuất nông nghiệp, quản lý Nhà nước về hàng hóa nông nghiệp, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm và có liên quan đến sản xuất nông nghiệp, quản lý nhà nước về hàng hóa nông nghiệp, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Hơn ai hết, chính các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác này phải nắm chắc được các quy định, hướng dẫn, xu hướng phát triển của quốc tế và của Việt Nam về sản xuất nông nghiệp theo chuỗi thì mới có thể tham mưu, triển khai thực hiện, tổ chức quản lý đúng hướng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Căn cứ vào tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, các đồng chí lãnh đạo các ngành, các huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị định số 109/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ; Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 37-NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 36-KH/UB của UBND tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030;

Chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị như định hướng, quy hoạch vùng sản xuất, ngành hàng nông sản theo tiêu chuẩn; xây dựng các đề án, dự án, tăng cường phối hợp nguồn lực và các ngành;

Tận dụng, khai thác tối đa các nội lực, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích xây dựng các mô hình, cách làm hay về sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ; kiểm soát an toàn thực phẩm, tạo liên kết chuỗi, đảm bảo nguồn sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân./.

Theo baoninhbinh.org.vn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất